KMO

TMMOB`NİN ODAMIZA DESTEK AÇIKLAMASI

    Yayına Giriş Tarihi: 18.12.2020  Güncellenme Zamanı: 18.12.2020 11:30:33  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 18.12.2020 11:29:38

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen `Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği` ile meslektaşlarımızı ve meslek örgütlerimizi yapı denetim süreçlerinden dışlanmak istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Aralık 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE YETKİLERİNİ KORUYACAĞIZ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği" 11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği`nde de değişiklik yapılarak bu yönetmelik içinde tanımlanmış olan yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarlarına ilişkin tüm hüküm ve ekler kaldırılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 06 Haziran 2020 tarihinde söz konusu Yönetmelik taslağını Birliğimize göndererek görüş istemiş, Birliğimiz de kapsamlı bir inceleme yaparak taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi Bakanlığa iletmiştir. 

Yönetmeliği incelediğimizde yaptığımız değerlendirmelerin ve taleplerimizin hiçbir suretle dikkate alınmadığını üzülerek görmekteyiz. 

Söz konusu Yönetmelik de Bakanlığın bundan önceki mevzuat çalışmalarında da olduğu gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olan Birliğimizi ve bağlı odalarını mesleki faaliyetlerin denetimi süreçlerinden dışlayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Yönetmelikte, laboratuvar kuruluşlarının ilgili meslek odalarından tescil belgesi almasına ve bu kuruluşlarda çalışan mühendislerden ilgili meslek odalarına kayıtlı olduklarına dair belgesi istenmesine dair temel hükümlere dahi yer verilmemesi Bakanlığın meslek odalarını yok sayan tutumunu açıkça gözler önüne sermektedir.

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği`nde meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır. 20 yıldır uygulanmakta olan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre, yıllardır yapı malzemeleri laboratuvarlarında inşaat mühendisleri ile birlikte görev üstlenen kimya mühendislerinin kazanılmış hakları gasp edilmiştir.

Yine söz konusu Yönetmelikte yer alan, mesleki hak ve yetkilerimizin ara teknik elemanlara devreden hükümler, Bakanlığın bu doğrultudaki geçmiş yönelimlerinin aynen devam ettirildiğini göstermektedir.

Bilimsel teknik esaslar yerine "ben yaptım oldu" anlayışıyla oluşturulan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği derhal geri çekilmelidir.

Konunun takipçisi olacağımızı, Yönetmeliğin taleplerimiz doğrultusunda düzenlenmemesi durumunda her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yönetmelikte "Deney yapan eleman" tanımında yer verilen "…veya yapı öğretmeni veya inşaat teknikeri veya geoteknik teknikeri veya inşaat teknolojileri teknikeri veya hazır beton teknikeri veya yapı teknikeri veya yapı denetim teknikeri veya yapı teknisyenini" ibaresi ile bu alanda görev üstlenen mühendislerin mesleki yetkilerinin teknik elemanlara devredilmesinin önü açılmaktadır.

TMMOB Ana Yönetmeliği ve Meslek Odalarımızın Ana Yönetmelikleri/SMM Yönetmelikleri uyarınca ve açık yargı kararları gereğince mühendislik mesleğinin icra edildiği kuruluşların ilgili meslek odalarına kayıt olarak Büro Tescil Belgesi almaları ve her sene yeniletmeleri zorunludur. Yapı malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları da mühendislik hizmeti verilen özel hukuk tüzel kişilikleri olup bu hizmeti verebilmeleri için ilgili meslek odaları tarafından tescil edilmelidir. İlettiğimiz görüşte Yönetmeliğin bu çerçevede düzenlenmesi talep edilmiştir. Ancak yayımlanan Yönetmelikte bu hususa yer verilmemiştir.

Bakanlığa ilettiğimiz görüşte, Yönetmeliğin 6. maddesinin 5. fıkrası ile düzenlenen, laboratuvarlarda hangi meslek disiplinlerinin görev üstlenebilecekleri ve çalışacak mühendislerin hangi niteliği taşıyacaklarına dair hükümlere ilişkin olarak Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin son haline göre düzenleme yapılması önerilmiştir.

Ancak yayımlanan Yönetmelikte "Laboratuvarda yapı malzemesi kalite kontrolü için beton esas olmak üzere ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü deneyleri konusunda en az üç yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip inşaat mühendisi ile en az iki deney yapan eleman istihdam edilir. Bu koşullara ilave olarak laboratuvarın kapsamında kimyasal deneylerin bulunması halinde ilgili yapı malzemesi kalite kontrolü deneyleri konusunda en az üç yıl meslek içi ihtisas alanında laboratuvar denetçi belgesine sahip kimya mühendisi de istihdam edilir." denilmek suretiyle kimya mühendislerinin kazanılmış hak ve yetkileri gasp edilmiş ve yıllardır yapı malzemeleri laboratuvarlarında inşaat mühendisleri ile birlikte görev üstlenen kimya mühendisleri devre dışı bırakılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TMMOB ve bağlı Odaları ülkemizdeki imar uygulamalarını ve mesleki hizmetleri kamu yararı çerçevesinde izlemek ve denetlemek noktasında işbirliği içinde çalışması gereken iki önemli kurumdur.

Ancak Bakanlık yaptığı mevzuat çalışmalarında çoğu zaman Birliğimizden görüş istememekte, görüş istediğinde ise bu Yönetmelikte de görüldüğü gibi değerlendirmelerimizi dikkate almamaktadır. Anlaşılan odur ki Bakanlık Birliğimizden görüş isterken sadece kurum ve kuruluşlardan görüş istenmesi doğrultusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışmakta ve yasak savmaktadır.

Bu tutumu son derece rahatsız edici bulduğumuzu ve bu davranış şeklinin devam etmesi durumunda kendi tavrımızı da gözden geçirmek zorunda kalacağımızı özellikle ifade etmek isteriz.

Bu bağlamda; ilgili Yönetmeliğin kamu yararı gözetilerek bilimin ve tekniğin temel ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı ve Yönetmeliğin taleplerimiz doğrultusunda düzenlenmemesi durumunda yasal itiraz haklarımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Okunma Sayısı: 98

Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME