KMO

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ SÜREKLİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kimya mühendisliği meslek disiplininin bilimsel ve teknik ilkelere uygun olarak, ülke ve toplum yararları doğrultusunda uygulanmasını sağlamak üzere, üyelerin uzmanlık alanlarının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası tarafından uygulama ve denetimin yapılabilmesi için, uzmanlık alanı ve tanımı, yetkili üyeliğin tanımlanması, yetkili üyelerin meslekî ve bilimsel çalışmaları, yaptıkları işler ile tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi, meslekiçi eğitim çalışmaları ile belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası üyelerinin meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda, araştırma, inceleme, planlama, projelendirme, tasarım, raporlama, bilirkişilik, denetim, danışmanlık, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren hizmetler için yetkili üyelerin saptanması, eğitimi ve belgelendirilmesi hususlarını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesi ile 15/2/1954 tarihli ve 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başarı belgesi: Sınav gerektiren bir eğitim programını tamamladıktan sonra yapılan sınavda başarılı olanlara verilen belgeyi,

             b) Birim: Oda şubelerini ve bölge temsilciliklerini,

             c) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

             ç) Katılım belgesi: Sınav gerektirmeyen eğitim programlarına katılanlara ve sınav gerektiren programların sınavında başarısız olanlara verilen belgeyi,

             d) KİMSEM: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Meslekiçi Sürekli Eğitim Merkezini,

             e) Oda: TMMOB Kimya Mühendisleri Odasını,

             f) Uzmanlık belgesi: Oda üyesi kimya mühendisine verilen ve Oda tarafından belirlenen uzmanlık alanına özgü ölçütlerin karşılandığını gösteren belgeyi,

             g) Üye: Oda üyesini,

             ğ) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu (OYK),

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

KİMSEM`in Oluşumu ve Çalışma Esasları

             KİMSEM`in oluşumu

             MADDE 5 – (1) KİMSEM, KİMSEM Koordinatörü ve KİMSEM birim sorumlularından oluşur.

             KİMSEM Koordinatörü

             MADDE 6 – (1) KİMSEM Koordinatörü, OYK tarafından atanan Oda müdürü kadrosundaki personeldir. OYK üyelerinden birisi de OYK kararı ile bu görevi yürütebilir.

             (2) KİMSEM Koordinatörünün ataması Oda Genel Kurulundan sonraki ilk Yönetim Kurulunda yapılır. Görev süresi, yapılacak ilk Genel Kurula kadardır. Aynı kişi görev süresi sonunda OYK tarafından yeniden göreve atanabilir. OYK gerek gördüğü durumlarda KİMSEM Koordinatörünü süresi dolmadan değiştirebilir.

             KİMSEM birim sorumluları

             MADDE 7 – (1) KİMSEM birim sorumluları, Odaya bağlı şube ve bölge temsilciliklerinin yönetim kurulları tarafından belirlenen ve OYK tarafından onaylanan üyelerdir.

             KİMSEM`in çalışma esasları

             MADDE 8 – (1) KİMSEM aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır.

             a) Oda tarafından verilecek meslekiçi eğitimler ve belgelendirmeye ilişkin işlemler KİMSEM tarafından gerçekleştirilir.

             b) KİMSEM çalışmalarını, KİMSEM Koordinatörü başkanlığında yürütür.

             c) KİMSEM kendi çalışma yönergesini hazırlayarak OYK`nin onayına sunar.

             ç) Oda tarafından verilecek meslekiçi eğitimleri, sınavları ve belgelendirme işlemlerini planlar, koordine eder ve birimlerle birlikte yürütülmesini sağlar.

             d) Oda tarafından verilecek her meslekiçi eğitim için ayrı olmak üzere eğitim veya sınav programını Oda komisyonlarının görüş ve önerilerini alarak hazırlar ve OYK`nin onayına sunar.

             e) OYK tarafından onaylanan eğitim-sınav programları ve takvimleri Oda süreli yayınlarında ve Odanın internet sayfasında duyurulur.

             f) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitmen ve sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücretleri KİMSEM tarafından belirlenerek OYK`nin onayına sunulur.

             g) Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler KİMSEM önerileri doğrultusunda OYK tarafından belirlenir.

             ğ) Her eğitim ve sınav için, katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste KİMSEM arşivlerinde beş yıl saklanır. Sonuçlar üyelerin sicil dosyasına işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Alanlarının Belirlenmesi, Belgelendirme ve Sınav

             Meslekî uzmanlık konularının belirlenmesi

             MADDE 9 – (1) Oda, kimya mühendislerinin görev ve yetkilerine ilişkin, 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde belirtilen çalışma alanlarına uygun olarak, kimya mühendisliği alanındaki gelişmeleri bilimsel ve teknik yönden değerlendirerek uzmanlığın hangi disiplin ve konuları kapsayacağını ve belgelendirmenin koşullarını belirler ve üyelere duyurur.

             (2) Belgelendirilecek meslekî uzmanlık konuları aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

             a) KİMSEM, OYK`nin görevlendirmesiyle veya üyeler tarafından Odaya yapılan başvurular üzerine kendiliğinden, belgelendirilmesi düşünülen uzmanlık alanına ilişkin meslekî-bilimsel kurul oluşturur. Meslekî-bilimsel kurulda, KİMSEM Koordinatörü dışında, meslekî faaliyetlerini, akademik, sanayi ve serbest alanda sürdüren en az üç üye bulunur.

             b) KİMSEM, belgelendirilecek her bir uzmanlık konusu için oluşturulan meslekî-bilimsel kurul aracılığıyla uzmanlık alanının tanımını ve hangi ölçütlere göre tanınacağını belirtir yazılı görüş oluşturarak OYK`ye sunar.

             c) Temel ölçütler, üyenin deneyimi ve varsa yapıtları olmak üzere, uzmanlığın tanınma koşulları, uzmanlık konusunun özelliklerine göre oluşturulur. Uzmanlık konusunun tanımlanmasında kimya mühendisliği öğrenim programları, uygulama alanları, meslekî bilimsel gelişmeler, ülkenin teknolojik durumu ve mesleğin uygulanmasındaki ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınır.

             ç) OYK, KİMSEM`in yazılı görüşü ile kamuoyunun ve üyelerin istemlerini de dikkate alarak, mesleğin gelişimini ve üretilen ürün ya da hizmetlerde kamu yararına meslekî denetimin sağlanmasını gözeterek mesleğin uzmanlık konularını ve uzmanlığın hangi koşullara göre tanınacağını her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere belirler.

             d) Meslekî konulardaki gelişim gerektirdiğinde OYK, uzmanlığın tanınması koşullarını aynı usullerle değiştirebilir. Bu durumda üyelerin kazanılmış hakları korunur.

             e) OYK, uzmanlığın tanınmasıyla ilgili koşulları gerektiğinde TMMOB Yönetim Kurulu onayına sunar. TMMOB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan uzmanlık konuları ve belgelendirme esasları Odanın internet sayfasında ve süreli yayınlarında duyurulur.

             f) TMMOB`ye bağlı diğer meslek odaları ile ortak olan konularda ilgili odalarla birlikte veya ayrı eğitim ve belgelendirme yapılabilir.

             Kimya mühendisliği uzmanlık alanları

             MADDE 10 – (1) Kimya mühendislerinin planlamaya, tasarlamaya, uygulamaya, kabule ve imzaya yetkili ve sorumlu oldukları alanlar 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Serbest Kimya Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen hizmetlerden oluşur.

             Belgelendirme koşulları

             MADDE 11 – (1) Kimya mühendislerinin belgelendirilebilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.

             a) Oda üyesi olmak ve aidat borcu bulunmamak.

             b) Meslekten men cezası almamış olmak.

             c) OYK tarafından belirlenen ücreti ödemek.

             ç) Meslekiçi eğitimleri başarıyla tamamlamış olmak.

             (2) Belge ücretleri OYK tarafından KİMSEM Koordinatörlüğünün önerileri dikkate alınarak belirlenir. Öğrencilere ve işsiz üyelere bu eğitimler OYK kararıyla ücretsiz verilebilir.

             (3) KİMSEM tarafından merkezî olarak, seri numaralı bastırılan başarı belgeleri, eğitim katılım belgeleri ve uzmanlık belgeleri, ilgili Oda birimi tarafından hazırlanarak ilgiliye verilir.

             Uzmanlık alanının belgelendirilmesi

             MADDE 12 – (1) Oda tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına göre lisans eğitimi dikkate alınarak hazırlanan eğitim programları sonucunda gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan üyelerle, OYK tarafından meslekî birikim ve deneyimine göre yeterliliği saptanan üyelere meslekiçi eğitim belgesi verilir. Bu belge, kimya mühendisliği uzmanlık alanlarında hizmet alacak kişi ve girişimciler için referans niteliği taşır.

             (2) Oda merkezinde her uzmanlık konusu için ayrı olmak üzere belge sicil dosyası açılarak mühendislerin sicilleri tutulur ve onaylar işlenir.

             (3) Uzmanlık belgesi sahibi, belgenin kullanımında Odanın alacağı kararlara uymak zorundadır.

             Meslekiçi eğitimin belgelendirilmesi

             MADDE 13 – (1) Belgelendirme koşullarını sağlayan ve sınav gerektiren bir eğitim programına katılarak sınavda başarılı olanlara, mevzuatta tanımlanmış belge bulunmuyorsa Oda tarafından Başarı Belgesi verilir.

             (2) Sınavda başarılı olamayanlar ile sınav gerektirmeyen bir eğitim programına katılanlara Eğitim Katılım Belgesi verilir. Eğitim Katılım Belgesinin verilebilmesi için eğitim programının en az dörtte üçüne katılmış olmak şartı aranır.

             Belgelerin iptali

             MADDE 14 – (1) 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği ile 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde belirtilen meslekî davranış kurallarına aykırı hareket ederek meslekten men cezası alanların belgesi OYK kararıyla iptal edilir.

             (2) OYK, belge sahibi hakkında meslekî bir nedenle açılan soruşturmanın sonuçlandırılmasına kadar veya belge sahibinin Odanın alacağı kararlara uymaması hâllerinde, belgenin kullanımını geçici olarak askıya alabilir.

             Başvuru ve yenileme işlemleri

             MADDE 15 – (1) Meslekiçi eğitim başvuruları elektronik ortamda internet üzerinden veya doğrudan şubelere dilekçeyle yapılır.

             (2) Meslekiçi eğitim belgelerinin, verilen eğitimin ve belgenin niteliğine göre geçerlilik süresi ve yenilenmesi konularında OYK yetkilidir.

             Sınav

             MADDE 16 – (1) Sınav, başarı ölçmeyi gerektiren bir meslekiçi eğitim programının tamamlanmasından sonra KİMSEM tarafından oluşturulacak sınav komisyonunun önerileri doğrultusunda OYK tarafından kararlaştırılan yöntemle gerçekleştirilir.

             (2) Sınav için başarı notu, 100 puan üzerinden en az 70`tir. Katılımcıların bir eğitim programıyla ilgili en fazla üç sınav hakkı olup, üç sınavda da başarısız olanlar aynı eğitim programına yeniden katılmak zorundadırlar.

             (3) İlk sınav sonunda başarısız olanlar, istekleri hâlinde aynı eğitimi ücretsiz olarak tekrar alabilirler veya sadece sınavlara girebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Sicillerin tutulması

             MADDE 17 – (1) Her meslekiçi eğitim konusu için Oda birimlerince üyelerin sicilleri tutulur. Siciller her yılın ocak ayının ikinci haftasında Oda merkezine bildirilir. Bildirimlerde Oda tarafından belirlenen usuller esas alınır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Tüm Oda Mevzuatı »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME