KMO

ODAMIZ BİLİMSEL VE TEKNİK DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ YAYINLANMIŞTIR.

    Yayına Giriş Tarihi: 17.12.2018  Güncellenme Zamanı: 17.12.2018 12:38:38  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 17.12.2018 12:38:31

46. Dönem Olağan Genel Kurulun`da delegelerin oylarıyla kabul edilen ve Oda bünyesinde bir Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu kurulmasına dönük karar gereğince hazırlanan yönerge yürürlüğe konularak yayınlanmıştır.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 

 BİLİMSEL ve TEKNİK DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 - Bu Yönerge‘nin amacı, Oda bünyesinde yer alan meslek dallarındaki ana sorunlar ile sektörel bazdaki bilimsel ve teknik konularda değerlendirme yapmak ve çözüm önerileri üreterek Oda yönetimine yardımcı olmak amacıyla kurulacak Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu‘nun kuruluş, işleyiş, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, Kimya Mühendisleri Odası bünyesinde Oda yardımcı organı olarak kurulacak Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu‘yla ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge, Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

Oda: TMMOB Kimya Mühendisleri Odasını,

OYK: Oda Yönetim Kurulunu

OBTDK: Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulunu,

KİMSEM: Kimya Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi‘ni

Meslek Dalı: Kimya, Biyomühendislik,Polimer ve Biyoproses mühendislik dallarından birini,

Üye: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası üyesini ifade eder.

İlkeler

Madde 5- Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu, Kimya Mühendisleri Odası‘nın tüm birikimlerinin bilimsel niteliğini geliştirme ve yenileme ihtiyacını karşılamak üzere birikimli, gönüllü üyelerin ve çalışma alanlarına bağlı olarak Oda alanı dışındaki disiplinlerden uzmanların da katılımıyla, ortaya çıkacak birikimi sistemleştirmeyi, harekete geçirmeyi ve birbirleriyle ilişkilendirmeyi amaçlar.

Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu, mesleki politikalara ilişkin oda yaklaşımının geliştirilmesine ve yenilenmesine yardımcı olmak, bilimsel disiplinlerle etkileşimi esas alarak çalışma alanı ile ilgili konularda kuramsal ve/veya analitik yönleri olan bilgilenme, değerlendirme çalışmaları yapmak, mesleğimizin ulusal ve uluslararası düzeydeki çağdaş gelişmelerini izlemek, meslek içi eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu çalışmaların tümünü sürekliliği olan demokratik ve özerk bir kurumsal yapıya kavuşturmayı hedefler.

· Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması,

· Meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney birikiminin oluşturulması,

· Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eşgüdümlenmesi,

· Meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkarlarının korunmasıdır.

Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu Üyeliği, Koordinasyonu ve Çalışma Biçimi

Madde 6 - Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Yönetim Kurulları‘nın kendi içlerinden seçeceği birer üye ile her şubenin üye sayısının  % 0,15 (onbinde onbeş) oranında belirleyeceği kişilerden oluşur.

OBTDK üyeleri, bilimsel ve teknik konulara yönelik olarak konularında yeterli bilgi ve deneyime sahip temsilcilerdir.

Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kuruluna üyelik, çalışma isteğini yazılı olarak Oda veya Şube Yönetim Kurulu ile Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kuruluna bildirmek ve somut bir görev üstlenmekle gerçekleşir. Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu toplantılarına,  çalışma alanına bağlı olarak, Oda alanı dışındaki uzmanlar da çağrılabilir ve görüşlerine başvurulabilir.

Oda Yönetim Kurulu İle Koordinasyon

Madde 7 - Oda Yönetim Kurulu‘nun sorumlu üyesi, OBTDK toplantılarına sürekli katılarak, gerekli eşgüdümü sağlar.

Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu Üyeliği Süresi

Madde 8 - OBTDK üyelerinin görev süresi iki yıldır ve Oda Genel Kurulu sonrası yeniden oluşan Oda Yönetim Kurulu tarafından, yeni OBTDK üyeleri görevlendirilinceye kadar görevleri devam eder.

Madde 9 - OBTDK, Oda seçim periyoduna bağlı olarak Oda Genel Kurulu‘ndan sonraki ilk bir ay içinde çalışma döneminin ilk toplantısını Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile yapar. İlk oluşum toplantısı bu periyoda bağlı değildir.

Madde 10 - OBTDK, ilk çalışma dönemi toplantısında, kurul koordinasyonunu sağlamak üzere,  kurul üyelerinden, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman olmak üzere en az 3 kişilik yürütme kurulu seçer. Bu sayı çalışma alanı ve OBTDK yapısına bağlı olarak gerekiyorsa 7 kişiyi aşmamak üzere artırılabilir.

Madde 11 - OBTDK yürütme kurulunda boşalan seçilmiş her üyelik için kurul kendi içinde yeniden seçim yapar.

Madde 12 - OBTDK, gerek görürse çalışmalarına kaynaklık edecek birikimi sağlamak ve mevcut çalışmaları değerlendirmek üzere, konu bazında belirleyeceği çağrılılarla, kendi Danışma Kurulu‘nu belirler.

Madde 13 - OBTDK yılda 2 kereden az olmamak üzere kendi saptayacakları zaman aralıkları içinde toplanır. Toplantının yeri, günü, saati ve gündemi toplantı öncesi Oda ve Şube Yönetim Kurulları ile diğer kurul üyelerine bildirilir.

Madde 14 - OBTDK toplantılarına gereksinim duyulması halinde Şube Yönetim Kurulları‘ndan, üyelerden, diğer mühendislik ve mimarlık meslek disiplinlerinden katılımcı davet edilebilir.

Madde 15 - OBTDK çalışma alanına ilişkin konularda, yönetimlerin değişmesinden bağımsız olarak, çalışmalarını sürdürür.

Madde 16 - OBTDK kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Kararlar, Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından imzalanır ve Oda Yönetim Kurulu‘nun onayına sunulur. 

Bilim Kurulu Üyeliğinden Ayrılma

Madde 17  -  OBTDK üyelerinden, toplantılara geçerli bir özrü olmaksızın üst üste üç kez katılmayanlar çekilmiş sayılır. Çekilen üyenin yerine Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili Şubesinin yazılı önerisi ile yeni üye atanır.

Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulunun Yetki ve Sorumlulukları

Madde 18 - OBTDK tüm çalışmalarını TMMOB Kimya Mühendisleri Odası‘nın kurumsal bütünlüğünü gözeterek yapar ve bu anlamda Oda Yönetim Kurulu‘na karşı sorumludur.

Madde 19 - OBTDK kamuoyuna yönelik çalışmalarında ve resmi ilişkilerinde Oda Yönetim Kurulu‘nun verdiği yetkiler çerçevesinde hareket eder.

Oda Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 20- OBTDK‘nın görevleri şunlardır: 

a) Yıllık çalışma programını ve çalışma alanına bağlı olarak gerekiyorsa bütçe hazırlıklarını yaparak Oda Yönetim Kurulu‘na sunmak,

b) Oda Yönetim Kurulu‘na bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapmak,

c) Oda çalışma alanlarında bilimsel ve teknik konularında araştırmalar yapmak, görüş oluşturmak ve Oda Yönetim Kurulu‘na önerilerde bulunmak,

ç) Oda çalışma alanlarında mesleğin uygulanmasına ilişkin yasal düzenlemeler konusunda araştırmalar yaparak görüş oluşturmak, rapor hazırlamak

d) Oda çalışma alanlarında mesleği ile ilgili çeşitli bilimsel ve teknik standartlar konusunda çalışmalar yapmak, önerilerde bulunmak,

e) Oda çalışma alanlarında eğitim yapan üniversitelerle, uygulayıcı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak girişimlerde ve bu eğitiminin geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

f) Çalışma konularında mesleki politikalara ilişkin Oda yaklaşımını geliştirmeye-yenilemeye yardımcı olmak amacıyla bilgilenme, değerlendirme çalışmaları yapmak, bu çalışmaları bir rapor halinde Oda Yönetim Kurulu‘na sunmak,

g) Çalışma konularında bilimsel disiplinlerle etkileşim kurarak inceleme, araştırma, envanter, atölye vb. çalışmaları yapmak ve/veya yapılan çalışmalara Oda adına katılmak,

ğ) Mesleğin o alandaki ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerini izlemek ve değerlendirmek,

h) Çalışma alanına ilişkin konularda etkinlikler (toplantı, konferans, panel, çalıştay, sergi, seminer, kurs ve benzeri) üreterek yaptığı çalışmaların üye ve toplumla buluşmasını sağlamak,

ı) OBTDK‘nın üyeleri ile ilgili tüm bilgileri sistemli olarak toplamak, sınıflandırmak, üyeler arasındaki bilgi ve doküman alışverişini sistemli ve sürekli hale getirmek, üyeleri hakkında referans vermek,

i) OBTDK‘nın programları ve etkinlikleri (toplantı, konferans, panel, sempozyum, çalıştay, sergi, seminer, kurs ve benzeri); meslek içi eğitim kapsamında değerlendirerek çalışma alanlarını ilgilendiren programlar konusunda KİMSEM ile gerekli eşgüdümü sağlamak, KİMSEM`e yardımcı olmak

j) Yaptığı çalışmalarla ilgili; arşiv, dokümantasyon, envanter ve elektronik ortamda yayın çalışmaları için hazırlıklar yapmak, bu çalışmaları sunulabilir hale getirerek Oda Yönetim Kurulu‘na iletmek,

k) Oda Yönetim Kurulu‘nun talep ettiği konularda sistemli bilgi ve belge iletmek, rapor hazırlamak

l) Benzer konularda Oda Merkezinde veya değişik Şubelerde çalışma yapan Çalışma Grupları/Komisyonları arasında, merkezi düzeyde bilgi iletişiminin sağlanmasına yardımcı olmak,

m) Yürüteceği çalışmalarla ilgili Oda Yönetim Kurulunun onaylayacağı yönerge taslaklarını hazırlamak.

n) Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirmek, 

o) İlgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,

p) Meslek dalı ile ilgili konularda OYK‘ya danışmanlık yapmak,

r) Meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eğilim ve istemlerini belirlemek, katılım sağlamak,

 ş) Meslek dallarının gelişmesini sağlayacak araçları oluşturmak,

Madde 21- Madde 20` de anılan görevler yürütülmesi için OYK`nun onayına sunulur.

Mali Konular

Madde 22- OBTDK‘nın giderleri Oda bütçesinden karşılanır. Üyelerin yol, konaklama, vs. giderleri ise Şube bütçelerinden karşılanır.

Belirsiz Durumlar

Madde 23- Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Oda Yönetmelikleri ile Oda Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.

Yürürlük

Madde 24-  Bu yönerge, Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 13.12.2108  tarih ve 315 karar sayısı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 25 - Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.


 

Dosyalar

TMMOM KMO BİLİMSEL VE TEKNİK DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ (116 KB) (17.12.2018 12:39:05)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 70

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME