KMO

ÜYELİK

KMO‘YA ÜYELİK

KAMU ÇALIŞANI OLMAYAN KİMYA MÜHENDİSLERİNİN İŞE BAŞLAMAK İÇİN KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASINA ÜYE OLMALARI YASAL BİR ZORUNLULUKTUR. 

(Bu zorunlulukla ilgili yasa maddeleri sayfanın sonunda verilmektedir.)

ÜYELİK İÇİN GEREKEN BELGELER

1 adet diploma/mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi,

3 adet vesikalık fotoğraf,

T.C. Kimlik Numarası beyanı

Adres beyanı,

Kayıt ücreti *

Kimlik ücreti *

Kimlik ücreti ve en az bir aylık ödenti kayıt ücretiyle birlikte alınır. Geçici (Yabancı) Üyelerin** kayıtlarında kimlik ücreti ve bir yıllık ödenti kayıt ücretiyle birlikte alınır.

(*): Kayıt ücreti, kimlik ücreti ve üyelik ödentileri Belge Ücretleri sayfasında gösterilmektedir. 

(**): Geçici (yabancı) üyelerden özel yasaya bağlı olarak çalışanlar asıl üye ödemelerini yaparlar.

Öğrenci üyelerden kayıt ve kimlik bedeli alınmaz.

Not: Odamıza üye olmak için müracaat eden meslektaşlarımızın, üyelik aidatını ödeme yükümlülüğünde, üyenin odaya kayıt tarihi esas alınır. 

ÜYELİK ZORUNLULUĞU İLE İLGİLİ YASAL HÜKÜMLER

7303 SAYILI YASA VE 66 İLE 85 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE DEĞİŞİK 6235 SAYILI TMMOB KANUNU

III. Umumi Hükümler,

Madde 33 - Türkiye‘de Mühendislik ve Mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmek için ihtisasına uygun bir Odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindelerdir.

Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili Odaya girmeleri isteklerine bağlıdır...

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI TÜZÜĞÜ

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup da 3458 sayılı yasa hükümlerine göre mühendislik mesleğini uygulamaya yetkili bulunan ve ihtisas veya uğraşı konusu Kimya Mühendisliği olan Yüksek Mühendisler ve Mühendisler, mesleklerinin uygulanmasını gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için odaya kaydolmak ve üyeliği korumak zorundadır..

 

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, başta 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda belirlenen kuruluş amaçları doğrultusunda yürütmekte olduğu faaliyetler olmak üzere ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri nedeniyle kişisel verilerinizin özenle işlenerek korunmasına önem vermekte olup, bu konuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Bu kapsamda bu aydınlatma metni de, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması, aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan hakları konularında sizleri (üyelerimiz, üye adaylarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, kursiyerlerimiz, ziyaretçilerimiz, çevrimiçi ziyaretçilerimiz, çevrimiçi kullanıcılarımız, teknik hizmet alıcılarımız, tedarikçilerimiz) bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından hazırlanmıştır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, konuyla ilgili olarak yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni"ni her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olup, faaliyetlerinin bir kısmı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun 28. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen istisnalar kapsamındadır.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Amacı

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası olarak kişisel verilerinizi 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve diğer mevzuatın Odamıza verdiği görev ve/veya yetkiler doğrultusunda yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimiz ve ayrıca bu görev ve yetkilerin en iyi şekilde ifasının gerektirdiği meşru menfaatlerimiz gereğince toplamakta ve işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin toplanmasının ve işlenmesinin hukuki sebepleri;

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası`nın anayasal ve yasal kuruluş amaçları, görev ve yetkileri doğrultusunda yürütmekte olduğu faaliyetleri yönünden 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ile 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun hükümleri, bu doğrultuda çıkarılan başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ana Yönetmeliği ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği olmak üzere ilgili diğer Yönetmelik hükümleri (Odamızın tüm mevzuatına "Mevzuat" bölümünden ulaşılması mümkündür),

Bunun dışında TMMOB Kimya Mühendisleri Odası çalışanları ve çalışan adayları bakımından da aynı zamanda işyeri statüsünde olması nedeniyle çalışanları ve çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesi yönünden yine 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu ve anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan konuyla ilgili Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İş Mevzuatı hükümleri,

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası`nca yürütülen eğitim ve teknik hizmetler kapsamında eğitim ve teknik hizmet alıcısı üçüncü kişiler ile kurum ve kuruluşların yetkililerinin kişisel verileri yönünden söz konusu teknik hizmete ilişkin mevzuat ve/veya sözleşme hükümleri,

Gerek TMMOB Kimya Mühendisleri Odası`na ve gerekse çalışanlarına mal ve hizmet tedariki yapan kişi, kurum ve kuruluşların kişisel verilerinin işlenmesi yönünden bunlarla kurulan sözleşme ilişkisi ve sözleşme hükümleri,

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinin TMMOB Kimya Mühendisleri Odası`na verdiği yetki ve görevin yerine getirilmesi için Kanundan kaynaklanan nedenler ve kimi zaman da bu görevin en iyi şekilde ifası amacıyla ortaya çıkan meşru menfaatler ile ayrıca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumudur.

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve İşlenme İlkeleri

Kişisel verilerinizi, form ve sözleşmeler, Oda evrak kayıt sistemi, elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ile Odamızın hizmet birimlerine gelen özgeçmişler, başvurular, Odamızın internet sitesi platformu tarafından yaratılan çerezler ile site kullanımı ölçüm sistemleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelerden gelen bilgi/ belgeler gibi yöntemlerle toplamaktayız.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtildiği üzere;

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

· Doğru ve gerektiğinde güncel,

· Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

· İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

·İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak işlenecektir.

4. Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

Odamız ile olan ilişkinin niteliği ve kapsamına göre aşağıda belirtilen kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir;

· Kimlik Bilgileri: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve T.C kimlik numarası, medeni durum,

· İletişim Bilgileri: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları,

· Eğitim, İş ve Çalışma Yaşamına İlişkin Veriler: Çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, özgeçmiş bilgileri, askerlik durumu,

· Banka Hesap Verileri: Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri,

· Üçüncü Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Sunulan Teknik Hizmetlere İlişkin Veriler: Odamızın üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sunduğu teknik hizmetlerin özelliğine göre gerekli olan ve/veya konuyla ilgili mevzuatın öngördüğü veriler,

· Mal veya Hizmet Tedariki Yapan Şahıs ve Firmalarla Yapılan Anlaşma ve Sözleşmelerin Gerektirdiği Veriler: Anlaşma ve sözleşmenin konusuna ve özelliğine göre sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel veriler,

· Oda Hizmet Yerlerinin Güvenliğine İlişkin Veriler: Oda bünyesindeki tüm hizmet yeri ve binalarına giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları,

· Siber Güvenliğe İlişkin Veriler: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler

5. Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla;

· Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

· Kanunen Yetkili Özel Hukuk Tüzel Kişileri

· Yargı organları

· TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkilendirdikleri kişiler

· Kişisel verinin toplanma ve işlenme amacına bağlı olarak Odamızın ilgili organlarının üyeleri ve/veya ilgili birim yetkilileriyle paylaşılabilecek olup, bunlar haricinde ülke içinde veya dışında herhangi bir üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacaktır.

Bunun dışında Odamızın işlediği bir kısım kişisel veriler istisnai olarak iş bağlantıları yükleniciler, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır

6. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

7. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası bünyesinde kişisel verileri işlenen gerçek kişiler (katılımcılar) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler:

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

8. Kişisel Verilerin Kullanılmasına Yönelik Hakların Kullanılması

Kişisel verilerin korunmasına yönelik hakların kullanılmasına ilişkin başvurularda Buradaki linkte yer alan "Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form" kullanılır.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilir;

· Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Selanik Caddesi. No: 17 Kat: 5 Daire 14 Kızılay-ANKARA adresine iletilmesi,

Başvuru sahibi kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvurusunda, talep konusu hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalı ve başvuruya eklenmelidir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek olarak doğrulayıcı bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır; ancak değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

9. Kişisel Veri Sahiplerinin Talep Haklarının Bulunmadığı Haller

Kişisel veri sahiplerinin talep haklarının bulunmadığı haller şunlardır:

· Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

· Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

· Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

10. Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin İşleme Alınmayacağı Haller

Kişisel veri sahiplerinin taleplerinin işleme alınmayacağı haller şunlardır:

· Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

· Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

· Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Saygılarımızla.

VERİ SORUMLUSU:

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası

Adres: Selanik Caddesi. No: 17 Kat: 5 No:14 Kızılay-ANKARA

Tel: 0312 417 65 20

e-posta:kmo@kmo.org.tr

İnternet adresi: https://www.kmo.org.tr/

 

Bu sayfa 15.07.2008 gününden itibaren 10337 defa okunmuştur.

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME