KMO

GIDA İŞLETMELERİNDE MÜHENDİS YOKSA, HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDADIR!

    Yayına Giriş Tarihi: 28.04.2010  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:11:03  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Gıda İşletmelerinde Mühendis Yoksa, Halk Sağlığı Tehdit Altındadır!

 Sevgili Üyemiz,

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu`nda görüşülmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde, kayıtlı yaklaşık 40 bin civarında gıda işletmesi bulunmaktadır. Diğer taraftan, gıda üreten – dağıtan – satan tüm noktalarla birlikte bu sayı 500 binin üzerine çıkmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`nda gıda denetçisi konumunda çalışan 5 bin civarındaki kamu görevlisi tüm bu noktaları denetlemekle yükümlü olmakla birlikte, fiilen bunun mümkün olamayacağı da açıktır.

Bu kapsamda, 5179 sayılı Gıda Yasası, sorumlu yöneticilik müessesesi kurarak, gıda işletmelerinin, işletmelerde çalışan teknik elemanların hizmetleriyle hijyen standartlarının yükseltilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması; böylelikle bir anlamda bu işletmelerin denetlenmesi hükmünü getirmişti.

 

Buna karşılık, halen TBMM`de görüşülmekte olan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı, sorumlu yöneticilik müessesini kaldırmakta, 30 beygir gücü ve 10 çalışanın altındaki büyüklükteki işyerlerini de, teknik eleman çalıştırma zorunluluğundan muaf kılmaktadır. Bu büyüklüğün üzerindeki işletmelerde ise, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırma zorunluluğu getirilmektedir.

 

Türkiye`deki 40 bin gıda işletmesinin yaklaşık % 80`inin 30 beygir gücü ve 10 çalışanın altındaki işletme büyüklüklerine sahip olduğu ve gıda güvenliğine aykırı uygulamaların ağırlıkla bu işletmelerden kaynaklandığı değerlendirildiğinde; sözü edilen Tasarı`nın, hem gıda güvenliği ve halk sağlığı için ne denli tehlikeli sonuçlar yaratacağı hem de sorumlu yönetici olarak çalışan binlerce mühendisin istihdamı açısından ne ölçüde büyük sorunlar doğuracağı kolayca öngörülebilir.

Bu çerçevede, Komisyon toplantılarına katılan Odalarımızın Başkan ve yöneticileri, sözü edilen soruna dikkat çekmişler ve alt Komisyona sevk edilen Tasarı görüşmelerinde, gıda sektörüne ilişkin verileri ve somut gerçekleri ortaya koymuşlardır.

Bu kapsamda, Alt Komisyonda yapılan görüşmelerde, Alt Komisyon üyesi milletvekillerinin (Adalet ve Kalkınma Partisi: Orhan KARASAYAR, Ahmet ERTÜRK, Mehmet ERDOĞAN – Cumhuriyet Halk Partisi: Ramazan Kerim ÖZKAN – Milliyetçi Hareket Partisi; Abdulkadir AKCAN) oybirliğiyle kabul ettikleri önerge ile istihdam zorunluluğu olan işletme boyutu 20 BG ve 5 çalışanın üzeri olarak kabul edilmiştir. Gerçekte, bu boyutun dahi sorunlu olduğu bilinmekle birlikte; çok küçük boyutlu işletmelerde istihdam zorunluluğunun ekonomik anlamda kaldırılabilir olmaması nedeniyle bu boyutta uzlaşı oluşmuş ve böylelikle 20 BG ve 5 çalışan üzeri kapasiteye sahip işletmelerin, işin nevine göre lisans eğitimi almış bir personel çalıştırmalarına yönelik bir asgari müşterek sağlanmıştır.

Ancak; 08. Nisan 2010 Perşembe günü TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu`nda yapılan toplantıda, bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Ali KOYUNCU ve Aydın Milletvekili Mehmet ERDEM tarafından verilen önerge ile maddenin bir önceki haline getirilmesi teklif edilmiştir. Teklif Tarım ve Köyişleri Bakanı Dr. Mehdi EKER tarafından da uygun bulunmuştur.

Komisyon üyelerinden Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum milletvekili Prof. Dr. Zeki ERTUGAY ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili Vahap SEÇER önergeye karşı görüş açıklamışlar ve esasen küçük işletmelerin denetlenmesi gerektiğini, ancak bu işletmelerin üzerine maddi yük doğmaması için küçük işletmelerde çalışan teknik elemanların maaşlarının tarım bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasının doğru olacağını ifade etmişlerdir. Önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmadan toplantıya ara verilmiştir.

Kanun Tasarısı`nın görüşülmesine 09 Nisan 2010 Cuma günü saat 10.30`da başlayacak olan TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon toplantısında devam edilecektir. Odalarımız aracılığıyla hazırlanan ve milletvekilleri tarafından Komisyona sunulacak önergelerle birlikte, yukarıdaki önerge de, 9 Nisan 2010 tarihli toplantıda ele alınacaktır.

Alınacak karar gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından önemli bir sınav niteliğinde olacaktır. Küçük işletmelerin teknik eleman olmadan çalışmasına izin verilmesi, halen var olan gıda risklerinin boyut kazanmasına ve halk sağlığına yönelik ihlallerin daha da artmasına; sorumlu yönetici olarak çalışan 8 bini aşkın gıda mühendisi, 7 bin beşyüzü aşkın ziraat mühendisi ve 5 bine yakın kimya mühendisi olmak üzere toplam 20 bin civarında mühendisin de işini kaybetmesine neden olacaktır.

Bu sorunun aşılmasında; biz Oda yetkililerin verdiği mücadele kadar, siz meslektaşlarımızca verilen tepkiler ve konunun sahiplenilmesi de önemli rol oynayacaktır. Bu kapsamda; ekte tarafınıza sunulan metnin 08 Nisan 2010 tarihinde, en yoğun biçimde başta Tarım ve  Köyişleri Bakanı Dr. Mehdi EKER olmak üzere; tüm komisyon üyelerine e-posta veya faks yolu ile ulaştırılması için etkin bir çalışma yürütmemiz gerekmektedir.  Özellikle 09.04.2010 Cuma saat 10.30`da yapılacak olan toplantı öncesinde, bu tepkilerin yoğun bir biçimde iletilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tasarı ile ilgili olarak ayrıca yoğun bir biçimde basın-yayın organlarının kullanılması; hafta sonunda ise bir basın açıklaması yapılması planlanmıştır. Gelişmeler doğrultusunda; üç Oda birlikte sürekli eylem planı gözden geçirilecek, yasanın yayımlanması aşamasına kadar haklarımızın en etkin biçimde savunulması için mücadelemiz devam edecektir. ,

Saygıyla duyururuz.

Gıda Mühendisleri Odası

 

Kimya Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

Petek ATAMAN

Başkan

Mehmet BESLEME

Başkan

Gökhan GÜNAYDIN

Başkan

Üyelerimizin Sorumlu Yöneticiliğini Kaldıran Tasarıya Yönelik Faks Metni! Lütfen bu metni aşagıdaki iletişim adreslerine gönderiniz.

 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Dr. Mehdi EKER

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyeleri

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu`nda görüşülmekte olan "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı" nın kayıtlı işletmelerdeki istihdamı düzenleyen maddesinde, Alt Komisyonda uzlaşılan 20 B.G veya 5 çalışan sınırından geri adım atılarak; istihdam zorunluluğu gerektiren işletme büyüklüğünün 30 B.G. veya 10 çalışanın üzerine çekilmeye çalışıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve halk sağlığının korunması için çalışmakta olan biz Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Su Ürünleri Mühendisleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri; insan sağlılığının korunması amacıyla istihdam edilmiş olduğumuz gıda işletmelerinde görevimizi yerine getirerek ülkemizin ve halkımızın yararı için çalışmaktayız. 17 yıldan beri Sorumlu Yönetici olarak görev yapmış olduğumuz gıda sektörüne önemli katkılar sağladığımız yadsınamaz. Ülkemizde gıda denetim sisteminin yetersizliği ortadayken, 30 B.G güç kullanan veya 10 kişiden az çalışan istihdam eden işletmelerin sayısının da yaklaşık 30 000 civarında olduğu bilinirken, halkımızın gıda güvenliği nasıl sağlanacaktır sorusunun cevaplanması gerekir.

Bunun yanında, kriz koşullarının henüz etkisinin tam olarak atlatılamadığı ve işsizliğin en önemli sorun olarak varlığını koruduğu günümüzde, 20 bin mühendisin işini kaybetmesine neden olacak bir düzenlemeye imza atmayacağınız umudunu taşıyorum.

Gıda güvenliğini sağlama amaçlı mevcut düzenlemeden geri adım atarak halk sağlığını riske etmek yerine; hem işletmelerin teknik ve hijyenik standartlarının yükseltildiği ve hem de personel çalıştırmanın küçük işletmeler üzerine bir yük oluşturmayacağı ara çözümler, sorunun halk, esnaf ve mühendis ortak yararına olacak biçimde çözümlenmesi için en doğru yol olarak görülmektedir.

Bu kapsamda, alt Komisyondan geçtiği biçimiyle, 20 BG veya 5 personel kapasitesinin üstünde bulunan tüm gıda işletmelerinde işin nevine göre konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırma hükmünün muhafaza edilmesi ve küçük işletmelerde personel çalıştırma koşullarının tarım bütçesinden ayrılacak ödenek ile kolaylaştırılması konularında, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı`nda düzenleme yapılması konusunda katkınızı talep ederim.

Saygılarımla…

AD SOYAD


TELEFON


FAX


E-MAİL


Mehmet Mehdi EKER


286 36 85 286 53 20


286 39 64


mehdieker@tbmm.gov.tr

Prof. Dr. Vahit Kirişci


420 53 41


420 53 42


420 53 75


vahit.kirisci @tbmm.gov.tr


Mehmet Erdoğan


420 55 34 420 55 35


420 69 70


mehmeterdogan02@tbmm.gov.tr


Nuri Uslu


420 61 60 420 61 61


420 69 62


nuri.uslu@tbmm.gov.tr


Özlem Müftüoğlu


420 59 82 420 59 83


420 69 72


ozlem.muftuoglu@tbmm.gov.tr


Ertekin Çolak


420 56 38 420 56 39


420 69 49


ertekin.colak@tbmm.gov.tr

Mehmet Erdem


420 61 56 420 61 57


420 69 56


mehmeterdem09@yahoo.com

Ahmet Ertürk


420 64 38 420 64 39


420 69 81


ahmet.erturk@tbmm.gov.tr

Ali Koyuncu


420 60 04 420 60 05


420 69 68


alikoyuncu@tbmm.gov.tr


Ali İhsan Merdanoğlu


420 60 60 420 60 61


420 69 70


ali.ihsan.merdanoglu@tbmm.gov.tr


Orhan Karasayar


420 54 54 420 54 55


420 69 59


orhan.karasayar@tbmm.gov.tr

İbrahim Yiğit


420 61 50 420 61 51


420 69 74


ibrahim.yigit@tbmm.gov.tr

Abdullah Çetinkaya


420 55 50 420 55 51


420 69 63


abdullah.cetinkaya@tbmm.gov.tr


Özkan Öksüz


420 56 08 420 56 09


420 69 71


ozkan.oksuz@tbmm.gov.tr

Durdu Mehmet Kastal


420 54 70 420 54 71


420 69 58


durdumehmet.kastal@tbmm.gov.tr

Abdurrahman Müfit Yetkin


420 57 88 420 57 89


420 69 97


mufit.yetkin@tbmm.gov.tr


Zülfükar İzol


420 62 64 420 62 65


420 69 79


zulfikar.izol@tbmm.gov.tr


İbrahim Binici


420 63 36 420 63 37


420 69 67


ibrahim.binici@hotmail.com

Ramazan Kerim Özkan


420 62 94 420 62 95


420 69 64


r.kerim.ozkan@tbmm.gov.tr


Eşref Karaibrahim


420 62 80 420 62 81


420 69 75


e.karaibrahim@mynet.com

Şinasi Öktem


420 62 00 420 62 01


420 69 76


sinasi.oktem@tbmm.gov.tr


Selçuk Ayhan


420 57 92 420 57 93


420 69 63


selcuk.ayhan@tbmm.gov.tr


Vahap Seçer


420 63 10 420 63 11


420 69 95


vahap.secer@tbmm.gov.tr


Abdülkadir Akcan


420 60 68 420 60 69


420 69 48


abdulkadir.akcan@tbmm.gov.tr


Zeki Ertugay


420 58 60 420 58 61


420 69 62


zekiertugay@tbmm.gov.tr

Mehmet Serdaroğlu


420 52 02 420 52 03


420 69 50


mehmetserdaroglu@tbmm.gov.tr 

Okunma Sayısı: 546

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME