KMO

SOMA YIRCA’DA DOĞA VE HALK KAZANDI…

    Yayına Giriş Tarihi: 14.04.2015  Güncellenme Zamanı: 14.04.2015 14:20:03  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 14.04.2015 14:19:36

Manisa 1. İdare Mahkemesi, Soma Kolin Termik Santrali ÇED Olumlu Kararını açıkça hukuka aykırı bularak yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararında; 

28.487.589,13 m2`lik sahada yapımı düşünülen termik santral alanının büyük bölümünün zeytinlik-tarla vasfında olduğu, 

Bu alanların ÇED sürecinde "duyarlı yöreler" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, 

Termik santralin bu hâliyle projenin çevresinde toz, duman ve kül oluşturacak bir işleyişi öngördüğü ve bu sahalara en az 3 km mesafedeki zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılmasına ve işletilmesine yasal olanak bulunmadığı,

Bu yasak kapsamında çevresel etkileri olan tesisin zeytinlik alanda kurulmasına olanak tanıyacak olan ÇED Olumlu Kararının hukuka aykırı olduğu

ifade edilmiştir.

Mahkemenin bir diğer önemli vurgusu ise davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve davalı yanında müdahil şirketin biz davacı oda ve derneklerin dava ehliyeti olmadığına ve davanın süresinde açılmadığına ilişkin itirazlarının dayanaksızlığına ilişkin olmuştur. 

Yöre halkını, ekosistemi ve köyün geçimlik ekonomisini "kalkınma" adı altında şirketler lehine tasfiye eden; göstermelik ilân ve toplantılarla halkın katılımının esas olduğu ÇED sürecini içi boş kanunî bir prosedürden ibaret kılan bu tutum ve geleneğe karşı Mahkeme bir kez daha altını çizmiştir ki;

Halka yapılacak duyurunun işlemin içeriği, konusu, işleme yönelik idarî ve yargısal başvuru yolları ve süresini açıkça göstermesi gerekmektedir. Başvuru yolları ve süresinin gösterilmediği bildirim ya da ilânlarla yapılan duyurunun dava açma süresinin başlangıcına esas alınma olasılığı yoktur.

Yırca köylülerinin günlerce süren zeytin nöbetinden demokratik kitle örgütlerinin başvuru ve dava hakkına kadar, ekoloji mücadelesi içerisindeki her bir öznenin karar alma mekanizmalarına katılımı ÇED sürecinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Çevre hakkının öznesi köylülerdir, kentlilerdir, demokratik kitle örgütleridir, halklardır, gelecek kuşaklardır; ait olduğu doğası devasa projelerle ortadan kaldırılmak istenen herkestir.

6 000 zeytin ağacının ve onları büyüten Yırcalıların emekleri üzerinde kepçeleriyle ve özel güvenlik görevlileriyle ahkâm kesen Kolin Şirketi‘ne verilen ÇED Olumlu Kararı hakkındaki bu yürütmeyi durdurma kararı, projenin hukuka aykırılığını tescillemiş durumdadır. Bu kıyımın sorumlusu sadece başroldeki Kolin şirketi değil, yasalara rağmen üç maymunu oynayan ve bu hukuksuzluğu sadece verdiği izinlerle değil kolluk gücüyle de koruyan tüm devlet yetkilileridir.

Bizler bu ekolojik kırımın gerçekleşmesine sebebiyet veren tüm idari kararlar ve bu kararların altında imzası olan tüm sorumlular hakkında; Yırcalıların zeytinlerinin ve emekçi ellerinin yanında doğamız ve gelecek kuşaklarımız adına duyduğumuz sorumluluğumuz gereği adli ve idari sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Umut ve dayanışmayla...

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB  ÇEVRE  MÜHENDİSLERİ  ODASI

TMMOB  ZİRAAT  MÜHENDİSLERİ  ODASI

EKOLOJİ KOLEKTİFİ

EGEÇEP

Okunma Sayısı: 212

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME