KMO

AMAÇ

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, ülkenin ve kamunun çıkarlarının gözetilmesinde, yurdun yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarının bulunması, korunması ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin arttırılmasında, ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin ve tüketicinin korunmasında, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde,üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyenin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurt dışında üyelerini temsil etmek ve başlıca aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

a) Odanın amaçlarının gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde ve eirişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak yasal yollara başvurmak, gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
b) 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında kanunda belirtilen meslek faaliyetleri ile ilgili etkinliklerde bulunmak.
c) 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun gereği Sanayi kuruluşlarında en az bir sorumlu müdür bulundurulmasını sağlamak, sorumlu müdürlük eğitimi düzenleyerek sertifika vermek ve bu belge sahibi üyelerin sorumlu müdür olmalarını sağlamak amacıyla kuruluşları uyarmak ve bu belgenin istenmesini sağlamak,
d) Kimya Mühendisi ve Kimya Mühendisliğinin çeşitli konularına ait bütün mevzuatı, normların şartname ve tüzüklerin incelenmesi, değiştirilmesi, hazırlanması; kimya endüstrisi malzeme ve mamullerinin normalizasyonu
için uzmanlık kurulları kurmak ve bu hususta Türk Standartlar Enstitüsü ve diğer ilgili devlet kuruluşu, bilimsel ve teknik kurum ve örgütler ile işbirliği yapmak, hazırlanan şartname tüzük, norm ve standartların uygulanmasını sağlamak, kimya endüstrisi tesis ve fabrikaların kurulmasını özendirmek ve
korumak,
e) Üniversitelerin kimya mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrencilerine, mesleği tanıtmak, eğitim, araştırma, kurs, staj, sosyal faaliyetler vb. konularında yardımcı olmak. Odanın olanaklarından yararlandırmak,
mühendislik eğitiminin ve öğrencilerinin sorunlarını incelemek, çözüm önerileri sunmak ve girişimlerde bulunmak, Kimya Mühendisliği öğretiminin; ülke gereksinimlerine, endüstri ve teknik alanda ileri ülkelerdeki düzeye ve gelişmelere göre organize edilmesinin ve uygulanmasının sağlanması için ilgili bakanlık ve öğretim kuruluşlarına öneride bulunmak ve işbirliği yapmak, kimya endüstrisi alanında yapılacak olan bilimsel, teknik ve ön tesis (pilot plant) denemeleri için, üniversite ve endüstriyel kuruluşlar ile ilişki kurularak Teknik Araştırma Bursları`nın konulmasını sağlamak,
f) Meslek alanında üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve denetimlerde bulunmak, kalite belgesi, yeterlilik belgesi vermek ara denetimleri yapmak,
g) Uzmanlık alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak mahkemelere, kişi ve kuruluşlara hakemlik, eksperlik, bilirkişilik, teknik danışmanlık, müşavirlik vb. hizmetleri, üyeleri vasıtası ile vermek,
h) Oda uzmanlık alanlarına giren konularda üyelerine, özel ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri sunmak, bu amaçla kurslar, ulusal ve uluslararası seminerler, kongreler, sergiler vb. etkinlikler düzenlemek, katılanlara
sertifika vermek,
i) Uzmanlık alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, belirlenen alanlarda uzmanlık eğitimi vermek ve uzmanlık alanını belirten üyelerine uzman mühendis belgesi vermek,
j) Uzmanlık alanı ile ilgili, sözleşme, şartname ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek; bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak,
k) Meslekle ilgili standartları, normları, teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini, ihale dosyaları, proje, etüt, fizibilite, ekspertiz ve kapasite raporları gibi teknik ve benzeri tüm bilimsel evrakı incelemek ve bunları onaylamak, bu konularda başka kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üyelerce ve diğer kuruluşlarca hazırlanmış olanları incelemek, geliştirmek, değişiklikler yapmak, uygulanmasını denetlemek ve yenilerinin oluşturulması yolunda çalışmalar yapmak, (14 Nisan 2007 tarihli, 26493 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.)
l) İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Gazsızlık Ölçümü konularında bilimsel çalışmalarda bulunmak, eğitimler vermek, gereksinim duyulan ölçüm, test ve kontrollerin üyeler tarafından yapılmasını sağlamak, bu konularda çalışma yapan üyelerinin denetlenmelerini ve çalışmalarının uygunluğunu inceleyerek onaylamak,
m) Kimyasal madde ve ürünlerinin satın alınmasında ihale ve satın alma şartnamelerinin anlaşma tiplerinin ülkenin gereksinimlerini hızla karşılayacak bir nitelikte olmasını sağlamaya çalışmak,
n) Odanın çalışma alanı ile ilgili bilimsel, teknik ve mesleki kuruluşlarda, araştırma enstitüsü ve inceleme kurumları ile deneme laboratuvarlarının kurulmasını özendirmek ve kurulanları korumak,
o) Kimya Sanayinde iş ve işçilik niteliğinin yükseltilmesi için gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamak, kimya mühendisliği mesleği ile ilgili yardımcı teknik eleman kadrosunu kurma, düzenleme ve teminini sağlamak konusundaki önlemleri ilgili makam ve kuruluşlara sunmak, İş, İş Güvencesi ve Sosyal
Güvenlik Yasalarının günün gerekleri doğrultusunda güncelleştirilmesine çalışmak,
p) Serbest meslek çalışmaları ile ilgili olarak; kimyasal maddelerin üretilmesi için, atölye, imalathane ve fabrikaları ile mühendislik bürolarının kurulmasını özendirme ve kurulanların gözetilmesini sağlamak ve bunların çalışma sistem ve yöntemlerine ait yönetmeliklerini hazırlamak, yürürlüğü sağlamak ve denetlemek,
r) Üyelerin çalışmaları sırasında meslek ilkelerine, kural ve yasalara uyup uymadığını kontrol etmek ve bu yasalar çerçevesinde meslek disiplinlerini korumak, Kimya Mühendisliğinin gelişmesini ve ülke çıkarlarına hizmet
etmesi koşullarına aykırı hareket edenler ile meslek onurunu kırıcı davranışta bulunanları izlemek ve gereğini yapmak,
s) Üyelerin mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla karşılaşacakları her çeşit haksızlık şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek, 
t) Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler yapmak,
u) Ülkemizde T.C vatandaşı Kimya Yüksek Mühendis ve Mühendisleri tarafından yapılabilecek her çeşit mühendislik hizmetleri ve Kimya endüstrisi ve tekniği işlerinde çeşitli yabancı mühendislik firmalarının ve yabancı uyruklu kimya mühendislerinin çalıştırılmamasına çaba sarf etmek,
v) Yabancı meslek kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak,
y) Meslek alanları ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi, vb. yayınları çıkarmak; bu alanda çıkan yayınları izlemek, bu yayınları ülkenin, toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli, yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,
z) Bilimsel gelişmelerin ortaya çıkardığı, kimya bilimi ve kimya mühendisliği ile geniş ortak alanları bulunan yeni teknoloji ve mühendislik disiplinlerinin oluşum süreci yakından izlenerek bu gelişmelerin kimya mühendisliği eğitimi üzerindeki etkilerini dikkate almak ve gerekli olduğundan kimya mühendisliği eğitiminin içerilmesini sağlamak. Bu alanlarda bilimsel-teknik gereklilik olarak, kimya mühendisliği istihdamına önem vermek, konu ile
ilgili diğer meslek mensuplarıyla ilişki ve işbirliği içinde bilimsel bütünlüğü ve birlikte üretmenin gereklerini yerine getirmek.

Bu sayfa 15.07.2008 gününden itibaren 4541 defa okunmuştur.

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME