KMO

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 47. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

    Yayına Giriş Tarihi: 27.11.2020  Güncellenme Zamanı: 27.11.2020 11:28:35  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 27.11.2020 11:25:32

Odamızın 47. Döneminde birlikte üreterek, karar süreçlerinde beraberce bulunarak yapılacak çalışmalar tüm birimlerimizin değerli katkılarıyla gerçekleştirilecektir. Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik mesleklerinin gelişiminin sürdürülmesi, meslektaşlarımızın özlük haklarının korunmaya devam edebilmesi için aşağıda sıralanan çalışmaların tüm birimlerimizin ortak iradesi ile yürütülebilmesi için hazırlanmıştır.

Altmış beş yıllık bir tarihi geçtiğimiz dönem geride bırakan TMMOB Kimya Mühendisleri Odasının; 47. çalışma döneminde görev verilen bizler, mesleki ve toplumsal sorumluluklarımız temelinde bir çalışma anlayışının hayata geçmesi için hareket edeceğiz. 

Bizler, salt mesleki sorunlarla boğuşup, dünyada ve ülkede olup bitene gözünü kapatan bir anlayışı reddediyoruz. Bizler her türlü meseleye yaklaşırken ve bunlara dair görüş oluştururken, meslek disiplinimizden aldığımız formasyonla, evrensel insani değerlere göre hareket etme gayretini her zaman taşıyacağız.

Küresel ısınma, sosyal adaletsizlik, yükselen ırkçılık, teknolojinin emrine girmiş bilim, savaşlar, cinsiyetçilik, işsizlik, güvencesiz çalışma, iş cinayetleri, çevre kirliliği, kentsel rant gibi pek çok insanlık sorunuyla doğrudan ilgiliyiz. Tüm bu sorunlara hem kimya mühendisliği biliminin bizlere kattığı bilgi birikimi ve bakış açısıyla hem de insan olmanın verdiği bilinç ile yaklaşacağımızı belirtiyoruz.

Mesleki, demokratik, kitlesel bir emek örgütü olan Odamız ve Birliğimizin tüm organları ile emekten ve halktan yana, adil ve üretken bir çalışma anlayışını hâkim kılmak için tüm çabamızı sarf edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Kimya Mühendisleri Odası olarak emekli, çalışan, işsiz ve öğrenci üyelerimizle birlikte büyük bir aile olduğumuzu düşünüyoruz. Bu amaçla, kurumsal anlamda yapılacak mesleki ve toplumsal çalışmaların yanı sıra, üyelerimizin her türlü mesleki sorununa çözüm üretmeyi asli bir görevimiz olarak tanımlıyoruz. 

İlkelerimiz;

Kimya Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu olarak, temel ilkelerimizi, TMMOB ve KMO`nun 65 yıllık tarihinin yarattığı temel ilkelerden alıyoruz. 

Bu çerçevede TMMOB Kimya Mühendisleri Odası;

Mesleki, demokratik, kitlesel bir emek örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir; ırkçılığın, gericiliğin, cinsiyetçiliğin karşısındadır. Barıştan yanadır. Özelleştirmeye karşıdır. Yer altı ve yer üstü doğal kaynaklarımızın tasarruf hakkının kamuda kalmasını savunarak, emekten ve çevreden yana kamucu bir üretim ve sanayileşme politikasını benimser. İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.

Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.

Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır. Birliğimiz ve Odamız bünyesindeki tüm organlarda eşit temsiliyeti savunur. Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.

Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır. Halkın, meslek alanımızdaki konularda doğru bilgilenmesi, bilinç düzeyinin artırılması için açıklamalar yapar, araçlar üretir, yaygınlaştırır. Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.

Meslektaş ve mesleğimizin gelişmesini sağlayarak meslek ve bilimsel ahlakın korunması için çalışmalar yürütür.

Kamu ve özel sektörde çalışan üye ve meslektaşlarımızın çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi için çözüm önerileri geliştirir ve mücadele eder. Her türlü angaryaya, fazla çalışmaya, güvencesiz çalışmaya ve düşük ücretle çalışmaya karşı çalışmalar yürütür. Odamızın temsil ettiği meslek disiplinlerinin istihdam alanlarını genişletmek, mesleğimizi tanıtmak için çalışmalar yürütür. Mesleğimiz ile ilgili yasal mevzuat çalışmalarını, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesi sürecine katkı koymaya çalışır.

Hedeflerimiz;

1- Giderek bizi kuşatan gericilik karşısında; laikliği, bilimsel düşünceyi savunmaya her platformda devam edilmesi, bu doğrultuda hareket eden kitle, meslek, sivil toplum örgütleriyle dayanışmaya devam edilmesi, 

-TMMOB`nin ve bağlı odaların yapısal bütünlüğüne ve bağımsızlığına zarar verebilecek, siyasi iktidardan, siyasal partilerden ve siyasal gruplardan gelecek herhangi bir müdahaleye karşı diğer Meslek Odaları ile beraber mücadele edilmesi,

-TMMOB geleneğine bağlı olarak birlik anlayışı çerçevesinde diğer odalarla meslekler arası dayanışma ile ortak çalışma olanakları araştırılması ve çalışmalara devam edilmesi,

-Kamu yararı gözetilerek, TMMOB`ne bağlı odalar, emekten, demokrasiden, Cumhuriyet değerlerinden ve ulusal bağımsızlıktan yana olan diğer meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile ilişkilerin geliştirilmesi,

-Kamu yararına benzer örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişki içinde olarak, kamuoyu yaratma ve demokrasi mücadelesinde yerel ve ülke genelinde aktif rol alınması,

2-Kimya Mühendisliği alanındaki sorumluluklarımızın yasal çerçevesinin çizildiği 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun hükümlerinin uygulanmasının sağlanmasına yönelik girişimlerin hayata geçirilmesi için geniş katılımlı çalışma grupları oluşturulmalıdır. Biyo-mühendislik mesleğinin tanınırlığının artırılması ve yasal alt yapısı BİYOMEDAK koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla sürdürülmelidir. 

3-TMMOB kültürü; ülkemize olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak emek eksenli dünya görüşümüzle Odamızın geleceği olan Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik öğrencileriyle meslektaşlarımızın bilgi ve birikimlerinin paylaşıldığı buluşmaların ve sosyal etkinliklerin salgın sonrası oluşan yeni koşullara göre devam etmesinin sağlanması önem arz etmektedir.  

-Üniversitelerdeki Öğretim üyeleri ile mesleki örgütlenmenin öneminin öğrencilik döneminden başlayarak anlatılması yönünde dayanışma içinde olma,

-Üniversitelerde Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümlerinde okuyan en az bir öğrenci ile oluşturulan öğrenci komisyonu ile örgütlenme modeli oluşturulması, 

-Öğrencilere, öncelikli olarak öğrenci komisyonları aracılığı ile Oda çalışmalarının tanıtımı, Oda çalışmalarına katılım ve katkılarının sağlanması,

-Öğrenci üyelerimizin sorunlarına sahip çıkılarak, staj olanakları sağlanmasına devam edilmesi,

-Öğrenci üye çalışmaları sürdürülerek, Öğrenci Üye Komisyonunun bülten, stand açma vb. çalışmaların desteklenmesi, 

-Öğrencilere mesleki alanlarını tanıtmaya yönelik çalışmalara (ücretsiz seminer, söyleşi, eğitim, teknik gezi) devam edilmesi ve meslek hayatları boyunca oda ilkeleri doğrultusunda ülke kalkınmasına katkı sağlayacak mühendisler olmaları için etkinlikler düzenlenmesi,

-Öğrencilerin Mezuniyet törenlerine katılım sağlanması, Üniversiteler ve Oda tarafından düzenlenecek "Mesleğe Hoş Geldiniz" etkinliklerinin yapılması,

-Oda üyeliği ile ilgili sorumlulukları ve kazanımlarını anlatmak amacı ile üniversite ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,

4-Örgütlenme çalışmaları, meslek örgütlerine yapılan kuruluş kanunu değişim tehditlerinin ve saldırılarının arttığı bu dönemde daha elzem hale gelmiştir. Örgütlenme için değişen nesil, üye profili, beklentiler gibi  değişkenler göz önüne alınarak yeni yöntemler geliştirilmelidir.

-Oda üyesi olan ya da olmayan tüm meslektaşlara ulaşmak ve birlikte olabilmek adına özel proje ve çalışmalar yapılması,

-İşsiz üyelere iş bulma konusunda gerekli destek verilmesi, 

-Mesleki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi, 

-Odaya etkin bir şekilde katılım sağlayacak eğitim ve seminerlere devam edilmesi,

-Ücretli çalışan üyelerin, iş güvencesi olmadan düşük ücretle ve esnek çalışma saatleri ile çalıştırılmalarını önlemek amacıyla, özlük haklarının korunması, 

-Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapılarak üyelerle ortak hareket edilmesi.

5-Kadın emeğinin özgürleşmesi, kadına yönelik şiddetin cezalandırılması, toplumsal cinsiyet rolleri ve kadın örgütlenmesinin üzerindeki baskıların ortadan kaldırılması, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali kapsamında değerlendirilen 6284 kanunun uygulanması için kitle, meslek, sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içinde çalışmalar yürütülmelidir.

-Üyelere işyerlerinde yapılan cinsiyet ayrımcılığı, mobing (iş yerinde psikolojik taciz) gibi olumsuz davranış ve baskılara karşı oda olarak üyenin yanında durulması.

6-Yeni mesleki alanlar; mesleğimiz ve mesleki alanlarımız genişlerken mühendislik mesleği işlevsizleştirilmeye ve üretim süreçlerinin koparılarak değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Uzmanlık alanlarımız ve olanaklar gözden geçirilmeli,yeni uzmanlık alanlarında kazanılan teknik birikimin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Birimlerimizde sektör raporlarının hazırlandığı platformlar oluşturulmalıdır.

-Meslek ve meslek alanlarının düzenlendiği mevzuat hazırlama süreçlerinde aktif olma, kongre, sempozyum, panel, söyleşi düzenlenmesi,

-Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik mesleklerinin geleceğini gözeten stratejilerin geliştirilmesi,

-Meslek komisyonları oluşturma, komisyonların aktif hale getirilmesi, komisyonların etkinlik ve diğer resmi-özel kurumlar ile ilgili girişimlere destek olunması,

7-Meslek örgütü olmanın sorumluluğu ile bağımsız bir kuruluş olarak kentlerimizdeki organize sanayi bölgelerinde denetimler gerçekleştirmek için il ve ilçe belediyeleri ile temaslar kurulmalı, mevcut çalışmalardan elde edilen deneyimler birimlerimizde yaygınlaştırılmalıdır.

-Kamu ve özel sektörde iş yeri temsilciliklerinin oluşturulması,

-Organize Sanayi Bölgeleri`nde çalışan meslektaşlarımızla daha aktif çalışmalar yapılabilmesi adına işyeri temsilciliklerinin açılması,

-Meslektaşlarımızla Oda Yönetimi arasında köprü oluşturulması,

-İşçi sağlığı ve İş güvenliği konusunda daha etkin bilgilendirme çalışmaları,

-İşyerlerine ve İŞKUR`a, çalışanların oda üyeliğinin zorunlu olduğunun hatırlatılması,

-Meslektaşlarımızın işyerlerinde karşılaştıkları, yaşadıkları olumsuzluklara karşı desteklenmesi,

-Meslektaşların her türlü hak ve özgürlüklerinin üst seviyede tutulabilmesi için denetimler yapılması,

8-Kentlerimizde yaşanan kent suçları takip edilmeli, yasal ve demokratik mücadele süreçlerinde meslek örgütleri ve kent sakinleri ile birlikte yürütülecek çalışmalara destek verilmesi sürdürülmelidir.

-Yerel Yönetimler (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri) ile ortak çalışmalar yapılması,

-Kent Konseyleri`nde, İl Koordinasyon Kurullarında yapılacak olan çalışmalara etkin olarak katılımda bulunulması ve aktif rol üstlenilmesi,

9-Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik eğitimi konusunda yaşanan sorunlar akademik çevre ile ortaklaşa değerlendirilmelidir. İhtiyaçlar ve değişen şartlar düzleminde etkin ve eşitlikçi bir eğitimin hayata geçirilmesi için üniversiteler ile ortak çalışmalar yürütülmelidir. Çalışmaların bir parçası süreli akademik yayın olmalıdır.

-Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik bölümleri ile kurulan iyi ilişkilerin sürdürülmesi,

-Bölümlerde KMO duyurularının öğrencilerin görebileceği panolarda ilan edilebilmesi için üniversiteler ile iletişime devam edilmesi,

-Oda-Üniversite buluşmalarının sürdürülerek öğrencilerin sorunlarına ve bölüm sorunlarına çözümler üretilmesi,

-Üniversite ziyaretlerinde bulunarak Kimya Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Başkanları ile ilişkilerin canlı tutulması,

-Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarından,Odamıza katkı sağlama ve yayınlar oluşturmaya yönelik yararlanılması.

10-Çalışma hayatının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin ertelenmeden tüm iş yerlerinde hayata geçmesi ve denetimlerin uygulanabilmesi elzemdir. İş kazalarının ve büyük endüstriyel kazaların yaşanmasının engellenmesi için Odamız bünyesinde ve birliğimiz tarafından oluşturulan çalışma gruplarımızda ve konunun uzmanı üyelerimizle oluşturulan komisyonlardaki çalışmalar sürdürülmelidir.

-Meslek İçi Eğitimler,

-Güncel ve Teknik konularla ilgili Söyleşiler,

-Sanayi, üniversiteler, üyelerin ihtiyaçları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleğin yeni uygulama alanlarıyla ilgili sempozyumlar, 

-Kongre ve çalıştaylar,

-Komisyon çalışmalarının kitapçık haline getirilip, üyelere dağıtımının yapılması,

-Meslek ile ilgili konularda broşürler hazırlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılması.

Sonuç

Bütün bu çalışmalarla Oda - Üye ilişkisini her koşulda korumak, Oda Yönetiminin birimlerle ve birimlerin kendi aralarındaki iletişimi geliştirmek,  üyelerimizin hakları ve sorunları için gerekenleri yapmak, mesleğimizi uygularken ülke ve halk yararını gözetmek ve buna yönelik politikalar izlemek ana amacımızdır.

 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası  47. Dönem Yönetim Kurulu 

Okunma Sayısı: 250

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME