KMO

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU GÖREVİNİN BAŞINDADIR !

    Yayına Giriş Tarihi: 29.09.2017  Güncellenme Zamanı: 29.09.2017 12:18:35  Yayınlayan Birim: TRABZON BÖLGE ŞUBE  
 
Güncellenme Zamanı: 29.09.2017 12:11:03

ODAMIZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN KARARIN HAKSIZ, HUKUKSUZ VE SİYASİ NİTELİKTE BİR KARAR OLDUĞUNU, TRABZON BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZ VE TRABZON İKK OLARAK KAMUOYU İLE PAYLAŞMAK ADINA BASIN AÇIKLAMASI DÜZENLENMİŞTİR.

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine açılan davada Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 25.09.2017 tarihinde açıklamış olduğu kararla TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevine son verilmesine, oda seçimlerinin oda ana yönetmeliğine göre yenilenmesine karar vermiştir. Mahkeme kararı, niteliği itibariyle, kesinleşmedikçe icra olunamayacak kararlardan olduğu için karar kesinleşene kadar 45. Dönem Oda Yönetim Kurulu görevinin başındadır.

 

Kimya Mühendisleri Odasının organlarına kimlerin seçileceğine sadece kimya mühendisleri karar verebilir. Kimya mühendislerinin özgür iradeleri dışındaki hiçbir güç veya makam, Kimya Mühendisleri Odası`nı kimlerin yöneteceğine karar verme yetkisine sahip değildir.

Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı hukuka aykırıdır. Adalete ve hukuka güveniyoruz ve bu hukuksuzluğun üst mahkemelerce bu hususun açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. İstinaf veya temyiz incelemesinde bu hususun açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. Zira Odamız kanun gereği üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmiştir.

TMMOB bilim, teknik, mühendislik anlayışı ve tarihsel geçmişi ile daima halkın ve ülkenin yanında yer almıştır.  Bilim ve tekniği; üyelerinin, halkın ve ülkenin yararı doğrultusunda savunmuş bir meslek örgütüdür.

 T.C. Anayasasının Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile ilgili 135. maddesi "Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir." hükmünü haizdir. Bu demektir ki devletin meslek kuruluşları üzerinde idari ve mali denetimine ilişkin kurallar ile ilgili bir kanun bulunmuyorsa bu husus düzenlenmiş sayılmayacaktır.

Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname`nin hiçbir hükmünde de Kimya Mühendisleri Odası`nın denetimine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla idari ve mali denetime ilişkin kurallar burada da düzenlenmiş değildir.

6235 sayılı TMMOB Kanununun 22. Maddesine göre Oda Umumi Heyeti "Odaların maksadı teşekkülüne ait kararları almakla ve Oda İdare Heyeti de 24. Maddeye göre "Umumi Heyetçe alınan kararları tatbik etmekle görevlendirilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Bakanlık arasında Anayasa ve İdare Hukuku açısından belirlenmiş bir astlık üstlük ilişkisi mevcut değildir. Bakanlığın, Odanın işlemlerini iptal etme, hukuksal olarak geçersiz kılma yetkisi olmadığı gibi Oda`nın düzenleyici işlemini değiştirmesi ve kaldırması için emir ve talimat verme yetkisine de sahip değildir. Bakanlık, Oda işlem ve kararlarının Hukuka Aykırılığı Konusunda Denetim, Tespit Yapma ve Geçersiz Kılma Yetkisine Sahip değildir. Bu konuda bir hukuka aykırılık iddiası var ise idari yargıda yargısal denetimle bu talebini yerine getirebilir. İşlemlerden doğan hukuka aykırılık iddiaları yargısal denetime tabidir.

Bakanlığın Oda üzerinde, bir idari işlemini iptal etme, hukuksal olarak geçersiz kılma veya bir düzenleyici işlemini değiştirmesi ve kaldırması için emir ve talimat verme yetkisine sahip olmadığı da kanunlarda açıkça görülmektedir.

Tüm bunların yanı sıra Odamız hiçbir kişi veya kurumdan herhangi bir belgeyi gizleme amacı taşımadığından Bakanlık tarafından istenen belgeler hali hazırda Odamızın web sitesinde (http://www.kmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=2896&tipi=0&sube=0) yayınlanmakta olup tüm üyelerimizin ve kamuoyunun erişimine açıktır. Bu belgeler Oda Denetleme Kurulu tarafından görülmüş ve onaylanmış belgelerdir.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası hakkında dava açılması için Oda`nın ilgili Bakanlığın tasarruflarını kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmemiş olması gerekmektedir. Oysa yukarıda açıklandığı gibi Oda`nın yapmış olduğu işlemin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan birden fazla nedeni bulunmaktadır. 

Sonuç olarak;

-              Bakanlıkça TMMOB Kimya Mühendisleri Odasında yapılmak istenen idari ve mali denetime ilişkin kuralların Anayasa gereği kanunla belirlenmiş olması gerekirken belirlenmemiş olması,

-              Kuralları belli olmayan bir denetimin nasıl yapılacağı ve ne sonuç doğuracağına ilişkin hukuki belirsizlik bulunması,

-              Denetime ilişkin usul ve esaslar ilgili Bakanlık`tan defalarca sorulduğu halde bu konuda tarafımıza geçerli bir yanıt verilememesi,

-              Talep edilen tüm bilgi ve belgelerin Oda internet sitesinde bulunması ve varsa eksik olanların da Bakanlık`ın talebi üzerine internet sitesine tarafımızca konulabilecek olması,

-              Bakanlıkça Başsavcılığınızdan yapılan talebin, yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 34 yıldır hiç uygulanmamış bir kanun maddesine dayanmakta olması,

-              Uyuşmazlığın bütünüyle idari yargının görev alanına girmesi ve bu konuda devam eden davalar bulunması,

Nedeniyle TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevden alınması için açılmış olan bu davanın haksız, hukuksuz ve özünde siyasi bir dava olduğunu kamuoyuyla paylaşırız. 

Okunma Sayısı: 283

Trabzon Bölge Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME