KMO

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM KURSU AÇMA YETKİSİ ADALET BAKANLIĞINDAN ALINMIŞTIR.

    Yayına Giriş Tarihi: 16.10.2017  Güncellenme Zamanı: 23.10.2017 16:33:09  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 16.10.2017 14:19:21

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’na dayanılarak 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan `Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirtilen şartları sağlayan Odamız, Adalet Bakanlığından; üyelerine, TMMOB’ye bağlı diğer Oda üyelerine ve de bilirkişilik yapabilecek farklı meslek gruplarına “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” verme yetkisi almıştır.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 03.08.2017 tarihinde Resmi Gazete`de yayımlanan `Bilirkişilik Yönetmeliği`ne göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için "BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ"ne katılmak ve sonucunda sertifika sahibi olma zorunluluğu getirilmiştir.

Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecektir.

Eğitim 4 gün olmak üzere Kimya Mühendisleri Odası Birimlerinde yapılacaktır. Eğitim sonunda eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak TMMOB Kimya Mühendisleri Odası onaylı "Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası"verilecektir.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNE KATILIM KOŞULLARI

a) 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği`nde belirtilen bilirkişilik yapabilme şartlarına sahip bulunmak,

b) T.C. vatandaşı olmak veya yabancı uyruklular için Türkiye`de iş yapma ehliyetine sahip olmak,

c)  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

d) Oda üyesi olan Mühendis, mimar ve şehir plancıları için üyelik borcu bulunmamak,(Odamızdan veya diğer meslekler için ilgili Odalardan alacakları üye kayıt ve aidat borcu bulunmadığına dair belge ile bu koşul yerine getirilecektir.)

e) TMMOB dışında, mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna üye olma zorunluluğu bulunmayanlar için; uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

f) Beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak,

g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak,

h) Eğitim ücretini yatırmış olmak.

BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI

03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği"

Bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları

MADDE 38 – (1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak ya da Daire Başkanlığınca daha fazla çalışma süresi belirlenmiş ise bu süre kadar fiilen çalışmış olmak.

g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.

ğ) Daire Başkanlığının bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği yeterlilik koşullarını taşımak.

(2) Özel hukuk tüzel kişilerinde birinci fıkradaki şartları taşıyan ve sicile kayıtlı gerçek kişilerin istihdam edilmesi gerekir.

(3) Daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

(4) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu ve birinci fıkradaki şartları taşıdığını belgelendirmediği takdirde, sicile ve listeye kaydedilemez.

(5) Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları ile taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar için, Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesi gereğince sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak kaydıyla, bilirkişiliğe kabul şartları bakımından fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz.

KİMYA MÜHENDİSLERİNİN BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK ALANLARI

AKARYAKIT VE PETROKİMYA

Akaryakıt; Sıvı durumda bulunan yakıtlardır. Doğal olarak veya yapay olarak elde edilirler.Akaryakıtlar , Bitki yağları, hayvan yağları ve petrolden elde edilirler. Petrolden elde edilen akaryakıt ya fırınlarda yakmak için ya da iç yanmalı motor silindirlerinde doğrudan enerji üretmek için kullanılır.

Rafineri; Toprak altından çıkarılan ham petrolün işlenerek, temizlenerek, arıtılarak ve damıtılıp arıtılarak yeni petrol ürünleri elde edilen yerdir. Propan ve bütan gibi gazlar, benzin, gazyağı, motorin, madenî yağ, mazot, yakıt yağı, bitüm ve diğer kimyasal maddeler bunlara örnektir.

Petrol; Yeraltı yataklarından çıkarılan, kendisine özgü kokusu ve görüntüsü olan yoğun kıvamlı, sıvı halde bulunan hidrokarbürlerdir. Ham petrol; arıtım işlemi görmemiş, yanıcı, doğal mineral yağdır.Kimya Sanayisinin temelini ve önemini oluşturan etmenlerden biridir.

Petrokimya; Petrol ya da doğal gazdan tamamen ya da kısmen üretilen kimyasal maddeler ile ilgilenen teknik ve sanayi dalıdır.

AMBALAJ VE KAĞIT

Ambalaj; Plastik ambalaj petrol rafinelerinden çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya tesislerinde işlenmesi ile elde edilir. Maddelerin kimyasal özelliklerine, ısıl özelliklerine göre  Pet (Polietilen teraftalat) , PVC (PoliVinil Klorür), PP (PoliPropilen), PS (PoliStiren) vb. kimyasal maddeler ambalaj üretiminde kullanılmaktadır.

Kağıt; Selüloz , odunsu ve yıllık bitkilerin ham madde olarak kullanılılıp çeşitli kimyasallarlar ve uygun prosesle işlenmesi yapılan sanayidir. Kalsiyum Karbonat (CaCo3), Kaolin, Reçine vb maddeler kullanılır. Kullanım amacına göre renklendirme ve dayanıklık özelliklerine gör çeşitlendirilebilinir.

KİMYASAL İŞLEMLER

Basınçlı Kaplar; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bardan büyük olan ve içine hava veya azot gazı konulmak üzere tasarlanan kaptır. Bu kapların kontrolü ve uygunluk  raporunun hazırlanması önem arz etmektedir.

Kimyasal Teknoljiler ve İşlemler; Bir maddeye oksitleme, Nitratlama, polimerleşme işlemlerinin kimyasal bir strateji ve prosesin endüstriyel olarak uygulanmasıdır. Kimyasal işlemler AR-GE faaliyeti olarak daha çok gündemdedir ve uygulanmaktadır.

KİMYASAL YAPI MALZEMELERİ

Boya; Yüzeylere renk vermek, süslemek, dış etkilerden korumak için kullanılan renkli kimyasallardır. Plastik ve sentetik olmak üzere iki çeşittir. Bu çeşitlerine göre ayrı ayrı kimyasallarla ve proseslerle üretilirler. Kullanım alanlarına  göre AR-GE çalışmaları ile özellikleri geliştirilmiştir.

Çimento-Beton ve Tamir Harçları;

Çimento; Killi kalkerlerin özel fırınlarda pişirilip ezilmesi yoluyla elde edilen, belli oranda su katılınca çabucak kuruyup sertleşen, bu özelliği nedeniyle pek çok alanda yararlanılan, kum ve benzeri maddeler eklenerek yapı işlerinde harç olarak kullanılan, toz kimyasallardır. Çeşitli Bağlayıcı kimyasallar ile dayanıklılığı arttırılmaktadır.

Beton; Beton, agrega (ince ve kaba agrega), çimento ile suyun, kimyasal ve mineral katkı maddeleri ilave edilerek veya edilmeden homojen olarak üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, zamanla katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir.

Tamir Harçları; Polimer ve çimento vb katkılarla dayanıklılığı ve özellikleri geliştirilmiş iç ve dış yapılarda kullanılan kimyasallardır.

Kompozit Malzemeler; İki veya daha fazla sayıdaki aynı veya farklı gruptaki malzemelerin, en iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak amacıyla, bu malzemelerin makro seviyede birleştirilmesiyle oluşan malzemelerdir. Yüksek mukavemet , yüksek direnç, hafiflik  beton vb yüzeylere uygulama imkanı sağlamaktadır.

Polimer; Basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir. Farklı ve çeşitli polimerizasyon yöntemleri kullanılmaktadır.Endüstride kullanılan polimerik malzemeler fiziksel ve mekanik özelliklerine bağlı olarak  Plastikler, Kauçuklar ve Fiberler olarak ayrılırlar. Hafif, dayanıklı yalıtkan ve optik özelliklerinden dolayı her alanda kullanılmaktadırlar.

Yapı Kimyasalları; Çimento, Beton ve yapı sektöründe kullanılan yardımcı kimyasal maddelerdir.

Lastik; Kauçuktan yapılmış malzemelerdir.

Kauçuk; Kauçuk ağacının öz suyundan üretilen lateksin işlenmesi ve malzeme üretimine hazır hale getirilmesi ile oluşan maddedir. Yüksek bir elastikiyete sahip olması kauçuğun en önemli özelliklerinden biridir. Kauçuk ısıtılınca yumuşar ve 220 ° C de erir. Daha sonra damıtılma işlemiyle birlikle, kauçuk yağı elde edilir ve bu yağ kauçuğun çözücüsü olarak kullanılır. Kauçuk bir diğer adıyla saf lastik olarak da bilinir bunun sebebi kauçuk ağacından elde edilen lastiğin %90 saf olmasından gelir. Aynı zamanda kauçuk elektrik akımı için bir iletken değildir ve bundan dolayı yalıtma-izolasyon gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Plastik; Organik ve sentetik olarak kimyasal yoldan yapılan elastik maddelerdir. İki yaygın plastik malzeme kategorisi bulunur; termoplastikler ve termosetler. Termoplastikler ısıtılarak yeni ürünler elde edilebilir. Daha sonra bu bitmiş ürünler tekrar ısıtıldığında plastik yumuşayacak ve tekrar eriyik hale gelecektir. Eritildikten sonra termoset plastiklere de şekil verilebilir. 

Elastomer; Çekme kuvveti altında çok yüksek oranda uzama gösteren ve kuvvet kaldırıldığında anında ilk uzunluğuna dönen, çapraz bağlanmış kauçuğum su polimerlere, ya da başka bir deyişle kauçuğumsu ağ yapılara, elastomer adı verilir.Kauçuk,Plastik  vb ürünlerin işlenmesi dayanım özellikleri ve kullanımı için bir çok kimyasal proses uygulanmaktadır.

ÇEVRE VE TEHLİKELİ KİMYASALLAR

Çevre Kirlenmesi ve Görevler; Su, hava, toprakların korunması kimyasal ve her türlü  atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulup işletilmesi konusunda çalışılmasıdır.

Tehlikeli Kimyasalların Kontrolü Denetlenmesi; Tehlikeli kimyasalların kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden çevre ve insanın korunmasına yönelik çalışmadır.Kimyasalların tespiti, Üretilmesi, Kullanılması, İthalat ve ihracatı dahil her aşamada dikkatli ve önemli olan faktördür.

Yangın; Yanıcı maddelerin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaydır. Çeşitlerine göre sınıflandırılır.

TEMİZLİK VE İLAÇ

Deterjan; Petro-Kimya ürünlerinden elde edilen, temizleme ve arıtma gibi işlemlerde kullanılan, toz, sıvı ya da krem şeklinde olabilen kimyasal maddelerdir.

Sabun; Bir asit ile (yağ asidi) bir bazın (alkali) reaksiyonu sonucunda oluşan tuza verilen addır. Her yağın içerdiği yağ asitleri değişik olup cilde yarar ve zararları da değişiktir. Yine her yağı sabunlaştırmak için gerekli alkali oranı da değişiktir.

İlaç ;Beşeri , veterinerlik ve zirai tümfaaliyetlerde tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılan sentetik, biyolojik ,bitkisel ve hayvansal kaynaklı etkin ve yardımcı maddelerin üretilerek sunulmasıdır.

Kozmetik; Cildin katmanlarına etki ederek temizlemek, korumak, nemlendirmek, beslemek ve iyileştirmek amaçlı kullanılan kimyasal ürünlerdir.Asit türevleri ,vitaminler vb malzemeler kullanılır.

ENERJİ VE GAZLAR

Enerji; Maddelerde var olan ısı ışık biçiminde ortaya çıkaniş yapabilme yetisidir.. Potonsiyel, Kinetik, Jeotermal,Hidrotermal, Nükleer, Rüzgar, Güneş ve Elektrik  enerji kaynaklarıdır. Tüm prosselein ekipmanları ve işleyiş süreci takip edilir

Jeotermal Enerji; Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. Bu ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru yayılır Yer kürenin içerisinde mağmaya yakın olan bölgelerdeki sıcak sulardan ve buharlardan elde edilen enerjidir.Bu enerjinin işlenmesi ve işlemleri yürütülmesi ve bunlara ilişkin her türlü raporu hazırlar.

Sınai ve Tıbbi Gazlar; Sanayide , Tıbbi analizlerde ve kimyasal teknolojilerde koruyucu, yanıcı, yakıcı ve taşıyıcı olarak kullanılan gazlardır.

MADENİ YAĞ VE YÜZEY İŞLEMLERİ

Otomotiv; Otomotiv sanayii demir-çelik, petro-kimya, lastik gibi temel sanayi dallarını içeren bir sektördür.Bu sektördeki gelişmeler ve ilerlemeler uçak, uzay ve taşıt sanayisinde etkin kullanılmaktadır.

Madeni Yağ; Ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ile elde edilen ürünlerinden biri olan mineral(Madeni) yağ- lar, tekrar özel işlemlerden geçirilerek, madeni yağların ham maddesi olan baz yağlar elde edilir.Bu yağlar, viskozitelerine göre sınıflandırılır. Tüm madeni yağları, doğrudan elde etmek mümkün değildir. Madeni yağlar, değişik viskoziteli baz yağlara, üründen beklenen özelliklere göre se- çilen, çeşitli katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir.

Yüzey İşlemleri; Yüzey işlem tüm toz ve yaş boya kaplamalarının verimliliğini arttırmak için kullanılır. Doğru yapılan yüzey işlem sonucunda korozyon direnci ve boyanın yapışma kabiliyeti artar. Kaplamadaki korozyon ve blisterlenme gibi problemler ön hazırlığın yanlış uygulanmasından kaynaklanır. Yüzey işlem genellikle son kaplamadan daha fazla önem taşır.

GIDA VE SAĞLIK

Gıda Teknolojisi; Gıda üretimi yapan kuruluşlarda gıda analizini, değrlendirilmesini ve kontrolünü yapmaktır.Gıda Teknolojisi gıda temel işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesi ve biyoteknoloji konuları ile ilgilidir.

Halk Sağlığı; Sağlık toplumbilimi, toplumsal çevre sağlığı ile ilgilenen bir bilim alanıdır. Halk sağlığı ya da kamu sağlığı her zaman için kamudan yana bir taraftır. 

TEKSTİL

Tekstil; Tekstil, her türlü elyaftan; çeşitli yöntemleri (örme, dokuma, dokusuz yüzey elde etme metodları) kullanarak yüzey elde etme işlemidir. Tekstil sektöründe tekstil kimyasalları kullanılır. Bu kimyasalların üretimi ve kullanımı tekstil sanayisinde önem arz etmektedir.

BİLİRKİŞİLİK EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

KİMYA MÜHENDİSLERİNİN BİLİRKİŞİLİK UZMANLIK ALANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE İÇİN TIKLAYINIZ.  

Okunma Sayısı: 510

Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME