KMO

ODAMIZIN DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 01.02.2010  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:19:21  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Göndermiş Olduğu `DSİ’de Kimya Mühendisi İstihdamı` hakkındaki yazı, haberin devam kısmındadır.

 Odamızın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Göndermiş Olduğu "DSİ`de Kimya Mühendisi İstihdamı" hakkındaki yazı, haberin devam kısmındadır.

 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 1954 yılında Anayasanın 135. maddesi gereği 6235 sayılı yasa ile kurulmuştur. 6235 sayılı TMMOB yasasının 2. maddesi Birliğin amaçlarını " Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbiriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" belirlemiştir. TMMOB Kimya Mühendisleri Odası da bu çerçevede kurulmuş olup, kamu kurumu niteliğine haiz meslek örgütüdür.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, kimya mühendisliği mesleğinin gelişmesinde, mesleğin ülke, toplum ve üyelerinin yararları doğrultusunda uygulanması ve geliştirilmesinde, üyelerinin mesleki çıkar, hak ve yetki, onur ve ortak çıkarlarının korunmasında ve emeklerinin değerlendirilmesinde, üyeleri arasında dayanışmanın sağlanmasında, diğer meslek odaları üyeleri ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve ahlakın korunmasında, haksız rekabetin önlenmesinde, uzmanlık alanında ülkenin ve üyelerinin çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde, oda etkinliklerini ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesinde, gerekli önlemleri almak, yurt içinde ve yurtdışında üyelerini temsil etmek amacı ile çalışmaktadır.

Web sitenizde yer alan bilgilere göre; aşağıda verilen mevzuatlara göre yetki, sorumlulukları ve faaliyetlerini yürüten Genel Müdürlüğünüzde Kimya Mühendisleri, denetim hizmetleri dahil hizmetlerde çalışmaktadırlar.

28/02/1954 tarih ve 6200 Sayılı Teşkilât ve Vazifeler Hakkındaki Kanun ile;
Baraj yapımı,
Taşkın koruma,
Sulama,
Bataklık alanların ıslahı,
Hidroelektrik enerji üretimi,
Akarsularda islahat yapmak ve icap edenleri seyrüsefere elverişli hale getirmek,
Bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak veya yaptırmak,
Bu tesislerin işletme, bakım ve onarımlarını sağlamak,

16/12/1960 tarih ve 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile;
Yeraltı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak veya açtırmak,
Yeraltı suyu tahsisi yapmak,
Yeraltı sularının korunması ve tescili,
Arama, kullanma ve ıslah-tadil belgesi vermek,

03/07/1968 tarih ve 1053 Sayılı Ankara, İstanbul ve Nüfusu 100 000`den Büyük şehirlere içme Suyu Temini Hakkında Kanun ile;
Baraj ve isale hattı,
Su tasfiye tesisi inşaatları,

Su depoları yapmak, görevleri DSİ`ye verilmiş iken, 18/04/2007 tarih ve 5625 sayılı Kanun ile 1053 sayılı kanunun 10. maddesinin değişmesi neticesinde nüfus kriteri kaldırılarak Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerinin içme kullanma ve endüstri suyu ve gerekmesi halinde atık su tesislerinin yapımında DSİ yetkili kılınmış olup 1053 sayılı Kanunun adı da "Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun" olarak değiştirilmiştir.

Kimya mühendisleri DSİ`de su, çimento, beton, zemin ve yapı malzemeleri ile ilgili teknik şartname ve standartların öngördüğü deneylerin yapımı ve kontrolünde, ÇED Raporu hazırlanmasında, teknik danışmanlık hizmetlerinde, Kanalet Teknik Şartnamesi, Sulama İnşaatları Teknik Şartnamesi, Beton İşleri Teknik Şartnamesi ve Barajlar Genel Şartnamesi gibi şartnamelerin yüklediği sorumluluk ve görevlerin yapılmasında ve kabul edilmesinde yer almaktadırlar. Ayrıca su, zemin, beton, çimento ve yapı malzemeleri konusunda çıkan sorunlar ya da yapının herhangi bir bölümünde görülen sorunlar için çözüm üretmekte ve araştırma çalışmaları icra etmektedirler. Yine bu görevlerin yanı sıra yapı yerinde gözlem, yapı sürecine refakat etme ve yapının kalitesinin kontrolüne dayanan görevler de ifa etmektedirler.

DSİ hizmetleri içine, yeraltı ve yerüstü sularının içme suyu amacıyla arıtıldığı "İçme Suyu Arıtma Tesisleri", kullanılmış evsel/kentsel atıksuların içme veya kullanma suyu amacıyla arıtıldığı "Atıksu Arıtma Tesisleri" ve ayrıca kullanılmış endüstriyel atıksuların arıtıldığı "Atıksu Arıtma Tesisleri" de girmektedir.

"İçme Suyu Arıtma Tesisleri" (İSAT) ana hatları ile GİRİŞ VE HARMANLAMA YAPISI, DURULTUCU ÜNİTESİ, FİLTRE ÜNİTESİ, KİMYA ÜNİTESİ, KLORLAMA ÜNİTESİ, GERİ YIKAMA ÜNİTESİ, ÇAMUR KOYULAŞTIRMA ÜNİTESİ, TEMİZ SU TANKI, DENGELEME ODASI, ÇAMUR LAGÜNÜ ünitelerinden oluşmakta olup, bu ünitelerde su havalandırma, klorlama, sülfirik asit ile pH ayarlama, pıhtılaştırıcı Alüminyum Sülfat (Al2(SO4)3) ve pıhtılaştırıcı yardımcısı polielektrolit dozlaması, kimyasal işleme tabi tutulmuş olan suyun yatay tabanlı durultucu tanklarında durulması, eğer gerekiyorsa durultma işleminden sonra klorlama, Potasyum Permanganat (KMnO4) dozlaması (Aktif Karbon dozlaması da yapılabilir), hızlı filtrelerde filtreleme yapılması, filtrelenmiş suyun dezenfeksiyon için klorlanması ve kontak tankına girmeden kireç ile pH ayarlanması, suyun 20 dakikadan az olmayan bir süre içinde kontak tankında tutulması (Kontak tankı içinde tankın orta noktasından ilave klor uygulanabilir.) işlemleri uygulanır.

"Atıksu Arıtma Tesisleri" ana hatları ile ÖN ARITMA ÜNİTESİ, ÖN ÇÖKELTME TANKLARI, SON ÇÖKELTME TANKLARI, HAM ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA TANKLARI ünitelerinden oluşmakta olup, bu ünitelerde sudaki büyük nesneler, yağlar, askıda katı maddeler (AKM), organik maddeler, besi maddeleri (Azot ve Fosfor), patojenler ve ağır metallerin giderimi ile sıcaklık ve pH ayarlaması yapılır.

Bu işlemler Kimya Mühendisliği hizmetleri olup, bu tesisler de kimya tesisleridir. Kimya tesislerinin tasarımı, projelendirilmesi, uygulamaya alınması ve sorumlu müdür olarak idaresini Kimya Mühendisleri yapar.

Nitekim, 19.09.1964 tarih ve 11811 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan (Değişik: 20.6.1966 tarih ve 12327 sayılı Resmi Gazete) 6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde (EK 2) Kimya Mühendislerinin sorumlu müdür olarak çalışması gereken Kimya Mühendisliği ile ilgili tesisler belirtilmiş olup, CETVEL, C - Zehirlenme tehlikesi olan sanayi bölümü içinde 21. sırada "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre kurulmuş olan şehir suları tasfiye ve kimyevi temizleme merkezleri" yer almaktadır.

Ayrıca, 18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası SERBEST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ`nin 5. Maddesi 1. Fıkrasında "Serbest kimya mühendislerinin kendi mesleki sorumlulukları kapsamında verebilecekleri kimya mühendisliği hizmetleri" incelendiğinde Kimya Mühendislerinin DSİ`de çalışmalarının ne kadar önemli olduğu görülecektir.

Kimya Mühendisleri lisans eğitimleri boyunca özellikle ileri derecede MATEMATİK, AKIŞKANLAR MEKANİĞİ, ISI İLETİMİ, KÜTLE AKTARIMI, TASARIM, TEKNİK RESİM, MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ ve MALZEME BİLİMİ dersini alırlar. Akışkanların (su dahil) basınçlı veya basınçsız ortamda bir yerden bir yere veya bir seviyeden başka bir seviyeye iletimi ile ilgili tüm malzeme, pompaj, enerji, boru hesapları ve iklimden etkilenmemesi kapsamında toprakta boru döşeme derinliğinin v.b. hesaplanmasını meslek alanları olması nedeniyle Kimya Mühendisleri kolaylıkla yaparlar. Bu özellikleri ile Kimya Mühendisleri DSİ`de çalışmaya ayrıca yatkındırlar.

Durum böyle olmasına rağmen Genel Müdürlüğünüzde yeteri kadar Kimya Mühendisi çalıştığı söylenemeyeceği gibi gelecekte daha çok Kimya Mühendisi istihdam etmeniz gerektiği açıktır. Bu husus Ülkemiz kaynaklarının verimli değerlendirilmesi açısından da son derece önemlidir. Gelecekte Genel Müdürlüğünüze teknik eleman alımı esnasında Kimya Mühendislerine yeteri kadar kontenjan ayıracağınıza inandığımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK adına.
Mehmet BESLEME
Başkan

 

EKLER:
EK-1 6269 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği
EK-2 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

Okunma Sayısı: 1245

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME