KMO

ODAMIZIN KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERMİŞ OLDUĞU YAZI

    Yayına Giriş Tarihi: 26.06.2009  Güncellenme Zamanı: 28.02.2013 17:35:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Odamızın Kamu İhale Kurumu Başkanlığı’na Göndermiş Olduğu Yazı

 Kamu İhale Kurumu Başkanlığı`na

Bazı kurumların yemek ve diğer gıda ihalelerine ilişkin ilanlarında ve teknik şartnamelerinde anahtar teknik personel (sorumlu yönetici) olarak gıda mühendisi ya da diyetisyen talep edilmektedir. Bu ilanları da sadece Kamu ihale bültenlerine abone olanlar görmektedirler.

Söz konusu İhale Ön Yeterlik Şartnamelerinde yer alan anahtar teknik personel kriteri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen maddeleri ile 27.08.2004 tarihli ve 25566 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 29`uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7/A nolu ekine de; "yemek fabrikaları,tabldot yemek-soğuk meze vb konularda Anahtar teknik personel ve sorumlu yöneticilik konusunda ziraat mühendisi (gıda+gıda), gıda mühendisi, veteriner hekim, kimya mühendisi ……. Mezunlarının (4) yıllık…" aykırıdır.

Buna göre, isteklilerin, ekonomik ve mali yeterlikleri, mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

Bu hususunda "DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ"nde; Madde 20 ve Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkelerin yer aldığı Madde 31`e göre: "..Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır…" Madde 43.göre:"İsteklinin Personel Durumuna İlişkin Belgeler" başlığında "…İstenecek anahtar teknik personel, ihale konusu iş ile ilgili olacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde belirlenecektir…" şeklinde düzenlenmiştir.

İhalelerde, idarenin yaptığı anahtar teknik personel istenmesindeki amaç yüklenici firmanın organizasyon yapısının genişlik ve profesyonelliğini ölçmek, çekirdek ekibin firmanın faaliyet alanı konusunda uzman ve ehliyetli kişilerden oluşup oluşmadığını incelemektir. Bunun aksi bir uygulamanın mevzuata aykırı olduğu, Danıştay 13. Dairesi`nce kabul edilmiş ve mevzuata aykırı olarak yapılan uygulama iptal edilmiştir.( Ek-1) Mevzuata aykırı bir başka uygulama da Başkanlığınızca 30.10.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3497 no.lu kararı ile iptal edilmiştir. (Ek-2)

"Danışmanlık Hizmet Alımı İşi"ne ait Ön Yeterlik Şartnamesinde tanımlanan Üstyapı anahtar teknik personel kriterinin; Kamu İhale Kanunu "DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ" ile çelişmemesi ve hukuksal süreçlerin başlamaması için, meslek alanlarımız açısından yeniden düzenlenmesi, Kimya Mühendislerinin de anahtar teknik personel (sorumlu yönetici) ünvanı ile değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası YK adına.
Mehmet BESLEME
Başkan

 

 

Bilgi/Gereği:
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Okunma Sayısı: 883

Tüm Kurumsal »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME