KMO

ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

    Yayına Giriş Tarihi: 28.06.2021  Güncellenme Zamanı: 04.01.2022 17:18:56  Yayınlayan Birim: GÜNEY ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 28.06.2021 12:14:14

ÜYELİK ÖDENTİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Üyemiz,

Odamıza  ödenmemiş aidat borcunuz bulunmakta ise;

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu uyarınca üye aidat borçları kamu alacağı niteliğindedir. 

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"un 10. Maddesinin 10. Fıkrası ile üyelerimizin aidat borçları da yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Kanun hükmü aynen aşağıdaki şekildedir:

(10) 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer`i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilidir.

Görüldüğü üzere kanunda 30/04/2021 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan aidat borçları için en fazla aylık dönemler halinde azami toplam yedi eşit taksit öngörülmüştür.

Bildiğiniz gibi Odamız Ana Yönetmeliğinin "Üye Ödentisi" başlıklı 47/c Maddesinde yer alan "Geçmiş dönem ödentilerinin tahsilinde ödemenin yapıldığı tarihteki üye ödentileri esas alınır" hükmü gereğince üye ödentisi alacaklarına gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer`i alacaklar uygulanmamaktadır. 

Odamız, üyelerimize ödeme kolaylığı sağlamak ve bu konuda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek açısından aylık ödemelerini aksatmamak koşuluyla geçmiş dönem aidat borçlarının (2021 yılı hariç) aylık ödenecek miktar 16,00 TL`nin katları olacak şekilde en fazla yedi taksite bölebilmektedir.

Bu uygulamadan yararlanarak web sitesi mobil uygulamamız üzerinden ya da şubemizi arayarak geçmiş dönem aidat borçlarınızı taksitlendirerek ödeme işleminizi gerçekleştire bilisiniz.

Ayrıca aynı kanallar aracılığıyla cari yıl aidat borcunun aylık ve yıllık olarak talimat verilerek otomatik olarak ödenmesi de yapılabilmektedir.

Yukarıdaki otomatik aidat ödeme kanallarının yanı sıra tüm aidat ödemelerinizi Şubemizden veya Şubemiz T. İş Bankası Gazipaşa Bulvarı Şubesi 6014 Şube Kodlu 0451788 no.lu hesabına (IBAN TR70 0006 4000 0016 0140 4517 88) Havale veya EFT yolu ile açıklamalar bölümüne sicil numaranızı ve isminizi belirterek yatırabilirsiniz. 

Gerekli hassasiyeti göstererek aidat borçlarınızı ödemenizi beklediğimizi belirtir, ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, dayanışma içinde, sağlıklı ve güzel günlerde birlikte olmak dileklerimizi sunarız.

TMMOB 

Kimya Mühendisleri Odası 

Güney Bölge Şubesi

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 98

Güney Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME