KMO

Yazar Adı:

TMMOB

Yayın No:

1

ISBN No:

978-605-01-0874-3

Yayın Yeri:

ANKARA

Sayfa Sayısı:

104

 

Sunuş

Manisa İli Soma İlçesinde özel sektöre ait yeraltı kömür işletmesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen faciada, 301 madenci yaşamını yitirmiş, 122 işçi de yaralanmıştır. Yaşamını yitirenlerin 5`i maden mühendisidir. Bu olay üzerine 23 Mayıs 2014 tarihinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), söz konusu ocakta inceleme yapmak ve olayla ilgili bir rapor hazırlamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na başvurmuştur.(Ek:1) Bakanlık, bu başvuruyu reddetmiştir.(Ek:2)

TMMOB ve TTB`nin mahkemeye başvurusu sonucu, Ankara 12. İdare Mahkemesince taleplerimiz haklı bulunarak, meslek odalarının incelemelerde bulunmasına, belge ve bilgilere ulaşmaya, rapor hazırlama konusunda yetkili olduğuna karar verilmiştir.(Ek:3) Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili meslek odalarının temsilcilerinden oluşan 9 kişilik bir heyet oluşturulmuştur.

Mahkeme kararının uygulanması ve rapor hazırlamak üzere gerekli bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`na yazı ile başvurulmuştur. (Ek:4) Ancak istenen belge ve bilgilerin eksik gönderilmesi üzerine Bakanlığa tekrar yazı yazılmıştır.(Ek:5) Eksikliklerin giderilmesini isteyen yazımıza bugüne kadar bir yanıt verilmemiştir.

Ocakta inceleme yapmak üzere gerekli kolaylığın sağlanması için Bakanlıkla görüşmeler yapılmış, yazı yazılmış ve 7 Ekim 2015 tarihinde heyet, Soma-Eynez ocağına gitmiştir. Ancak, ocak yetkililerinin konudan haberdar olmadıkları gerekçesi ile bu tarihte inceleme yapılamamış, konu bir tutanak ile imza altına alınmıştır.(Ek:6)

Bakanlığa bu konu ile ilgili tekrar yazı yazılarak, çalışmalarımızın aksamaması için tüm tarafların bilgilendirilmesi talep edilmiştir.(Ek:7)

15 Aralık 2015 tarihinde heyet, tekrar Soma-Eynez yeraltı kömür ocağına giderek hem yeraltında hem de yerüstünde incelemelerde bulunmuştur.

Soma A.Ş Eynez kömür madeninde işyeri sağlık biriminin çalışmaları incelenmişse de kaza sonrası işletme içindeki yapılanma, görev ve görevli değişiklikleri yapılmış olması, mahkeme süreci ile ilgili olarak dosya ve kayıtların işletmeden alınmış olması nedeniyle, incelemenin eksiksiz gerçekleştirildiğini söylemek olanaklı değildir. Bununla birlikte işyeri sağlık biriminde bizzat yerinde yapılan inceleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen kayıt, bilgi ve belge örneklerinden edinilen bilgiler verilen hizmetlerin temel özelliklerini değerlendirmeyi olanaklı kılmıştır.

Bununla birlikte, hem ocak imalat haritalarının incelenmesi sonucu hem de yeraltında yapılan incelemelerde yeraltı kömür ocağının çok büyük bir kısmının kapatılmış olduğu gözlemlenmiştir. Olaydan önceki ocak planı ile yeni plan karşılaştırıldığında durum daha net olarak görülmektedir. (Ek:8-9)

Ocağın bu bölümlerinin nasıl ve hangi mevzuata göre kapatıldığına ilişkin Bakanlığa bir yazı daha yazılmış (Ek:10) ve Bakanlıkça cevaplandırılmıştır.(Ek:11)

Olayın kaynağı olarak bilinen bölgenin barajla kapatıldığı ve kül basılarak doldurulduğu yetkililer tarafından beyan edilmiştir. Üretim yapılan yerlere ulaşmak için kullanılan ana galerinin su ile dolu olduğu için üretim panolarına girişin olanaksız olduğu heyete aktarılmıştır. Üretim yapılan yerlerin (panoların ve ayakların) malzemelerinin sökülerek kapatıldığı ocak yetkililerince bildirilmiş ve bu alanlara ulaşılamamıştır. Kısaca, yeraltı ocağında ana giriş galerisinin belli bir noktasına kadar gidilebilmiş ancak ocakta detaylı bir inceleme yapmak mümkün olmamıştır.

Bu raporda facianın neden-sonuç ilişkisi incelenirken daha çok olayın teknik nedenleri üzerinde durulmuş ve teknik eksiklikler irdelenmeye çalışılmıştır. Facianın meydana gelmesinde teknik eksikliklerin yanında sosyal, siyasal, ekonomik ve ticari ilişkilerin de çok önemli payı bulunmaktadır. Ayrıca, örgütlenmede yaşanan sorunlar ile mühendislik ve işyeri hekimliği eğitiminin de yaşanan bu faciada olumsuz katkısı bulunmaktadır. Bu başlıkların her birinin irdelenmesi ve sorgulanması gerekmektedir.

Sunuş

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB) SOMA A.Ş. EYNEZ YERALTI OCAĞI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 21

GİRİŞ 23 OLAYIN İNCELENMESİ 30 1- HUKUKİ DURUM 30 2-PLANLAMA 30 3-İŞLETME YÖNTEMİ 33 4- HAVALANDIRMA 34 5- TAHLİSİYE (KURTARMA) 39 6- RİSK ANALİZİ 40 7-DENETİM 41 8-EĞİTİM 42 9-MEVZUAT 42 10-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 43

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB) SOMA A.Ş. EYNEZ

YERALTI LİNYİT MADENİ OCAĞI–İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 45

I. Giriş 47 II. İşyeri Sağlık Biriminin Yerinde İncelenmesi 48

III. İşyeri Sağlık Birimi Kayıtlarının ÇSGB`nin Gönderdiği DVD`ler

Üstünden İncelenmesi 51

IV. Karbon Monoksit etkilenmesinin kliniği, madenlerdeki durumu,

Soma Kazasındaki görünümü/görünmezliği, Bilimsel Kanıtlar 53

V. İşletmede İşyeri Sağlık Biriminin Yerinde Yapılan İncelemesine

Yönelik Kanaat 55

VI. Sonuç 56 VII. İşyeri Sağlık Birimi: Saptamalar, Öneriler 58 Raporda yararlanılan bilimsel kaynaklar 82

SON SÖZ 83 

Dosyalar

SOMA MADEN FACİASI İNCELEME RAPORU (4985 KB)

 

Tüm e-Kitaplar »

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME