KMO

TMMOB İKK BÜNYESİNDE 01.11.2018 TARİHİNDE İLGİLİ KONUDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILMIŞTIR.

    Yayına Giriş Tarihi: 01.11.2018  Güncellenme Zamanı: 13.12.2018 14:48:28  Yayınlayan Birim: DENİZLİ ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 13.12.2018 14:48:25

TMMOB İKK Denizli Bileşenleri tarafından; 01.11.2018 tarihinde Dokuzkavaklar Semt Polikliniği önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülmesi konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

 B A S I N A Ç I K L A M A S I

 

            Dokuzkavaklar Semt Polikliniği önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülmesi konusunda Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmıştır. Bu plan değişikliği, 3194 sayılı imar kanununun plan yapım ve değişikliğine dair yönetmelik hükümlerine aykırılık taşımaktadır.

 

            Söz konusu karar ile plan değişikliği yapılan bölgenin nüfusu ve buna bağlı olarak teknik ve sosyal altyapı alanı ihtiyacı tespit edilmeden mevcut yeşil alanın bir kısmı daraltılarak ticari alana konu edilmiştir. Bu değişiklik esnasında eşdeğer ve komşuluk ilişkisi içinde yeni bir yeşil alan ayrılmamıştır. Planın geneline bakıldığında bu bölge içerisinde yeşil alan gibi bölgede yaşayan nüfusun ihtiyacı olan sosyal alanların son derece kısıtlı olduğu, yeşil alan ve sosyal alanların yönetmeliklerde öngörülen standartların çok altında olduğu gözlemlenmektedir. Bu tür plan değişikliklerinde, eşdeğer bir alan ayrılsa bile bu alanın fonksiyonel, komşuluk ilişkisi içinde ve kullanılabilir alan olması genel bir şehircilik ilkesidir. Ancak bu düzenlemede, hiçbir kamu yararı ve zorunluluk olmamasına rağmen tamamen şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olarak mevcut yeşil alan daraltılmış, fonksiyonellik ve alanın çevresel ilişkisi gibi kriterler dikkate alınmamıştır.

 

Tüm bunların yanında plan değişikliği yapılan yeşil alanın hemen yanında yer alan sağlık tesisinin faaliyete geçmesi ile bölgedeki nüfus ve araç yoğunluğunun artması kaçınılmaz bir durumdur. Dolayısı ile bu bölgede ranta yönelik düzenlemeler yerine insan odaklı, bölgede yaşayan ve hizmet alan nüfusun yararlanabileceği düzenlemeler yapılmalıdır.

 

Ayrıca ticari alan olarak ihdas edilen parsellerin bulunduğu yeşil alan, 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun 18.maddesi uygulanmak sureti ile elde edilmiş ve kamusal anlamda kullanılması gereken bir alandır. Bu alanda bölgede yaşayan her bireyin hakkı vardır ve dolayısı ile kamusal bir alanın ticari alan olarak kişisel/özel bir alana dönüştürülmesi ve kısmen de olsa ticari faaliyetlere konu edilmesi 18.madde hükümlerine de açıkça aykırıdır.

 

Yeni yapılan semt polikliniğinin oldukça küçük bir arsa içerisinde yer alması nedeniyle çevresinde yer alan yeşil alanların poliklinik çevresinde yoğunlaşacak olan insanlara hizmet edeceği beklenmektedir ve yapılan bu plan değişikliği kullanılmakta olan poliklinik ile mevcut park alanının işlevsel bütünlüğünü bozmaktadır. Mevcut sağlık tesisinin gereksiniminden kaynaklanan ticari faaliyetlerin çevredeki parsellerden karşılanabileceği ve bu nedenlerden dolayı bölgede yeni bir ticari alanın oluşturulmasında kamu yararının bulunmadığı açıkça görülmektedir. Aksine ilgili idarece bölgede sağlık tesisinden kaynaklanacak yaya ve araç trafiğinden doğacak sorunların giderilmesi için yeni teknik ve sosyal altyapı alanlarının ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.

 

Belirtmiş olduğumuz bu gerekçelere istinaden, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi`nin Dokuzkavaklar Semt Polikliniği`nin önündeki yeşil alanın bir kısmının ticari alana dönüştürülerek parsellenmesini sağlayan 15.08.2017 tarih ve 860 sayılı kararı derhal iptal edilmeli ve ayrıca ileride geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracak olması sebebiyle de bu parsellere ait duyurulmuş olan satış ihalesi de acilen geri çekilmelidir.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak, bu konunun takipçisi olacağımızı, kamu yararı gözetmeksizin sadece rant amacı güden söz konusu plan tadilatının ve bu plan tadilatı neticesinde oluşturulan ilgili imar parsellerinin satışının iptali konusunda en kısa sürede yargı yoluna gideceğimizi kamuoyuna duyururuz.01.11.2018

TMMOB DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU

Okunma Sayısı: 28

Denizli Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME