KMO

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ

    Yayına Giriş Tarihi: 12.01.2015  Güncellenme Zamanı: 12.01.2015 11:19:30  Yayınlayan Birim: DENİZLİ ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 12.01.2015 11:08:30

09.01.2015 TARİHİNDE TMMOB YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN TORBA YASALARA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Değerli basın, Saygıdeğer Kamuoyu

 

Tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin, kıyıların, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması, yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını öncelik alarak geliştirilen politikalar çerçevesinde üretilmesi Devletin Anayasal sorumluluğudur. 

 

Değerli basın, Saygıdeğer Kamuoyu

Torba yasalar hayatımızı değiştirecek.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ gündemine getirilen iki farklı torba yasa taslağı ile; İmar, yapılaşma, meslek odaları ve çalışma hayatında önemli değişiklikler yapılmaktadır.

Toplamda 24 farklı yasada değişiklik öngören taslaklar; Tüm yurttaşlarımızla birlikte mühendis, mimar ve plancıların yaşamını olumsuz etkileyecektir.

Ekonomik süreklilik adına öncelikle inşaat sektöründe düzenlemelerle rant sağlamak istenmektedir. Çalışma hayatında öngörülen değişiklerle koşulları sermaye yararına kara dönüştürmek amaçlı uygulamalarla kölelik düzeni dayatılmaktadır.

  Değerli basın, Saygıdeğer Kamuoyu

Torba yasa ile İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında ne yapılmak istenmektedir?

İşçilerin çalışma güvencelerinin kaldırılarak, taşeronlaşmayı teşvik edecek; Şimdiye kadar yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyerek binlerce çalışanın ölümüne neden olan, işveren cezalarını affedecek, işverenlerin çalışanları tazminatsız işten atmasını kolaylaştıracak; 

Şantiye şeflerine ve yapı denetim elemanlarına iş güvenliği görevi vererek inşaat sektöründe iş güvenliği uzmanı istihdamını ortadan kaldıracak, mimar ve mühendisler ağır sorumluluklar altına sokulacak; 

İş güvenliği uzmanı mimar ve mühendislerin iş verene karşı bağımsız olma ilkesi yok edilecek; 

Düzenlemelere İZİN VERECEKMİYİZ ?

 

Değerli basın, Saygıdeğer Kamuoyu

Torba yasa ile Yapı denetimi alanında ne yapılmak istenmektedir.? 

Bazı özel projeler denetim kapsamı dışına çıkarılacak. Yapı denetim kuruluşlarının yapısını değiştirerek, yıkım, riskli yapı tespiti, her türlü proje, yapı denetimi ve hatta işveren adına iş takibi yapabilecek Teknik Müşavirlik kuruluşlarıyla meslek alanında tekelleşme yaratılacak. Bu yolla haksız rekabeti artırarak, küçük ve orta ölçekli mimarlık, mühendislik kuruluşlarının yok olmasının, taşeronlaşmasının yolunu açacak; Mimar, mühendis ve plancıları güvencesiz çalışma koşullarına ve işsizliğe terk edecek;

Düzenlemelere İZİN VERECEKMİYİZ ?

 

Değerli basın, Saygıdeğer Kamuoyu

Torba yasa ile Yapılaşma ve meslek hakları alanında ne yapılmak istenmektedir?

Mühendislik projeleri olmadan yapı ruhsatı düzenlenmesinin önünü açacak; Mimari proje ve diğer projeleri olmaksızın ve ruhsat düzenlenmeden tadilat yapılabilmesinin önünü açacak.

 

Görevleri mimar ve mühendislere yardımcı olmak olan, doğru istihdam politikalarıyla proje ve yapım süreçlerinde mimar ve mühendislerin gözetiminde çalışacak tekniker ve teknisyenlere, mimarlık mühendislik yetkisi tanıyacak. Bu yolla bir yandan sektöre ucuz iş gücü sağlayarak, tekniker ve teknisyenlerin altından kalkamayacakları sorumluluklarla adeta günah keçisine çevrilmesine yol açacak; Mimar, mühendis ve diğer teknik elemanların sorumluluklarını artırırken, yetkilerini budayacak, buna karşılık müteahhitleri sorumluluktan kurtaracak. Küçük ve orta ölçekli müteahhitleri rekabet edemez duruma getirecek.

Kamu adına Mesleki denetimi kaldırarak yetkisiz ve sahte unvan kullanımının önünü açacak. 

Düzenlemelere İZİN VERECEKMİYİZ ?

 

Değerli basın, Saygıdeğer Kamuoyu

Torba yasa ile Tarihi, Doğal, Kültürel Çevreyi ve Özel Mülkiyetlerimizi  ilgilendiren alanlarda ne yapılmak istenmektedir.?

Tüm tarihi, doğal çevreyi, sit alanlarını, kıyıları, ormanları, tarım alanlarını, meraları yapılaşmaya açacak. Sanal imar borsası yaratıp, re`sen  tevhit gibi yöntemlerle özel mülkiyetimize rızamız olmaksızın el konulmasının önünü açacak. Kamuya ait yeşil alanları, parkları, tüm hizmet alanlarını ve hatta mezarlıkları bile özel işletmeye açarak anayasal hakları gasp edecek.

Yargı kararlarını yok sayarak, Atatürk Orman Çiftliği, Tarihi yarımada gibi kamu arazileri, yeşil alanlar üzerinde yapılan kaçak yapılar affedilecek. Yerel yönetimlerin yetkilerini neredeyse tamamen merkezi idareye aktararak vatandaşların oylarını çöpe atacak.

Düzenlemelere İZİN VERECEKMİYİZ ?

 

Değerli basın, Saygıdeğer Kamuoyu

Torba yasalarla alt yapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, yağmaya karşı;

Halkın, sağlıklı yaşam çevrelerinde yaşama hakkını; Yurttaşların, nitelikli mimarlık, mühendislik, planlama hizmetleri alma hakkını savunan; Üyesi olan mimar, mühendis ve şehir plancısı meslek mensuplarının mesleki özlük hakları için mücadele eden;  Üyelerinin yanı sıra tüm çalışanların güvenceli çalışma hakları için çaba sarf eden; Kamu ve toplum yararı için bilimsel çalışmalarını sürdüren ve kamuoyu ile paylaşan; 

TMMOB ve bağlı meslek odalarının, özerk yapısının değiştirilerek, susturulmasına ve hükümetin emri altına sokulmasına 

İzin VERECEKMİYİZ?

Elbette ki vermeyeceğiz. 

YAŞASIN TMMOB

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ.

                                                   Mehmet SARICA

                          TMMOB Denizli İKK Sekreteri  

Okunma Sayısı: 77

Denizli Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME