KMO

KMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

    Yayına Giriş Tarihi: 07.09.2020  Güncellenme Zamanı: 07.09.2020 19:40:34  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 07.09.2020 15:40:22

Oda Başkanımız Dr. Ali UĞURLU`nun 47. Dönem Genel Kurulumuz ile ilgili açıklaması;

 

"Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği,

Baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde,

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil,

Emekçi halkımızın hizmetine sunmak için

Her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda

İnançlı ve kararlıyız".

           Teoman Öztürk

KMO ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası (KMO) 46. Çalışma Dönemini geride bırakıyor. Odamız 46. Genel Kurul`unda önüne koyduğu ve dönem içerisinde ülke gündeminde yaşanan değişimler ve meslek alanlarımızdaki gelişmelerle güncellediği çalışma programı ve hedeflerini kararlı bir şekilde hayata geçirmiştir.

Anayasa`nın 135 inci maddesinde, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak addedilen ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu` na göre çalışmalar yürüten TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 1954 yılında kurulmuş bir meslek kuruluşudur. Odamız, 1954 yılından bugüne 9 Şube, 3 Bölge Temsilciliği ve 43 İl Temsilciği ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. Üye sayısı Ağustos 2020 itibari ile 22 632 kişiye ulaşmıştır.

 46. Dönemin başladığı Mart 2018`den bugüne kadar KMO olarak;

- Üyelerimizin sorunlarının ülke sorunlarından ayrılamayacağı gerçeğinden hareketle tüm çalışmalarımızda toplum ve kamu yararını meslek ve meslektaş çıkarlarıyla birlikte ve gerektiğinde bunun da önünde düşündük.

 - Yaratılan özgür, bilimsel ve teknik platformlarla meslek alanlarımıza yönelik konularda ilgili tarafları bir araya getiren, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin aktarıldığı, sorunların tespit edilerek çözüm yollarının önerildiği 5 kongre - sempozyum gerçekleştirdik,

 - Bilimsel gerçeklikler ışığında, mühendislik uygulamalarının önemini ortaya koyan ve meslek alanımızla birlikte ülke sorunlarını ele alan, toplumu ve meslektaşlarımızı bilinçlendirmeye yönelik 72 adet basın bildirisi yayımlamayı sürdürdük,

-  TMMOB ve FAO tarafından düzenlenen dört farklı kongre ve etkinliğin düzenlenmesinde ana bileşen olarak yer aldık,

 - Mühendislik uygulama alanlarını düzenlemek, yok edilen denetim mekanizmalarını yeniden yaratmak ve meslektaşlarımızı bilgilendirip bilinçlendirmek amacıyla mesleki ve teknik konularda üyelerimizi ve meslek alanımızda çalışan kişilere yönelik 670 adet eğitimde 9.457 kişiye eğitim verdik.

- Yeni mezun üyelerimize iş olanakları yaratmak ve onları mesleğe hazırlamak amacıyla 3448 meslektaşımıza ücretsiz eğitimler düzenledik,

- Mesleki ve teknik konularda üyelerimizi bilgilendirip bilinçlendirmek üzere oda merkezimiz ve şubelerimizde söyleşi, panel ve sosyal aktiviteler düzenledik,

 - Sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu dile getirdiğimiz kamusal ve mühendislik hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı hukuksal mücadelemizi sürdürdük,

 - Meslek alanımızı ilgilendiren; iktidarın kamusal denetimi gerileten yasal düzenlemelerinden, iş cinayetlerine, şaibeli özelleştirmelerden, eksik ve yanlış ÇED raporlarına, çalışma alanlarımızın daraltılmasından sanayinin ve üretimin yok edilmesine kadar çeşitli konularda; yasa ve ana yönetmeliğimizin bize verdiği hak ve sorumluluk gereği 16 adet dava açtık, alanlara çıkarak tepki gösterdik. Halihazırda 77 adet davamız devam etmektedir. 28 davamız da sonuçlanmıştır.

- Meslek alanımızla ilgili kongre, sempozyum ve meslektaşlarımızın hazırladığı 3 adet e - kitabı yayınlayarak üyelerimizin hizmetine sunduk.

-   Kimya Mühendisleri Odası Bilgi İşletim Sistemi (kmobis)` ne işlerlik kazandırarak 7760  üyemizin TC kimlik numarasının sisteme girişi yapıldı ve adresini güncelledik.

- Yıllardan beri odamız için önemli bir sorun olan birikmiş üye aidatlarının toplanmasında yaklaşık 4 bin kişiye ihtarname gönderilerek aidat topladık.

- Meslek alanımızdaki işsizliğin en önemli nedenlerinden birisi olan Kimya Mühendisliği kontenjanlarının azaltılması için yoğun mücadeleler verdik ve kontenjanların 3550 kişiden 1876 kişiye düşmesini sağladık.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB çatısı altında meslek alanımızı daraltan, işyerlerimizi özelleştirerek yok eden, çıkarılan yönetmeliklerle meslek alanımızı bütün kesimlere açan iktidarlara ve emek, barış, demokrasi düşmanlarına karşı mücadeleye önümüzdeki dönem de devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı sistemi; tek adam rejimine ve onun meslek alanlarımız ve mesleğimiz üzerindeki etkilerine karşı demokrasi, emek, özgürlük ve laiklik mücadelesini göstermeye devam edecektir.

47. Olağan Genel Kurulumuz 12 Eylül 2020 tarihinde Ankara`da Necatibey Caddesinde İMO Teoman Öztürk Toplantı Salonunda; seçimlerimiz ise 13 Eylül 2020 tarihinde Oda Merkezi`nde gerçekleştirilecektir. Geçmiş dönemlerden 47. Döneme taşıyacağımız bilimsel, teknik, etik ve siyasi anlayışımız; ülkemizin demokratikleşmesi, bilim, teknoloji, sanayi, kalkınma, istihdam ve refah politikalarını oluşturması, üyelerimizin ve kamuoyunun duyarlılığının geliştirilmesi amacıyla; "birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışıyla; ortak özlemimiz olan "çağdaş, demokratik, üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir Türkiye için daha güçlü daha etkin bir Kimya Mühendisleri Odası yaratmaktır". Demokratik ve katılımcı geleneğimiz ve çalışma anlayışımızla, örgütlülüğümüzün, kurumsallığın ve teknik altyapının geliştirilmesinde, devraldığımız TMMOB ve oda geçmişimiz en büyük yol göstericimiz olacaktır. 

Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de Oda çalışmalarımız bilimden, teknikten, halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülecektir. Gün; bilime ve tekniğe sahip çıkma, etik değerleri koruma, cumhuriyet değerlerini ve demokratik mevzileri sahiplenmek için birlik olma günüdür. Delegelerimizi genel kurul ve seçimlerimize katılmaya, bilime, tekniğe ve demokrasiye sahip çıkmaya ve meslek alanlarımızı savunmaya çağırıyoruz. Emeğimiz üzerindeki sermaye sömürüsü son buluncaya, halkımıza bilim ve teknikle işlenen sağlıklı, kaliteli, güvenli yaşam koşulları sağlanıncaya, ülkemizdeki gericiliğin, ırkçılığın, çağ dışı doğmaların değil, aydınlanmanın, demokrasinin, barışın sesi yükselinceye kadar; savaşa karşı barışın, otoriter rejimlere karşı demokrasinin, özelleştirmelere karşı kamu ve toplum yararının, hurafeye karşı bilimin ve aklın egemen kılınması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.  46. Çalışma Döneminde hep yanımızda olan, TMMOB kurullarında yer alan Oda Temsilcilerimize, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize, İl Temsilcilerimize, Oda ve şube komisyonları ile çalışma gruplarında, etkinliklerimiz ve eğitimlerimizde görev alarak katkı sağlayan üyelerimize ve bütün çalışmaları hayata geçirmek için özveriyle çalışan bütün Oda çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

    Dr. Ali UĞURLU

     46. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı


 

Okunma Sayısı: 743

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME