KMO

16.012014 TARİH VE 28884 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN ‘ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE ....

    Yayına Giriş Tarihi: 17.03.2014  Güncellenme Zamanı: 31.03.2014 18:02:45  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

16.012014 Tarih Ve 28884 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan ‘ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK vE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK’in 1. Maddesinin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Dava Açıldı.

17.03.2014 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na karşı açılan dava, Danıştay 10. Dairesinde 2014/....... Esasıyla görülmektedir.

 

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK`in 1. maddesi,

"MADDE 1 – 25.1.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesi 20.8.2015 tarihinde,"

şeklinde değiştirilmiştir. Bu yönetmelik değişikliği ile birlikte, ilgili yönetmeliğin atardamarı sayılabilecek maddelerin yürürlüğe girmesi 20 ay ötelenmiştir. Dava konusu ettiğimiz bu düzenleme ile birlikte ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK tamamen uygulanamaz hale geldiği gibi aynı zamanda bu yönetmeliğe atıf yapan 21 yönetmelikte asbestle ilgili alınması gereken tedbirler uygulanamaz hale gelmiştir.

Asbest; doğada yaygın olarak bulunan ve işlenerek endüstride kullanılabilecek elyaf elde edilen, lif şeklindeki kristalize silikat mineralleri için kullanılan genel bir deyimdir.[1]

Bu ürünleri kullanan ya da bu ürünlerin bulunduğu alanlarda yaşayanlar asbest ile çevresel olarak temas etmektedirler. Tabii bu ürünlerin üretildiği iş kolları asbest teması için riskli iş kollarını oluşturmaktadır. Söz konusu bu iş kollarını şöyle sıralayabiliriz: 

1. Asbest madeni üretim işçileri,

2. Araba tamircileri, özellikle fren, mekanik aksam işçileri,

3. Kaynakçılar,

4. Altın, gümüş üretim sanatkârları,

5. Buhar kazanı, ateş kazanı yapımcıları,

6. Kimyagerler,

7. İtfaiyeciler,

8. Gaz istasyonunda çalışanlar,

9. Yağ rafinerisinde çalışanlar,

10. Jeneratör operatörleri,

11. Elektrik santralinde çalışanlar,

12. Demiryolu işçileri,

13. Geni söküm sanayii çalışanları,

14. Tersane işçileri,

15. Yanmaz kumaş tekstil işçileri,

16. Su sistemleri, ısı boruları çalışanları, tamircileri,

17. Elektrik hattı döşeyicileri,

18. Yer döşemecileri,

19. İnşaat mühendisleri,

20. Dokumacılar.

Asbest son derece kanserojen bir maddedir. Solunum ya da içme suyu yoluyla vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açar. Uzmanlar cilde nüfuz etmesinin de mümkün olduğunu düşünmektedirler. Asbestin neden olduğu hastalıkların bazıları, akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumu gibi selim hastalıklardır. Ayrıca ciltte yaralara neden olabilir.

Asbest nedeniyle karşı karşıya kaldığımız kanser tehlikesi ve diğer sağlık sorunları konusunda koruyucu, önleyici ve giderici tedbirler almak idarenin kolluk faaliyetleri kapsamında ödevidir.

Dava konusu yönetmelik hükmüyle asbest ile temas etme ihtimali bulunan çalışanların, daha özel olarak da kimya sektöründeki kimya mühendislerinin; asbestin 200`li yıllar öncesi konut sektöründe yoğun biçimde kullanılması nedeniyle de genel olarak tüm halkın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu nedenle söz konusu davayla, dava konusu yönetmeliğin; kamu düzeninin tesis edilmesinde idarenin işletmeleri denetim ödevini olanaksızlaştırdığından ve kamu hizmetinin hiç ve gereği gibi işlememesi sonucunu doğurması nedeniyle iptali gerektiği savunulmaktadır. Ayrıca buna ek olarak dava konusu yönetmeliğin yürürlük tarihinin ertelenmesiyle, davalı bakanlığın yürüttüğü diğer yönetmeliklerin de uygulanamaması sonucu doğuracağı ve bunun da dava konusu yönetmeliğin iptalini gerektiren bir husus olduğu da vurgulanmıştır.[1] Doğada bulunan asbest minerali iki ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar; serpantin grubu ve amfibol grubudur. Serpantin demete benzer ve kıvrımlı lif yapıda, amfibol türü ise düz lif yapıdadır. En yaygın kullanılan asbest türü serpantin grubunda yer alan krizotildir(beyaz asbest). Amfibol türünde ise 5 tür asbest bulunmaktadır:

• Krozidolit (mavi asbest) , • Amozit (kahverengi asbest) , • Antofilit , • Tremolit , • Aktinolit, Türkiye Kömür İşletmeleri, Asbest Broşürü, http://www.tki.gov.tr/dosyalar/asbest_brosur.pdf

Okunma Sayısı: 1223

Tüm Hukiki Çalışmalar »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME