KMO

BİYO-MEDAK YÖNETMELİK

    Yayına Giriş Tarihi: 11.02.2013  Güncellenme Zamanı: 14.05.2013 11:07:55  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI ANA KOMİSYONU VE BİYOMÜHENDİSLİK MESLEK DALI KOMİSYONLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası bünyesinde bulunan biyomühendislerin örgütün bütün kademele-rinde kendisini ifade etme olanağını bulması ve aynı zamanda biyomühendis üyeler ara-sında dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması, biyomühendisliğe özgü bilgi ve deney birikiminin oluşturulması, biyomühendisliğe ilişkin Oda birimlerinde yü-rütülecek çalışmaların eşgüdümlenmesi, geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve biyomühendis üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma ve örgütlenme esasla-rının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik, Biyomühendislik Meslek Dalı Ana Komisyonu ve Biyomühendislik Meslek Dalı Komisyonlarının kuruluş şekillerini ve çalışma yöntemle-rini kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni

b) KMO: Kimya Mühendisleri Odası`nı

c) OYK: KMO Merkez Yönetim Kurulu`nu,

d) ŞBYK: KMO Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu`nu,

e) BİYO-MEDAK: Biyomühendislik Meslek Dalı Ana Komisyonu`nu,

f) BİYO-MDK: Biyomühendislik Meslek Dalı Komisyonu`nu

ifade eder.

Dayanak

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelik, TMMOB 38. Olağan Genel Kurulu`nda kabul edilerek yü-rürlüğe giren TMMOB Meslek Dalı Ana Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği`ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 5 – (1) KMO bünyesinde yer alan biyomühendislik meslek dalı üyelerinden en az yedi (7)`sinin, kendi meslek dalları için OYK`na yazılı olarak başvurması veya OYK`nun gerekli görmesi durumunda, OYK kararı ile BİYO-MEDAK kurulur.

(2) OYK`na bağlı olarak çalışan BİYO-MEDAK`nun kurulacağı yeri, biyomühendislik meslek dalı üyelerinin genel eğilimini de dikkate alarak OYK belirler.

MADDE 6 – (1) Nicelik ve örgütlülük düzeyine bağlı olarak, Şube/Bölge/İl Temsilcilikle-rinde ilgili Yönetim Kurulları kararı ile BİYO-MDK kurulur.

BİYO-MEDAK Yapısı

MADDE 7 – (1) BİYO-MEDAK, beş (5) asıl ve beş (5) yedek meslek dalı üyesinden oluşur.

(2) BİYO-MEDAK`nun görev süresi Oda`nın bir çalışma dönemidir.

(3) OYK, ilk BİYO-MEDAK`nu biyomühendislik meslek dalı üyelerinin genel eğili-mini de dikkate alarak atayacağı biyomühendislik meslek dalı üyelerinden oluşturur.

(4) Çalışma dönemini tamamlayan BİYO-MEDAK`nun görevi, yeni BİYO-MEDAK üyeleri atanıncaya kadar sürer. Oda Genel Kurulu`nu izleyen en geç iki (2) ay içinde, yeni göreve başlayan BİYO-MDK`ları üyeleri ile görevini tamamlayan BİYO-MEDAK üyeleri, OYK tarafından toplantıya çağrılır. Toplanan Kurul, BİYO-MEDAK`nun oluşmasına esas görüş, öneri ve eğilimleri ile birlikte belirleyeceği on (10) aday üyeyi OYK`na sunar. OYK, bu kurulun önerdiği adaylar arasından beş (5) asıl üyeyi atayarak BİYO-MEDAK`nu oluşturur, geriye kalan beş (5) üye yedek komisyon üyesi olarak belirlenir.

(5) Atanan BİYO-MEDAK üyeleri, atama tarihini izleyen en geç on beş (15) gün içinde toplanarak üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan, bir II. Başkan ve bir Sekreter seçerek göreve başlar.

BİYO-MDK Yapısı

MADDE 8 – (1) BİYO-MDK`ları, ŞBYK kararı ile Şube/Bölge Temsilciliklerinde beş (5) asıl ve beş (5) yedek meslek dalı üyesinden oluşur.

(2) İlk BİYO-MEDAK üyelerinin atanmasını izleyen bir (1) ay içinde OYK, biyomühendislik meslek dalında yirmi (20)`den fazla üyesi bulunan Şube/Bölge Temsil-ciliklerine, biyomühendislik meslek dalı üye listelerini göndererek BİYO-MDK`nun ku-rulmasını ve üyelerinin atanmasını ister. Bu bildirimi izleyen bir (1) ay içinde ŞBYK, kendi sorumluluk bölgesindeki tüm biyomühendislik meslek dalı üyelerine en az on beş (15) gün önceden yazılı çağrı yaparak Biyomühendislik Meslek Dalı Üye Toplantısı dü-zenler. Bu toplantıda, BİYO-MDK`nda görev alacak üyeler, katılanların görüş ve eğilimle-rine göre belirlenerek, ŞBYK`nca ilk çalışma dönemi için atanır.

(3) Her çalışma döneminin başında, Şube/Bölge Temsilciliği Genel Kurullarını iz-leyen iki (2) ay içinde, ŞBYK, kendi sorumluluk bölgesindeki tüm biyomühendislik mes-lek dalı üyelerine, en az on beş (15) gün önceden, yazılı çağrı yaparak, Biyomühendislik Meslek Dalı Üye Toplantısı düzenler. Bu toplantıda belirlenecek, Şube ve Bölge Temsilci-liklerinde on (10) aday arasından beş (5)`i ŞBYK`nca BİYO-MDK`nu üyeliğine atanır, ge-riye kalan üyeler yedek komisyon üyesi olarak belirlenir.

(4) Atanan BİYO-MDK üyeleri, atama tarihini izleyen en geç on beş (15) gün için-de toplanarak, üyeleri arasından gizli oyla bir Başkan, bir II. Başkan ve bir Sekreter seçe-rek göreve başlar.

(5) Yirmi (20)`den fazla biyomühendislik meslek dalı üyesi bulunan Şube/Bölge Temsilciliğinde, Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. bendi veya 3. bendi gereğince BİYO-MDK üyelerinin belirlenip atanmaması durumunda BİYO-MEDAK`nun önereceği on (10) aday arasından beş (5)`inin OYK Kararı ile komisyon üyeliğine atanmasıyla BİYO-MDK oluşur, geriye kalan üyeler yedek komisyon üyesi olarak belirlenir.

(6) Gerektiğinde, yirmi (20)`den fazla biyomühendislik meslek dalı üyesi bulunan Şube/Bölge Temsilciliğinde ŞBYK Kararı ile BİYO-MDK kurulur ve BİYO-MDK üyeleri atanır.

(7) On (10)`dan fazla biyomühendislik meslek dalı üyesi bulunan İl Temsilciliğin-de, bağlı bulunduğu ŞBYK kararı ile BİYO-MDK kurulur. İl Temsilciliği`nin, çağrılı olarak düzenleyeceği üye toplantısında belirlenerek önereceği on (10) aday üyenin beş (5)`inin ŞBYK`nca atanmasıyla BİYO-MDK oluşur, geriye kalan üyeler yedek komisyon üyesi ola-rak belirlenir.

Çalışma Esasları

MADDE 9 – (1) BİYO-MEDAK/BİYO-MDK çalışmalarını 7. Maddenin 5. bendinde ve 8. Maddenin 4. Bendinde belirlenen Başkan, II. Başkan ve Sekreter aracılığıyla yürütür.

(2) BİYO-MEDAK/BİYO-MDK, toplantıların düzen ve sürelerini kendileri belirler.

(3) BİYO-MEDAK, yılda en az iki (2) kez Biyomühendislik Meslek Dalı Danışma Kurulu`nu toplar. Meslek Dalı Danışma Kurulu en az iki BİYO-MDK`nun BİYO-MEDAK`na yazılı başvurusu ile olağanüstü toplanır.

(4) BİYO-MDK, yılda en az iki (2) kez Biyomühendislik Meslek Dalı Üye Toplantı-sı düzenler.

(5) BİYO-MEDAK, çalışmalarını ve değerlendirme raporlarını altı (6) ayda bir OYK`na sunar.

(6) BİYO-MDK, çalışma ve değerlendirme raporlarını altı (6) ayda bir BİYO-MEDAK ve ŞBYK`na sunar.

(7) BİYO-MEDAK, BİYO-MDK çalışma programlarını da dikkate alarak yıllık ça-lışma programı hazırlar ve onay için OYK`ya sunar.

(8) BİYO-MDK`ları, BİYO-MEDAK ile eşgüdümleyerek oluşturdukları Çalışma Programlarını ŞBYK`na onay için sunarlar.

(9) BİYO-MEDAK, BİYO-MDK`ları ile doğrudan yazışma yapabilir.

(10) Herhangi bir nedenle boşalan BİYO-MEDAK/BİYO-MDK üyeliği için, komis-yon üyelerinin genel eğilimini de dikkate olarak, yedek komisyon üyeleri arasından ilgili yönetim kurulu tarafından atama yapılır.

(11) Çoğunluğunu yitiren BİYO-MEDAK/BİYO-MDK düşmüş sayılır. Bu durumda, yeni komisyon üyeleri, Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4. bendi, BİYO-MDK`lar 8. Maddesi-nin 3., 5., 6., veya 7. bendi uyarınca yeniden atanır.

(12) BİYO-MEDAK/BİYO-MDK, atamayı yapan Kurul`un üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla görevden alınabilir. BİYO-MDK`ların görevden alınması için ilgili Yönetim Kurulu, BİYO-MEDAK`nun görüşünü alır.

(13) Şube/Bölge/İl Temsilciliğine kayıtlı biyomühendislik meslek dalı üyelerin-den en az beşte biri (1/5) -bu sayı on (10) dan az olamaz- ilgili Yönetim Kurulu ve BİYO-MEDAK`na yazılı gerekçeleriyle başvurarak BİYO-MDK`nun yeniden oluşturulmasını is-teyebilir. BİYO-MEDAK başvuruyu inceleyip, kendi görüşü ile birlikte ilgili Yönetim Ku-rulu`nun kararına sunar.

(14) KMO`ya kayıtlı biyomühendislik meslek dalı üyelerinden en az beşte biri (1/5) nin -bu sayı yirmiden (20) den az olamaz- OYK`ya yazılı gerekçelerle başvurması durumunda, OYK, BİYO-MEDAK`nu yeniden oluşturabilir.

(15) BİYO-MEDAK/BİYO-MDK üyeleri OYK veya ŞBYK toplantılarına oy hakkı ol-maksızın katılabilir.

(16) BİYO-MEDAK ve BİYO-MDK çalışmaları ile ilgili diğer hususlar, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir ve yürütülür.

Çalışmaların Eşgüdümlenmesi

MADDE 10 – (1) BİYO-MEDAK, kararlarını ve toplantı tutanaklarını OYK ve BİYO-MDK`larına gönderir.

(2) BİYO-MDK kararları ve toplantı tutanakları, BİYO-MEDAK`na ve gerektiğinde bilgi için diğer BİYO-MDK`larına gönderilir.

(3) BİYO-MEDAK/BİYO-MDK`larının oluşturduğu Meslek Dalı Danışma Kurulu yılda en az bir (1) kez eşgüdüm toplantısı yapar. Toplantının yer tarih ve gündemi BİYO-MEDAK`nun önerisi ve OYK kararı ile belirlenir.

Görev ve Yetkiler

MADDE 11 – BİYO-MEDAK/BİYO-MDK`ların görev ve yetkileri şunlardır:

(1) Biyomühendis meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı güç-lendirmek,

(2) İlgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,

(3) Biyomühendislik meslek dalı ile ilgili konularda OYK`ya danışmanlık yapmak,

(4) En az bir (1) BİYO-MDK/BİYO-MEDAK üyesinin görev alacağı örgütlenme, ya-yın, meslek içi eğitim vb. meslek dalı alt komisyonlarını kurmak ve çalışmaları yaygınlaş-tırmak,

(5) Biyomühendislik meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek biyomühendis üyelerin genel eğilim ve istemlerini belirlemek, katılım sağlamak,

(6) Biyomühendislik mesleğinin gelişmesini sağlayacak araçları oluşturmak,

(7) Madde 1`de belirtilen amaçları gerçekleştirecek çalışmaları yapmak,

Yürürlük MADDE 12 – (1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 13 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini OYK yürütür.

Okunma Sayısı: 1153

Tüm Biyo-Medak »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME