KMO

ODAMIZIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 02.02.2010  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:17:09  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın, Kimya Mühendisi İstihdamı hakkında Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

 Odamızın, Kimya Mühendisi İstihdamı hakkında Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına göndermiş olduğu yazı haberin devam kısmındadır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIKLARINA,

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 1954 yılında Anayasanın 135. maddesi gereği 6235 sayılı yasa ile kurulmuştur. 6235 sayılı TMMOB yasasının 2. maddesi Birliğin amaçlarını " Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" belirlemiştir. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası da bu çerçevede TMMOB tarafından kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğine haiz meslek örgütüdür.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyelerinin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurtdışında üyelerini temsil etmek amacı ile çalışmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda doğal gaz kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Bu arada kent yaşamında kullanılan materyal ve malzemelerin çeşitliği ile endüstri çeşitliliği çok artarken, itfaiye teşkilatlarının yangını önleme ve müdahalesinde ise daha kompleks durumlar ortaya çıkmıştır. Kimya Mühendisleri yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde ve malzemelerin davranışları ve bunlara karşı alınması gereken önlemler konusunda çok iyi eğitim alırlar.

Nitekim, İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim Ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik (Resmi Gazete: 23.08.1985 tarih ve18851 sayı, Değişik: 28.06.1995 tarih ve 22327 sayı), İKİNCİ BÖLÜM, Kadro Esasları ve Personel Sağlanması, Personel Kadroları, 6. Maddede; "Belediyeler itfaiye teşkillerinin yangın personeline ilişkin kadro taleplerinde, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 nci maddesindeki usule göre aşağıdaki hususları esas alarak teklifte bulunurlar." dendikten sonra (ı) Bendinde 1 Kimya Mühendisinin de ilave edileceği hükmü yer almasına rağmen 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazete de yayımlanan "Belediye İtfaiye Yönetmeliği" ile "İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim Ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. İtfaiye teşkilatlarının personel alımında kriter olarak "en az lise mezunu" tercihini yapması fakat Kimya Mühendisi alımını Yeni Yönetmelikte belirtmemesi düşündürücüdür.

Büyükşehir Belediye hizmetleri içine, yeraltı ve yerüstü sularının içme suyu amacıyla arıtıldığı "İçme Suyu Arıtma Tesisleri" ve kullanılmış evsel/kentsel atıksuların arıtıldığı "Atıksu Arıtma Tesisleri" de girmektedir.

"İçme Suyu Arıtma Tesisleri" ana hatları ile GİRİŞ VE HARMANLAMA YAPISI, DURULTUCU ÜNİTESİ, FİLTRE ÜNİTESİ, KİMYA ÜNİTESİ, KLORLAMA ÜNİTESİ, GERİ YIKAMA ÜNİTESİ, ÇAMUR KOYULAŞTIRMA ÜNİTESİ, TEMİZ SU TANKI, DENGELEME ODASI, ÇAMUR LAGÜNÜ ünitelerinden oluşmakta olup, bu ünitelerde su havalandırma, klorlama, sülfirik asit ile pH ayarlama, pıhtılaştırıcı Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3) ve pıhtılaştırıcı yardımcısı polielektrolit dozlaması, kimyasal işleme tabi tutulmuş olan suyun yatay tabanlı durultucu tanklarında durulması, eğer gerekiyorsa durultma işleminden sonra klorlama, Potasyum Permanganat (KMnO4) dozlaması (Aktif Karbon dozlaması da yapılabilir), hızlı filtrelerde filtreleme yapılması, filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon için klorlanması ve kontak tankına girmeden kireç ile pH ayarlanması, suyun 20 dakikadan az olmayan bir süre içinde kontak tankında tutulması (Kontak tankı içinde tankın orta noktasından ilave klor uygulanabilir.) işlemleri uygulanır.

"Atıksu Arıtma Tesisleri" ana hatları ile ÖN ARITMA ÜNİTESİ, ÖN ÇÖKELTME TANKLARI, SON ÇÖKELTME TANKLARI, HAM ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA TANKLARI ünitelerinden oluşmakta olup, bu ünitelerde sudaki büyük nesneler, yağlar, askıda katı maddeler (AKM), organik maddeler, besi maddeleri (Azot ve Fosfor), patojenler ve ağır metallerin giderimi ile sıcaklık ve pH ayarlaması yapılır.

Bu işlemler Kimya Mühendisliği hizmetleri olup, bu tesisler de kimya tesisleridir. Kimya tesislerinin tasarımı, projelendirilmesi, onaylanması, uygulamaya alınması ve sorumlu müdür olarak idaresini Kimya Mühendisleri yapar.

Nitekim, 19.09.1964 tarih ve 11811 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan (Değişik: 20.6.1966 tarih ve 12327 sayılı Resmi Gazete) 6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde (EK 2) Kimya Mühendislerinin sorumlu müdür olarak çalışması gereken Kimya Mühendisliği ile ilgili tesisler belirtilmiş olup, CETVEL, C - Zehirlenme tehlikesi olan sanayi bölümü içinde 21. sırada "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre kurulmuş olan şehir suları tasfiye ve kimyevi temizleme merkezleri" yer almaktadır.

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim Ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin 5. Maddesi 1. Fıkrasında Kimya Mühendislerinin verebilecekleri hizmetler incelendiğinde BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ÖZELLİKLE İTFAİYE, ZABITA, ÇEVRE, FEN İŞLERİ, SAĞLIK İŞLERİ, SU VE KANALİZASYON İDARELERİNDE KİMYA MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMASININ NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR.

Kimya Mühendisleri lisans eğitimleri boyunca özellikle ileri derecede MATEMATİK, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, ISI İLETİMİ, KÜTLE AKTARIMI, TASARIM, TEKNİK RESİM, MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ve MALZEME BİLİMİ dersini alırlar. Akışkanların (su dahil) basınçlı ortamda bir yerden bir yere veya bir seviyeden başka bir seviyeye iletimi ile ilgili tüm malzeme, pompaj, enerji, boru hesapları ve iklimden etkilenmemesi kapsamında toprakta boru döşeme derinliğinin v.b. hesaplanması Kimya Mühendisleri meslek alanlarından olup, kolaylıkla yaparlar. Bu özellikleri ile Kimya Mühendisleri Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında çalışmaya ayrıca yatkındırlar.

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarında yeteri kadar Kimya Mühendisi çalıştığı söylenemeyeceği gibi gelecekte daha çok Kimya Mühendisi istihdam etmeniz gerektiği açıktır. Bu husus Ülkemiz kaynaklarının verimli değerlendirilmesi açısından da son derece önemlidir. Gelecekte Başkanlığınıza teknik eleman alımı esnasında Kimya Mühendislerine yeteri kadar kontenjan ayıracağınıza inandığımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK adına.
Mehmet BESLEME
Başkan 

 


EKLER:
EK-1 6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
EK-2 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

DAĞITIM:
Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına,
- Adana
- Ankara
- Antalya
- Bursa
- Diyarbakır
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- İçel
- İstanbul
- İzmir
- Kayseri
- Kocaeli
- Konya
- Samsun
- Sakarya

Okunma Sayısı: 2709

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME