KMO

BİYO MEDAK ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA PLANI YAYINLANDI

    Yayına Giriş Tarihi: 04.01.2021  Güncellenme Zamanı: 04.01.2021 14:12:37  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Biyomühendisler, mesleki örgütlenmelerine 27-30 Mayıs 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)`nin 38. Olağan Genel Kurulu`nda alınan kararla Kimya Mühendisleri Odası (KMO) bünyesinde başlamıştır.

KMO Ege Bölge Şubesi`nde 2009 yılında Biyomühendislik Çalışma Grubu ve 2010 yılında Biyomühendislik Komisyonu adı altında oluşan mesleki örgütlenmenin düzeyi, 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen KMO 43. Olağan Genel Kurulu`nda alınan kararla kurulan Biyomühendislik Meslek Dalı Ana Komisyonu (BİYO-MEDAK) ile en üst seviyeye çıkmıştır.  KMO Merkez`in 12-13 Eylül 2020 tarihli yaptığı genel kurul ile oluşturulan 47. Yönetim Kurulunun oluşturulması akabinde 7 Kasım 2020 tarihinde yaptığı çağrı ile BİYO-MEDAK 3. Dönem Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Ülkemizdeki biyomühendislerin tek resmi meslek örgütlenmesi olan BİYO-MEDAK, gücünü anayasadan alan ve kamu kurumu niteliğindeki demokratik bir meslek örgütü olan TMMOB`un bileşenlerinden birisidir.  BİYO-MEDAK 3. Dönem çalışmalarını üç ana başlık altında gerçekleştirecektir.

 

1.     Biyomühendis örgütlenmesinin güçlendirilmesi

1.     Biyomühendislik mesleğinin bilinirliğinin arttırılması

1.     Biyomühendislik meslek alanlarının düzenlenmesi

Bu ana hedeflere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki gibidir.

1- Biyomühendis Örgütlenmesinin Güçlendirilmesi

Ülkemizde Biyomühendislik ve Genetik ve Biyomühendislik bölümlerinden mezun olan kişi sayısı 3178 olmasına rağmen KMO bünyesinde kayıtlı olan meslektaş sayımız yalnızca 145`tır. 3. Dönem çalışma programının öncelikli hedeflerinden biri olan mesleki örgütlenmenin güçlenmesi amacıyla mezunlarla iletişime geçilecektir.

Biyomühendis üyelerin bulunduğu KMO bölge ve il temsilciliklerinin yönetim kurullarında en az 1 biyomühendisin bulunması, biyomühendislik örgütlenmesinin güçlenmesi adına etkili olacaktır.

Mesleki örgütlenmenin güçlenmesi için biyomühendis üyelere meslek içi ve meslek dışı eğitimlerin hazırlanması, kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklerin, sektörel toplantıların düzenlenmesi, üyelerin işyerlerine yapılacak olan iş ziyaretleri ile özel sektör ile bağlantı kuvvetlendirilecektir.

KMO aracılığı ile sektörden biyomühendis iş ilanlarının üyelere duyurularının yapılması istenecektir.

Çalışma programının başarıya ulaşabilmesi için güçlü bir örgütlenme şarttır.  Bu noktada, KMO ve KMO Öğrenci örgütlü yapılarına kayıtlı üye sayısı en önemli göstergelerden birisi olacaktır. Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sayısı ve sürekliliği, bu işe gönül verecek üye sayısı ile yakından ilişkilidir.

Gücünü öğrencilerden almayan bir meslek örgütlenmesinin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu nedenle, BİYO-MEDAK örgütlenmesinin temeli biyomühendislik öğrencileri ve öğrenci faaliyetleridir. 

Her biyomühendislik bölümüyle ilgili bir bölüm temsilcisi belirlenecektir. Bölüm temsilcisinin, üçüncü sınıf öğrencilerinden birisi olması tercih edilir. BİYO-MEDAK ve bölüm temsilcileri arasında belirli dönemlerde toplantılar düzenlenebilecek, görüş alışverişi yapılabilecek ve iş birlikleri geliştirilebilecektir.

Lisans eğitimi son sınıf öğrenci temsilcileriyle temasa geçilmesi, her eğitim öğretim sezonu sonunda mezun veren devrenin öğrenci temsilcilerinin, dönem arkadaşlarının Biyomedak`a katılımını teşvik ve takip süreçlerini yönetmesi.

KMO Öğrenci örgütlenmesinin olduğu Şube/Bölge Temsilciliklerinde, KMO Öğrenci komisyonu üyeleri arasında biyomühendis öğrencilerin de bulunması konusunda her türlü çalışma yapılacak ve destek verilecektir.

BİYO-MEDAK toplantılarına, talep etmeleri halinde KMO Öğrenci komisyonu üyelerinin katılımı sağlanacaktır. Aynı şekilde, KMO Öğrenci komisyonu toplantılarına BİYO-MEDAK üyelerinin katılımı teşvik edilecektir. Bu sayede, görüş alışverişi sağlanacak ve iş birlikleri geliştirilebilecektir.

Biyomühendislik öğrencilerinin Odayı tanımalarını, örgütlenme bilincine sahip olmalarını ve mezun olduklarında biyomühendis örgütlenmesine katkı verebilecek fikir ve eylem üretkenliğinde olmalarını sağlayacak bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar BİYO-MEDAK, KMO ve KMO Öğrenci komisyonu ve/veya üniversitelerin biyomühendislik bölümlerinin işbirliği ile organize edilebilecektir. Toplantılar üniversitelerde veya KMO Şube/Bölge Temsilciliklerinde gerçekleştirilebilecektir. Birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Odaya Merhaba" toplantıları, dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik "Mesleğe Doğru" toplantıları organize edilecek ve gelenekselleştirilecektir. Ayrıca, tüm öğrencilere yönelik, gündeme ilişkin konularda veya öğrenci talepleri doğrultusunda belirlenecek konularda "Söyleşi"ler düzenlenecektir.

"Odaya Merhaba" toplantıları sırasında ve sonrasında tüm birinci sınıf öğrencilerinin KMO Öğrenci kayıtları gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili KMO Şube/Bölge Temsilciliklerinden ve KMO Öğrenci komisyonundan destek alınacaktır.

Biyomühendislik Bölümlerinin mezuniyet törenlerine katılım sağlanarak, mezun olacak öğrenciler, KMO Öğrenci üyeliğinden asıl üyeliğe geçiş konusunda bilgilendirilecektir.

Organizasyon yapılabildiği durumlarda, üniversitelerde veya KMO Şube/Bölge Temsilciliklerinde "Oda Kayıt Günü" etkinliği gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikte, KMO Öğrenci komisyonu ve BİYO-MEDAK üyelerinden en az birer kişi bulunacak, Odaya kayıt konusunda yardımcı olunacak, bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılacaktır.

Biyomühendislik Bölümleri ve/veya bu bölümlerde okuyan öğrencilerin talep etmeleri halinde, BİYO-MEDAK, KMO ve KMO Öğrenci komisyonu işbirliğinde staj imkanları ve teknik gezi organizasyonları yapılabilecektir.

BİYO-MEDAK 3. Dönem Çalışma Programı, tüm biyomühendislik bölümleriyle paylaşılacak ve bölümlerden öğrencilerin Odaya yönlendirilmesi konusunda destek istenecektir. Biyomühendislik Bölümlerinin düzenlediği etkinliklere katılım sağlanarak, Oda ve biyomühendis örgütlenmesi konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılacaktır.

KMO Öğrenci üyeliği, öğrencilik yıllarını kapsayan 4-5 yıllık geçici bir üyeliktir. Asıl olan bir hayat boyu sürecek olan KMO üyeliğidir. Bu nedenle, her KMO Öğrenci üyeliğinin (biyomühendis özelinde) KMO üyeliğine dönüşmesi, biyomühendis örgütlenmesinin gücünü ortaya koyacak olan en önemli gösterge olacaktır. Buradan hareketle, BİYO-MEDAK, KMO Öğrenci üyesi biyomühendislik öğrencilerini çok yakından takip ederek, mezuniyetlerini takiben hepsinin KMO üyesi olması için gerekli yönlendirme çalışmalarını yapacaktır. KMO üyeliğine dönüşen KMO Öğrenci üyelik oranını (biyomühendis özelinde) izleyecektir. KMO üyeliğine dönüşmeyen öğrenci üyeliklerin sebeplerini araştırıp, bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacaktır.

KMO Merkez`e bağlı bir merkezi yapılanma olan BİYO-MEDAK dışında, Şube/Bölge Temsilciliklerinde kurulabilecek olan BİYO-MDK`ları, BİYO-MEDAK çalışmalarının etkili olabilmesinde ve bu çalışmaların KMO örgütlü yapısının geneline yayılmasında önemli rol oynayacaktır. BİYO-MDK kurmak isteyen Şube/Bölge Temsilciliğinin, BİYO-MEDAK Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yeterli biyomühendis üye sayısına ulaşması gereklidir. Her Şube/Bölge Temsilciliğinin BİYO-MDK kurma hedefini benimsemesi, Odamıza kayıtlı biyomühendis üye sayısının hızlı bir şekilde artmasını sağlayacaktır.

KMO içinde biyomühendislik bilincinin yükselmesi, biyomühendis üye sayısının artmasına olumlu katkı yapacaktır. Bu düşünceyle, Şube/Bölge Temsilciliklerinde gerçekleştirilen üye danışma kurullarına en az bir BİYO-MEDAK üyesi tarafından katılım sağlanacak, biyomühendisliğin bilinirliğinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, Şube/Bölge Temsilcilikleri ile yapılacak olan organizasyonlara göre "Söyleşi" veya "Panel" biçiminde olması düşünülmektedir.

TMMOB bünyesinde MEDAK örgütlenmesine gitmiş olan mühendislik dalları ile iletişime geçilecek ve bu MEDAK`larla ilgili kısa raporlar oluşturulacaktır. Bu raporlar, BİYO-MEDAK örgütlenmesinde en büyük referans kaynakları olacaktır.

2- Biyomühendislik Mesleğinin Bilinirliğinin Arttırılması

Ülkemizdeki biyomühendislerin tek resmi meslek örgütlenmesi olan BİYO-MEDAK, biyomühendislik mesleğinin toplum ve devlet kurumları tarafından bilinmesi için gereken tüm çalışmaları organize edecek ve bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaları destekleyecektir.

BİYO-MEDAK!a ait olan Facebook, İnstagram, LinkedIN, Twitter gibi sosyal medya kanalları, biyomühendislik mesleğininin bilinirliğini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen tüm faaliyetleri etkin bir şekilde duyurusunu gerçekleştirecektir. Bu sosyal medya hesaplarından BİYO-MEDAK ile iletişime geçilebilir. Ayrıca KMO internet sitesine yer alan BİYO-MEDAK alanı etkin bir şekilde düzenlenecek, güncel duyurular gerçekleştirilecektir.

Covid-19 pandemi sürecinde yayın hayatına başlayan "Biyomühendis Hikayeleri" KMO şubeleri YouTube kanalları üzerinden yayına devam edecektir. 

"Biyomühendislik Bülteni", BİYO-MEDAK`nun yayın organı olarak hayatını sürdürecektir. Biyomühendislik Bülteni için bir yayın kurulu oluşturulacaktır. Bültende yer alması istenen her türlü paylaşım için yayın kurulu ile iletişime geçilebilir.

Biyomühendislik Bülteni`nin yayın şekli elektronik olmaya devam edecektir. Bültenin tüm sayılarına, hâlihazırda KMO internet sitesi bünyesinde yer alan BİYO-MEDAK sayfasından ulaşılabilmektedir.

BİYO-MEDAK ile ilgili her türlü faaliyetin KMO internet sitesinde, sosyal medya hesaplarından duyurulması sağlanacaktır. Yapılan her türlü faaliyet bu kanallar aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.

BİYO-MEDAK, biyomühendislerin mesleki haklarının elde edilmesi ve korunması ile biyomühendislik mesleğinin gelişimi için toplumla ve devlet kurumlarıyla iletişim halinde olacaktır. Bunun için her türlü basın yayın organını kullanacaktır.

Toplumun ve devlet kurumlarının biyomühendislik mesleğini tanıyabilmeleri için biyomühendislik alanını ilgilendiren her türlü konuda söyleşi, panel ve/veya seminerler düzenlenecektir. Gerekli görülen meslek alanları ile ilgili çalışma grupları kurulup konular takip edilebilecektir.

Biyomühendislik meslek alanlarını kapsayan kongre, panel ve seminerlere katılarak biyomühendislik mesleğinin tanınırlığı arttırılacaktır.

3- Biyomühendislik Meslek Alanlarının Düzenlenmesi

BİYO-MEDAK`nun bu konuda yapacağı ilk iş "Biyomühendislik Meslek Alanları" listesi oluşturmak olacaktır. Bu liste, biyomühendislerin hangi alanlarda çalışabileceğini, hangi konularla ilgilendiklerini göstermesi açısından önemli olacak ve bu başlık altındaki çalışmalara temel oluşturacaktır.

Biyomühendislik meslek alanlarının belirlenmesini biyoekonomi çerçevesinde ele alınacaktır. Biyoekonomi kavramı; hayvan, bitki, mikroorganizmalar, biyokütle ile organik atıklar da dahil olmak üzere tüm biyolojik materyali içeren kaynakları ve bunların işlev ve prensiplerine dayanan tüm sektör ve sistemleri kapsamaktadır. Biyoekonomi; kara ve deniz ekosistemleri ile bunların ürünlerini, biyolojik kaynakları kullanan ve üreten tüm birincil üretim sektörlerini, biyolojik kaynakları kullanarak ve işleyerek gıda, yem, biyolojik ürünler, enerji ve hizmetler sunan tüm ekonomik ve endüstriyel sektörleri kapsamakta ve bunları birbirine bağlamaktadır.

Biyomühendislik ve ülkedeki biyolojik kaynaklarının kullanımına dair bir kamuoyu oluşturularak Oda aracılığı ile mevzuatlarda gerekli düzenlemelerin yapılması için faaliyet gösterilecektir. Buradaki en önemli unsur ülkemizdeki öz kaynakların biyoekonomi çerçevesinde değerlendirilmesi olacaktır.

Bakanlıklar, kalkınma ajansları, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü) vb. kuruluşların mevzuatları incelenecektir. İnceleme sonuçları "Biyomühendislik Meslek Alanları" listesi ile karşılaştırılarak biyomühendislerin istihdam edilebilme olanakları araştırılacaktır. İstihdam edilebilme olanağının tespit edildiği yerlerle ilgili Oda aracılığıyla resmi yazışmalar yapılacak ve/veya görüşmeler organize edilecektir.

Direkt olarak milletvekilleri veya meclis komisyonları ve ihtisas komisyonları gibi komisyonlarla iletişime geçilerek "Biyomühendislik Meslek Alanları"`nın tanıtımı yapılacak ve devlet düzeyinde bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Sonuç olarak;

Ülkemizdeki biyomühendislerin en üst düzeydeki meslek örgütlenmesi olan BİYO-MEDAK, 3. çalışma döneminde;

•    biyomühendislerin örgütün bütün kademelerinde kendisini ifade etme olanağını bulmasını,

•    biyomühendis üyeler arasında dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulmasını,

•    biyomühendis üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapılmasını,

•    biyomühendisliğe özgü bilgi birikiminin oluşturulmasını,

•  biyomühendisliğe ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eşgüdümlenmesini, geliştirilmesini, düzeyinin yükseltilmesini,

•     biyomühendislik mesleğinin ülkemizdeki yasal alt yapısının oluşturulmasını,

sağlayacak çalışmalar yapacaktır. 

  

Okunma Sayısı: 215

Tüm Biyo-Medak »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME