KMO

ODAMIZIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 24.06.2010  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 16:59:15  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın, 24 Haziran 2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına, `Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri İnceleme Kurulu` konulu yazı için lütfen haberin devam kısmına bakınız.

 Odamızın, 24 Haziran 2010 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına, "Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri İnceleme Kurulu" konulu yazı için lütfen haberin devam kısmına bakınız.

 

Tarih : 24.06.2010 Sayı : 493

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIKLARI`NA

Konu: Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri İnceleme Kurulu

10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik "İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri" düzenlerken, "Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri" kapsar.

Aynı yönetmelik; "Yetkili İdare" olarak Büyükşehir Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde Büyükşehir Belediyelerini, tüzel kişilik kılmıştır.

Söz konusu yönetmelikte; Madde 4-`e göre;

"k) (Değişik: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) İnceleme kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kurulu,

l) Yer seçimi ve tesis kurma izni: Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve  kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izni,

m) Deneme izni: Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve denetimi altında belirli bir süre deneme mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni,

n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Yetkili idareler tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni," deyimler tanımlanmaktadır.

İlgili Yönetmeliğin; Madde 15-‘e göre; İnceleme kurullarının;

"İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre gerektiğinde vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur.

(Mülga İkinci Fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) 

Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur. "

oluşturulma şekilleri belirtilmektedir.

6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun‘ un uygulanmasına ilişkin, 20.06.1966 günlü ve 12327 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Yönetmelik" gereği, kimya ile ilgili işler yapan işyerleri, ürün veya hizmetin kalitesi, halk sağlığı, çevre sağlığı ve iş güvenliği ve sağlığından sorumlu, kimya mühendisi ya da kimyager, sorumlu müdür çalıştırmak zorundadır. Sorumlu müdürün önemi, 50‘ nin altında eleman çalıştıran işyerlerinde, "Ürün kalitesi, halk sağlığı, çevre sağlığı ve iş güvenliği ve sağlığının tek yasal sorumlusu" olmasıdır.

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin 5. Maddesi 1. Fıkrasında Kimya Mühendislerinin verebilecekleri hizmetler incelendiğinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri Kimya Mühendisliği hizmetleri olup, bu tesisler de kimya tesisleridir. Kimya tesislerinin tasarımı, projelendirilmesi, onaylanması, uygulamaya alınması ve sorumlu müdür olarak idaresini Kimya Mühendisleri yapar.

Kimya sektörü Türkiye‘de sanayileşmede yapı taşıdır. Türkiye genelinde bu sektörde Kimya Mühendisleri, üretim ve hizmet sektöründe çalışmaktadırlar.

Sanayici-meslek odası ilişkilerinin gelişmesi açısından yönetmeliğin yukarıda anılan ilgili maddeleri gereği; birinci sınıf gayrisıhhî müessese ruhsat müracaatlarının değerlendirilmesi aşamalarında Başkanlığınızda oluşturulan Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseseleri İnceleme Kurulunda ilgili meslek odalarının temsilcilerinden Odamız temsilcisinin de temsiliyeti hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK adına.
Osman ÖZGÜN
Sekreter Üye

Dağıtım: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına.

Bilgi: Şube Başkanlıklarına/Bölge Temsilciliklerine

Okunma Sayısı: 780

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME