KMO

BİYO-MEDAK 1. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI.

    Yayına Giriş Tarihi: 06.02.2013  Güncellenme Zamanı: 02.09.2013 10:17:23  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Biyo-Medak 1. Dönem Çalışma Programı.

 Biyomühendisler, mesleki örgütlenmelerine 27-30 Mayıs 2004 tarihlerinde ger-çekleştirilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)`nin 38. Olağan Genel Kurulu`nda alınan kararla Kimya Mühendisleri Odası (KMO) bünyesinde başlamıştır. KMO Ege Bölge Şubesi`nde 2009 yılında Biyomühendislik Çalışma Grubu ve 2010 yılında Biyomühendislik Komisyonu şeklinde oluşan mesleki örgütlenmenin düzeyi, 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde düzenlenen KMO 43. Olağan Genel Kurulu`nda alınan kararla kurulan Biyomühendislik Meslek Dalı Ana Komisyonu  (BİYO-MEDAK) ile en üst seviyeye çıkmıştır.

Ülkemizdeki biyomühe¬ndislerin tek resmi meslek örgütlenmesi olan BİYO-MEDAK, gücünü anayasadan alan ve kamu kurumu niteliğindeki demokratik bir meslek örgütünün bileşenlerinden birisi olarak ilk dönem çalışmalarını aşağıdaki üç ana hedef çerçevesinde gerçekleştirecektir.

1.            Biyomühendis örgütlenmesinin güçlendirilmesi

2.            Biyomühendislik mesleğinin bilinirliğinin arttırılması

3.            Biyomühendislik meslek alanlarının düzenlenmesi

Bu ana hedeflere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler aşağıdaki gibidir.

1.            Biyomühendis Örgütlenmesinin Güçlendirilmesi

Çalışma programının başarıya ulaşabilmesi için güçlü bir örgütlenme şarttır. Bu nedenle, BİYO-MEDAK, ilk dönem çalışmalarını örgütlenme üzerinde yoğunlaştıracaktır. Bu noktada, KMO ve KMO Öğrenci örgütlü yapılarına kayıtlı üye sayısı en önemli göster-gelerden birisi olacaktır. Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sayısı ve sürekliliği, bu işe gönül verecek üye sayısı ile yakından ilişkilidir.

Gücünü öğrencilerden almayan bir meslek örgütlenmesinin sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu nedenle, BİYO-MEDAK örgütlenmesinin temeli biyomühen-dislik öğrencileri ve öğrenci faaliyetleridir.

Her biyomühendislik bölümüyle ilgili bir bölüm temsilcisi ve dört sınıf temsilcisi (1., 2., 3. ve 4. Sınıf) belirlenecektir. Bölüm temsilcisinin, üçüncü sınıf öğrencilerinden birisi olması tercih edilir. Böylece görevini tamamlayan bölüm temsilcisi, bir sonraki yıl, yeni göreve başlayan bölüm temsilcisine destek olması sağlanacaktır. BİYO-MEDAK ve bölüm temsilcileri arasında belirli dönemlerde toplantılar düzenlenebilecek, görüş alış-verişi yapılabilecek ve işbirlikleri geliştirilebilecektir.

KMO Öğrenci örgütlenmesinin olduğu Şube/Bölge Temsilciliklerinde, KMO Öğ-renci komisyonu üyeleri arasında biyomühendis öğrencilerin de bulunması konusunda her türlü çalışma yapılacak ve destek verilecektir.

BİYO-MEDAK toplantılarına, talep etmeleri halinde KMO Öğrenci komisyonu üye-lerinin katılımı sağlanacaktır. Aynı şekilde, KMO Öğrenci komisyonu toplantılarına BİYO-MEDAK üyelerinin katılımı teşvik edilecektir. Bu sayede, görüş alışverişi sağlanacak ve işbirlikleri geliştirilebilecektir.

Biyomühendislik öğrencilerinin Odayı tanımalarını, örgütlenme bilincine sahip olmalarını ve mezun olduklarında biyomühendis örgütlenmesine katkı verebilecek fikir ve eylem üretkenliğinde olmalarını sağlayacak bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantı-ları düzenlenecektir. Toplantılar BİYO-MEDAK, KMO ve KMO Öğrenci komisyonu ve/veya üniversitelerin biyomühen¬dislik bölümlerinin işbirliği ile organize edilebilecek-tir. Toplantılar üniversitelerde veya KMO Şube/Bölge Temsilciliklerinde gerçekleştirile-bilecek¬ti¬r. Birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Odaya Merhaba" toplantıları, dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik "Mesleğe Doğru" toplantıları organize edilecek ve geleneksel-leştirilecek¬tir. Ayrıca, tüm öğrencilere yönelik, gündeme ilişkin konularda veya öğrenci talepleri doğrultusunda belirlenecek konularda "Söyleşi"ler düzenlenecektir.

"Odaya Merhaba" toplantıları sırasında ve sonrasında tüm birinci sınıf öğrencile-rinin KMO Öğrenci kayıtları gerçekleştirilecektir. Bununla ilgili KMO Şube/Bölge Temsil-ciliklerinden ve KMO Öğrenci komisyonundan destek alınacaktır.

Biyomühendislik Bölümlerinin mezuniyet törenlerine katılım sağlanarak, mezun olacak öğrenciler, KMO Öğrenci üyeliğinden asıl üyeliğe geçiş konusunda bilgilendirile-cektir.

Organizasyon yapılabildiği durumlarda, üniversitelerde veya KMO Şube/Bölge Temsilciliklerinde "Oda Kayıt Günü" etkinliği gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikte, KMO Öğrenci komisyonu ve BİYO-MEDAK üyelerinden en az birer kişi bulunacak, Odaya kayıt konusunda yardımcı olunacak, bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılacaktır.

Biyomühendislik Bölümleri ve/veya bu bölümlerde okuyan öğrencilerin talep etmeleri halinde, BİYO-MEDAK, KMO ve KMO Öğrenci komisyonu işbirliğinde teknik gezi organizasyonları yapılabilecektir.

BİYO-MEDAK 1. Dönem Çalışma Programı, tüm biyomühendislik bölümleriyle paylaşılacak ve bölümlerden öğrencilerin Odaya yönlendirilmesi konusunda destek iste-necektir. Biyomühendislik Bölümlerinin düzenlediği etkinliklere katılım sağlanarak Oda ve biyomühendis örgütlenmesi konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme yapılacaktır.

KMO Öğrenci üyeliği, öğrencilik yıllarını kapsayan 4-5 yıllık geçici bir üyeliktir. Asıl olan bir hayat boyu sürecek olan KMO üyeliğidir. Bu nedenle, her KMO Öğrenci üyeliğinin (biyomühendis özelinde) KMO üyeliğine dönüşmesi biyomühendis örgütlenmesinin gücünü ortaya koyacak olan en önemli gösterge olacaktır. Buradan hareketle, BİYO-MEDAK, KMO Öğrenci üyesi biyomühendislik öğrencilerini çok yakından takip ederek, mezuniyetlerini takiben hepsinin KMO üyesi olması için gerekli yönlendirme çalışmalarını yapacaktır. KMO üyeliğine dönüşen KMO Öğrenci üyelik oranını (biyomühendis özelinde) izleyecektir. KMO üyeliğine dönüşmeyen öğrenci üyeliklerin sebeplerini araştırıp, bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunacaktır.

KMO Merkez`e bağlı bir merkezi yapılanma olan BİYO-MEDAK dışında, Şu-be/Bölge Temsilciliklerinde kurulabilecek olan BİYO-MDK`ları, BİYO-MEDAK çalışmala-rının etkili olabilmesinde ve bu çalışmaların KMO örgütlü yapısının geneline yayılmasın-da önemli rol oynayacaktır. BİYO-MDK kurmak isteyen Şube/Bölge Temsilciliğinin, BİYO-MEDAK Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yeterli biyomühendis üye sayısına ulaşması gereklidir. Her Şube/Bölge Temsilciliğinin BİYO-MDK kurma hedefini benim-semesi, Odamıza kayıtlı biyomühendis üye sayısının hızlı bir şekilde artmasını sağlaya-caktır.

KMO içinde biyomühendislik bilincinin yükselmesi, biyomühendis üye sayısının artmasına olumlu katkı yapacaktır. Bu düşünceyle, Şube/Bölge Temsilciliklerinde, biyo-mühen¬disliğin bilinirliğinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmalar, Şube/Bölge Temsilcilikleri ile yapılacak olan organizasyonlara göre "Söyleşi" veya "Panel" biçiminde olması düşünülmektedir.

TMMOB bünyesinde MEDAK örgütlenmesine gitmiş olan mühendislik dalları ile iletişime geçilecek ve bu MEDAK`larla ilgili kısa raporlar oluşturulacaktır. Bu raporlar, BİYO-MEDAK örgütlenmesinde en büyük referans kaynakları olacaktır.

KMO-Biyomühendislik İletişim Grubu, Odadaki biyomühendislerle iletişim kuru-labile¬cek sosyal ağ olmaya devam edecektir. Gruba aşağıdaki adresten üye olunabilir: https://groups.google.com/forum/?hl=tr#!forum/biyomuh_kmo

2.            Biyomühendislik Mesleğinin Bilinirliğinin Arttırılması

Ülkemizdeki biyomühe¬ndislerin tek resmi meslek örgütlenmesi olan BİYO-MEDAK, biyomühendislik mesleğinin toplum ve devlet kurumları tarafından bilinmesi için gereken tüm çalışmaları organize edecek ve bu doğrultuda yapılan tüm çalışmaları destekleyecektir.

Ege Bölge Şubesi Biyomühendislik Komisyonu tarafından hazırlanan, Haziran 2011`de ilk kez yayınlanan ve 3`er aylık dönemlerde 6. sayıya ulaşan "Biyomühendislik Bülteni", 7. sayısından itibaren BİYO-MEDAK`nun yayın organı olarak hayatını sürdüre-cektir. Biyomühendislik Bülteni için bir yayın kurulu oluşturulacaktır. Bültende yer al-ması istenen her türlü paylaşım için yayın kurulu ile iletişime geçilebilir.

Biyomühendislik Bülteni`nin yayın şekli elektronik olmaya devam edecektir. Bül-tenin tüm sayılarına, hâlihazırda KMO internet sitesinden ulaşılabilmektedir. KMO in-ternet sitesi bünyesinde BİYO-MEDAK sayfası oluşturulduğunda, bültenin tüm sayıları buraya taşınacaktır. Biyomühendislik Bülteni`nin sınırlı sayıda da olsa, biyomühendislik bölüm başkanlarına, sektör firmalarına ve KMO Şube/Bölge Temsilciliklerine gönderile-bilmesi amacıyla basım çalışmaları yapılacaktır.

BİYO-MEDAK ile ilgili her türlü faaliyetin duyurulacağı bir internet sayfası en kısa zamanda oluşturulması için KMO Merkez ile görüşülecektir. Bu sayfa KMO internet site-sinin altında faaliyet gösterecektir. Güncellemelerin en hızlı şekilde olabilmesi için gün-celleme yetkisinin BİYO-MEDAK üyelerinde olması sağlanacaktır.

BİYO-MEDAK, biyomühendislerin mesleki haklarının elde edilmesi ve korunması ile biyomühendislik mesleğinin gelişimi için toplumla ve devlet kurumlarıyla iletişim halinde olacaktır. Bunun için her türlü basın yayın organını kullanacaktır.

Toplumun ve devlet kurumlarının biyomühendislik mesleğini tanıyabilmeleri için biyomühendislik alanını ilgilendiren her türlü konuda söyleşi, panel ve/veya seminerler düzenlenecektir. Gerekli görülen meslek alanları ile ilgili çalışma grupları kurulup konular takip edilebilecektir.

Haziran 2011`de genel seçimler öncesinde yapılan "Biyomühendisler İstihdam Yaratacak Yasal Düzenlemeler İstiyor!" başlıklı basın açıklamasının daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapılacaktır.

Kimya Mühendisliği dergisi Biyomühendislik Özel sayısı çıkarmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu sayıda, biyomühendislik bölümlerinin tanıtımları, bölüm baş-kanlarının yazıları, biyomühendis gözüyle meslek hayatı, biyomühendislik konularıyla ilgili derlemeler vb. konu başlıkları yer alabilir.

 

3.            Biyomühendislik Meslek Alanlarının Düzenlenmesi

BİYO-MEDAK`nun bu konuda yapacağı ilk iş "Biyomühendislik Meslek Alanları" listesi oluşturmak olacaktır. Bu liste, biyomühendislerin hangi alanlarda çalışabileceğini, hangi konularla ilgilendiklerini göstermesi açısından önemli olacak ve bu başlık altında-ki çalışmalara temel oluşturacaktır.

Bakanlıklar, kalkınma ajansları, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), TSE (Türk Standartları Enstitüsü) vb. kuruluş-ların mevzuatları incelenecektir. İnceleme sonuçları "Biyomühendislik Meslek Alanları" listesi ile karşılaştırılarak biyomühendislerin istihdam edilebilme olanakları araştırıla-caktır. İstihdam edilebilme olanağının tespit edildiği yerlerle ilgili Oda aracılığıyla resmi yazışmalar yapılacak ve/veya görüşmeler organize edilecektir.

Direkt olarak milletvekilleri veya meclis komisyonları ve ihtisas komisyonları gibi komisyonlarla iletişime geçilerek "Biyomühendislik Meslek Alanları"`nın tanıtımı yapıla-cak ve devlet düzeyinde bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Sonuç olarak;

Ülkemizdeki biyomühendislerin en üst düzeydeki meslek örgütlenmesi olan BİYO-MEDAK, 1. çalışma döneminde;

•             biyo¬mühen¬dislerin örgütün bütün kademelerinde kendisini ifade etme olanağını bulmasını,

•             biyomühendis üyeler arasında dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulmasını,

•             biyomühendis üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışmalar ya-pılmasını,

•             biyomühendisliğe özgü bilgi birikiminin oluşturulmasını,

•             biyomühen¬disliğe ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eşgüdümlen¬mesini, geliştirilmesini, düzeyinin yükseltilmesini,

•             biyomühendislik mesleğinin ülkemizdeki yasal alt yapısının oluşturulma-sını,

sağlayacak çalışmalar yapacaktır.

1. Dönem

Biyomühendislik Meslek Dalı Ana Komisyonu

 

Asıl Üyeler

Başkan                 19109-Tayfun Rüzgar                     Ege Böl. Şb.

II. Başkan            20444-Bahar Öndül                        İstanbul Şb.

Sekreter              21014-Müşra Zeren                       Ankara Şb.

Üye                       20338-Şeref Akay                           Ege Böl. Şb.

Üye                       20341-Pelin Kes                               Ege Böl. Şb.

Yedek Üyeler

18385-Sultan Gülçe İz                                                   Ege Böl. Şb.

19565-Perihan Selcan Güngör                                   İstanbul Şb.

20432-Şule Yılmaz                                                          Ege Böl. Şb.

20939-Hülya Yılmaz Temel                                          Ege Böl. Şb.

22316-Merve Çapkın                                                    Ankara Şb.

Okunma Sayısı: 1108

Tüm Biyo-Medak »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME