KMO

Yönetim Kurulumuzun 20 Aralık 2008 tarihli toplantısında karara aldığı; TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU VEYA DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ resmi gazeteye gönderildi.

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI LPG OTOGAZ İSTASYONU VEYA DOLUM TESİSİ SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde 1-Bu Yönetmeliğin amacı, ülke ve toplum yararı doğrultusunda, LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesislerinde standartlara uygun, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işyerinin emniyetli ve hizmet sürekliliğini aksatmayacak şekilde mesleki etik kurallara uygun olarak çalışmakla yükümlü Oda üyesi kimya mühendisi sorumlu müdürlere, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilecek eğitim ve yapılacak belgelendirmeye ilişkin LPG Sorumlu Müdür Belgesi verilmesi esaslarını ve koşullarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisinde sorumlu müdür olarak çalışan Oda üyesi kimya mühendislerinin, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilecek eğitim ve belgelendirilme koşullarını ve esaslarını belirler.

 

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik, 6235 Sayılı TMMOB Kanunu, 6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun, 6269 Sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, TMMOB KMO Ana Yönetmeliği, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği , KMO Meslek İçi Sürekli Eğitim (KİMSEM) ve Belgelendirme Yönetmeliği, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar için İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu`nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;

TMMOB :Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ni,

ODA (KMO) :TMMOB Kimya Mühendisleri Odası`nı,

OYK :TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nu,

ŞYK :TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Şube/Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu`nu,

Oda Birimi :TMMOB Kimya Mühendisleri Odası`nı,

OYK :TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Şube/Bölge Temsilcilikleri`ni,

KİMSEM :TMMOB Kimya Mühendisleri Odası`nı,

OYK :TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi`ni,

Tesis :LPG Dolum Tesisini,

İstasyon :LPG Otogaz İstasyonunu,

Eğitim :LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimini,

KİMSEM Koordinatörü: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yonetim Kurulu tarafından gorevlendirilen üyeyi veya TMMOB Kimya Mühendisleri Odası teknik gorevlisini,

KİMSEM Birim Sorumlusu: ilgili Şube ve Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulu üyesi veya Şube ve Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Oda teknik görevlisini,

LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası: ODA Birimi tarafından açılan LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimlerine katılarak eğitimi başarı ile tamamlayan üyeye verilen sertifikayı,

LPG Sorumlu Müdürlük Belgesi: LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisinde LPG Sorumlu Müdürlük yapacak olan üyeye ODA tarafından verilen belgeyi,

KİMSEM Belgelendirme Kurulu : LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Kurulu; LPG istasyonları/tesisleri alanında OYK`nın karar alma sürecini hazırlayan, bu yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkında OYK`ya görüş ve öneriler sunan, düzenlenecek eğitimlerin hazırlıklarını, gerçekleştirilmesini ve değerlendirmesini yapan, üyeleri KİMSEM koordinatörlüğünce belirlenerek OYK`ya sunulan ve OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kurulu, ifade eder.

 

LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası

Madde 5-a. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası, Madde 10-a.`da belirtilen sınav koşullarına uyan üyeye verilir. Sertifika örneği EK-1`de verildiği gibidir.

b. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi ve Sertifika ücretleri, TMMOB Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda OYK tarafından belirlenir.

c. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi, alındığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır. Eğitim Sertifika süresi dolan Sorumlu Müdürün, TMMOB kararları doğrultusunda içeriği, süresi ve ücreti belirlenmiş, OYK tarafından karar altına alınmış olan ve KİMSEM Koordinasyonunca ODA Birimlerinde düzenlenecek bilgilendirme eğitimlerine katılması ve Madde 5-a.`da belirtilmiş olan şartlara uyması gerekmektedir.

 

LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi

 

Madde 6- a. LPG Sorumlu Müdür Belgesi, Eğitim Sertifikasına sahip İstasyon veya Tesisle sözleşme yapmış olan üyeye ODA tarafından verilir. Bu belge üyenin LPG Sorumlu Müdürlük yapacağı İstasyon veya Tesisin bilgilerini içerir.

b. Bu belge "İstasyon veya Tesis" alanında verilir. Belge sahibi üye, İstasyon veya Tesisde Sorumlu Müdür olarak çalışma yapmaya yetkilidir. Belge örneği EK-2`de verildiği gibidir.

 

LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Koşulları

 

Madde 7- a. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimini başarıyla tamamlayamayan üyenin belgesi Madde 5-a.`da tanımlanan koşulu sağlayıncaya kadar geçerliliğini yitirir. Bu durum ODA tarafından ilgili birimlere bildirilir.

b. Geçerliliğini yitirerek ODA Birimince iptal edilen LPG Sorumlu Müdürlük Belgesinin durumu TMMOB`ye iletilmek üzere OYK`ya bildirilir.

 

LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Kurulu

 

Madde 8- Kurul OYK kararı ile bir OYK üyesinin başkanlığında ODA LPG Komisyonundan 2 kişi, eğitim komisyonundan 1 kişi, Oda KİMSEM Koordinatörü ve LPG istasyonları/ tesisleri Sorumlu Müdür Belgesi alma koşullarına sahip ODA üyeleri arasından 2 kişi olmak üzere kurul üye sayısı 7 kişidir. İki yıllık çalışma dönemi için belirlenir. Kurul Oda`nın yazılı çağrısı ile toplanır. Kurulda kararlar oy çokluğuyla alınır. Kurul üyesinin kuruldan ayrılması durumunda OYK en geç 1 ay içerisinde yeni üyenin atamasını yapar.

OYK tarafından kurul oluşumunda Birimlerin ve KİMSEM Koordinatörlüğünün önerileri de dikkate alınarak yukarıdaki koşullara uyulması kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi ile üniversitelerden temsilcilerin yer alması gözetilir.

 

Belgelendirme Kurulunun Görevleri

Madde 8-
a. KİMSEM Koordinatörlüğü üzerinden LPG İstasyonları/Tesisleri alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek,

b. LPG Sorumlu Müdür Belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYK` ya önerilerde bulunmak.

c. Sorumlu Müdür Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYK` ya görüş bildirmek.

d.Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

 

LPG Sorumlu Müdür Belgelendirme Sınav Komisyonu

 

Madde 9- Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK`nın ODA Birimlerine atayacağı Sınav Komisyonu; LPG İstasyonu/Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Kurulundan en az 1 kişi veya KİMSEM LPG Eğitmenlerinden en az 1 kişi ve Birim Eğitim Sorumlusu ile ŞYK Üyesinden oluşur. Sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması komisyon tarafından yerine getirilir.

 

LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Sınavları

 

Madde 10- LPG Sorumlu Müdür elgelendirme sınavları eğitimler sonucunda gerçekleştirilir.

a. LPG Sorumlu Müdür belgelendirme sınavı için başarı notu 100 üzerinden en az 70‘tir. Başarılı olanlara eğitimi düzenleyen ŞYK tarafından Ek-1`de örneği verilen LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası verilecektir.

b. Bu sertifika alındıktan sonra, üyenin çalışacağı LPG İstasyonu veya Tesisi ile yapacağı her bir sözleşme ile birlikte Oda`ya başvurması halinde üyeye Ek-2`de örneği verilen LPG Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir.

c. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmadan Madde 10-a.`daki şartı sağlayana kadar 4 sınav hakkı tanınmış olup, başarısız olan üyeye istediği takdirde aynı eğitimi ücretsiz olarak tekrar alma veya sadece sınavına girme hakkı tanınır.

 

LPG Sorumlu Müdür Belgesi İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

 

Madde 11- İstasyon veya Tesis Sorumlu Müdürlük Belgesi başvurusunda istenecek belgeler aşağıdadır:

 

a) 2 adet fotoğraf,

b) İkametgah,

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası

e) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge (Birimden temin edilir)

f) İstasyon veya Tesis ile yapılan noter onaylı sözleşme

 

LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimine Katılım Koşulları

 

Madde 12-Sorumlu Müdür eğitimlerine, Oda üyesi Kimya Mühendisleri katılır. Oda üyesinin aidat borcu olmaması ön koşul olarak aranır.

 

Eğitim

 

Madde 13-LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitimi içeriği aşağıdaki konulardan oluşur:

 

a.LPG Piyasası ile İlgili Hukuki Düzenlemeler ve Genel Esasları:

 

i. LPG İle İlgili Mevzuat,

ii. TMMOB, Oda Mevzuatı,

iii. KMO Mevzuatı, LPG İstasyonlarında Yönetim Uygulamaları,

iv. Sorumlu Müdürlüğün Yasal Boyutu, Hak, Yetki ve Sorumlulukları,

v. Sorumlu Müdür Sözleşmesinin Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

b.LPG Piyasası İle İlgili Teknik Düzenlemeler ve Uygulamalar:

 

i. LPG Tesislerinin Kuruluşu İşletilmesi Ruhsatlandırılması,

ii. LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Risk Analizi,

iii. LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Ölçme ve Değerlendirme,

iv. LPG`nin Taşınması ve Depolanmasındaki Emniyet Kuralları.

 

c. Teknik Eğitim:

 

i. LPG‘nin Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

ii. Otogaz İstasyonu Yerleşiminde Emniyet Kuralları

 

a) İstasyon içi emniyet mesafeleri

b) İstasyonun yaşama alanlarına olan mesafeler

c) İstasyon emniyet tedbirleri

 

iii.LPG Tankları

 

a) Yerüstü Tankları ve Yeraltı Tankları

b) LPG Tankı ve Tank Sahasında Olması Gereken İşaret Levhaları

c) Tanklarda Korozyonla Mücadele (Boya, Katodik Koruma)

d) Tanklara Mal Alımı ve Depolanması

e) LPG Tankları ile Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri

 

iv. Transfer Pompaları ve Boru Hatları

v. Vasıta LPG tankında Bulunması Gerekli Aksesuar

vi. Vasıta LPG Tankına Dolumda Emniyet Tedbirleri

vii. Sistem Seçimi ve Projelendirme

 

d. Emniyet Tedbirleri, Uygulamaları, Yangına Müdahale, İlkyardım Uygulamaları

 

i. LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi

 

Kullanımı ve Uygulamaları

 

ii. İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatı

iii.İlkyardım, İlkeleri, Organizasyonu ve Uygulamaları

iv.Acil Durum Planlaması

v.Yangın, Parlama Temel Bilgiler, Yangına Müdahale Teknikleri

vi.LPG Otogaz İstasyonu veya Dolum Tesisi Pratik Eğitim (Teknik Gezi)

 

Eğitim konuları ve süresi, değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgelendirme Kurulu önerisi ve OYK kararı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

 

Madde 14-Talep olması halinde eğitimler yılda iki (2) defadan az olmamak üzere, uzmanlığı TMMOB, ODA ve TMMOB`ye bağlı ilgili diğer Odalar tarafından kabul edilen kişilerce verilir.

 

Diğer Konular

 

Madde 15-a.Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ODA Ana Yönetmeliği ve diğer Yönetmelik hükümleri geçerlidir. OYK tarafından konu ile ilgili alınan karar ya da kararlar, yapılacak ilk ODA Genel Kurulu`nda oylanmak üzere Oda Genel Kurul gündemine alınır.

b. Bu Yönetmelik yayınlanmadan önce gerçekleştirilen eğitimlere katılarak belgelendirilen ODA üyelerine yönelik uygulamaları OYK belirler.

 

Yürürlük

Madde 16-Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17-Bu Yönetmelik, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Dosyalar

Kimya Mühendisleri Odası Lpg Otogaz İstasyonu Ve Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Yönetmeliği (132 KB)

Tüm Oda Mevzuatı »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME