KMO

IV. ULUSAL BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ TAMAMLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 15.10.2008  Güncellenme Zamanı: 06.08.2013 11:52:04  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın 15-18 Ekim 2008 tarihlerinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlemiş olduğu ve 400’ü aşkın katılımcının izlediği IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresinde ( Uluslararası Katılımlı ), “Biyoproses Mühendisliği (BPM)”, “Biyomedikal Mühendisliği (BMM)”, “Biyoloji ve Genetik Mühendisliği (BGM)”, “Gelecek için Biyoekonomi (GBE)”, “Biyogüvenlik ve biyomühendislikte etik (BGE)” başlıklı sıralı ve paralel oturumlar gerçekleştirilmiş olup Kongre, “Biyomühendisliğin bugünü ve yarını” konulu Panel ile tamamlanmıştır. Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Besleme`nin IV. Ulusal Biyomühendislik Kongresinde yapmış olduğu açılış konuşması aşağıdadır.

 

 

Değerli Katılımcılar,

Hepinizi TMMOB Kimya Mühendisleri Odası adına sevgi ile selamlar, saygılarımı sunarım.

Çoğunuzun neden, Kimya Mühendisleri Odasının bu kongrenin düzenlemesinde yer aldığını, biz biyomühendisler neden KMO`da örgütleniyoruz dediğini duyar gibiyim.Bu nedenle konuşmamın genel çerçevesi bu sorunun yanıtını belirtmeye yönelik olacaktır.

Bildiğiniz gibi yaşadığımız dilimde bilimsel bulgular kompleksleşmeye, dolayısı ile ayrıntılar üzerinden şekillenmeye başladı. Bilimin bu detaylı keşifleri dolayısıyla, uygulama alanlarına yani teknoloji boyutuna taşınmak durumundaydı, nihayetinde de öyle oldu.

Hepimizin de bildiği gibi en basit tanımı ile teknoloji; bilimin insan hayatının kolaylaşmasına yönelik somut adımıdır. Günümüzde, teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar Kimya Mühendislerinin yer aldığı kimyasal üretimin anlamını molekülleri tasarlamak ve üretmek boyutuna kadar getirmiştir.

Mesleğimiz Kimya Mühendisliği ise moleküler boyutta tasarıma doğru giden yeni paradigma kayması sonucu, temel süreçlerden yani ana proseslerden çıkıp özellikle şu üç alana odaklanmış durumdadır.Kimyasal sentez,Biyosüreçler - biyoteknoloji, sonuncusu ise Malzeme teknolojisidir.

Bunlardan biyosüreçler ve biyoteknoloji ister istemez, Biyoloji bilgisine sahip yeni bir mühendisliğin adına işaret ediyordu, Biyomühendislik. Bu yeni mühendislik alanı; özellikle Biyoproseslerin tasarlanması ve üretimi, biyokataliz, biyolojik ayırım, doku, gen kültürü ve protein mühendisliği, biyomalzeme ve endüstriyel biyoteknoloji gibi farklı birçok alanda yetkinlik anlamına gelmektedir.

Dünya örneklerine baktığımızda biyomühendisliğin temel mühendislik alanı olmayıp multi disipliner yani çok disiplinli olduğu görülür. Biyomühendislik mesleğinin uygulama alanında kullanılan kavramlar, biyoproses mühendisi, biyomedikal mühendisi, hücre mühendisliği, genetik mühendisi, moleküler mühendisliği vb.leri sanırım ne demek istediğimizi anlatmaya yetecektir.

Umarım sizi üzmem ama şuna değinmede de geçemeyeceğim; Biyomühendislik hiçbir ülkede tek başına lisans düzeyinde verilmemektedir. Özellikle yüksek lisans ve doktora seviyesinde yürümektedir. Biyomühendisliği sadece mühendislik alanlarında değil tıp, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, fizik, kimya gibi alanlarda da düşünmek gerekiyor. Sanırım şu parçala, böl, yönet kısmı mesleki eğitim sistemimize de girmeye başladı.

Sevgili katılımcılar;

İşte bu bilgilerden yola çıktığımızda ülkemizde henüz daha yeni yeni şekillenmeye başlayan bu mühendislik alanına yönelik üniversitelerimiz mezun vermeye başlayınca, TMMOB bu meslek alanının hangi mühendislik örgütünde üye çalışmalarını başlatacağı sorusu ile yüzleşti.

Özellikle mevcut okulların Ege, Sabancı, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi bölümlerinin eğitim programları incelendiğinde TMMOB`de benim de içinde olduğum bir komisyona sunduğumuz rapor sonucunda en uygun Odanın KMO olduğu sonucuna vardı.

İşte tam bu noktada, TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası hakkında görüşlerimizi kısaca sizlerle paylaşmaya çalışalım.

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin kısa adıdır, 1954 yılında 6235 sayılı yasa ile kurulmuştur. Türkiye`de Mühendislik ve Mimarlık alanının düzenlenmesini yapmaya, üyelerinin özlük haklarını korumaya çalışan , kamu tüzel kişiliğe sahip bir meslek birliğidir. Bugün 23 adet Odayı bünyesinde bulundurmaktadır. Odalar da bu kuruluş kanununa uygun olarak hazırladıkları, ana yönetmelikleri üzerinden çalışmalarını devam ettirmektedirler.

KMO da bu Odalardan biridir. Her 2 yılda bir yaptıkları genel kurulları ile yöneticilerini seçer ve çalışmalarının genel eksenini dönemsel olarak belirlerler. Gönüllü olarak aday olan Yöneticileri seçildikten sonra bu eksen üzerinden çalışmalarına başlarlar.

Sevgili arkadaşlar;

Hepiniz de kabul edersiniz ki, mühendislik mesleğinin odağında ve öznesinde insan vardır. Doğal olarak Odamız ve bizler, bir yandan insana karşı işlenmiş suçlara itiraz ederken, öte yandan da insana ve topluma olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz.

Yani, üyeleri olan mühendislerin bilimsel temele dayanan çalışmalarını, bilim insanlarının çalışmaları ile birleştiriyor, meslek örgütümüzün deneyimlerinin süzgecinden geçiriyoruz. Bu şekilde ülkenin sorunlarını tespit ediyor, çözüm önerilerini sunuyoruz. Meslek alanlarımız üzerinden Türkiye gerçeklerini ortaya koymaya çalışıyoruz.

Odamız, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ülkemizdeki üyelerini temsil etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının zeminini yaratmakla yükümlüdür.

Nihayetinde Kimya ve Biyo Mühendisler; Tarımdan enerjiye, kağıttan ambalaja, tekstilden boyar maddelere, ilaçtan tehlikeli kimyasallara, maden ve minerallerden çimentoya, boyadan yapı malzemelerine, yüzey aktiflerden kompozitlere, gıdadan yemeklik yağlara, biyolojik süreçlerden çevre ve atıkların değerlendirilmesine kadar, burada sayamayacağımız daha bir çok uygulama alanlarında, ülkesine ve halkına değer katmaya devam etmektedir.

TMMOB` ye bağlı diğer odalar gibi KMO da üyeleri olan Biyomühendisler ve Kimya Mühendisleri aracılığı ile; Kongre, Sempozyum, meslek içi eğitim çalışmaları,kurslar, paneller, söyleşiler, sosyal ve kültürel her türlü etkinliği düzenlemektedir.

İşte bu kongre de onlardan biridir. Doğal olarak diğerlerinde olduğu gibi bu etkinlik de; mesleğimiz, meslektaşımız ve mesleğimizin uygulamaları ile toplumsal sorumluluğumuzu bir araya getiren bir kesişme noktasını oluşturuyor. Bu etkinliklerimiz sayesinde, bilim insanları ve uzmanlarımızın yoğun emekleri ile ortaya çıkan bilgi, erişilebilir ve kolay ulaşabilir hale geliyor. Odamıza emeği geçen üyelerimizin de çok sık kullandığı gibi, paylaşılan bilgi en değerli bilgi oluyor.

Değerli katılımcılar;

Sizleri daha fazla yormadan sonuç olarak şunları söylemek istiyorum; Her ürün gibi bu kongremiz de bir emeğin sonucudur. Bu nedenle kongrenin 30 yıl sonra yeniden fikir babalığı yapan ve yoğun emek veren Biyomühendislik Bölüm Başkanımız Sayın Vazilet Vardar hocamız sahsında, düzenleme, bilim, danışma ve yürütme kuruluna, katkı sağlayan bildiri sahiplerine, sergi alanında yer alan sektör temsilcilerine, öneri ve soruları ile sempozyumu zenginleştirecek siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Biyomühendis meslektaşlarımsızı ve sevgili öğrenci arkadaşlarımı, Kimya Mühendisleri Odasında bizlerle beraber, mesleklerimize ve ülkemize yönelik öneri ve düşünce geliştirmeye, birlikte üretmeye, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaya çağırıyoruz.

Kongremizin ülkemize ve Biyomühendislik alanına katacağı değerin, bundan sonraki yapılacak çalışmalarla daha da ileri götürülmesi umuduyla saygılarımı sunarım.

15-18 Ekim 2008-10-13
4.Ulusal Biyomühendislik Kongresi
Mehmet Besleme
KMO Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 645

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME