KMO

TMMOB YASA TASARISI İLE İLGİLİ ODALARIMIZIN İSTANBUL ŞUBELERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

    Yayına Giriş Tarihi: 10.12.2012  Güncellenme Zamanı: 01.06.2013 13:29:07  Yayınlayan Birim: İSTANBUL ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 01.06.2013 13:29:28

TMMOB’a bağlı Odalarımızın İstanbul Şube başkanları, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nde bir basın toplantısı düzenleyerek, TMMOB Yasa Taslağı`nı değerlendirdi.

 

Açıklamayı yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Sekreteri Süleyman Solmaz, TMMOB Yasası‘nın değiştirilmesiyle asıl hedefin meslek örgütlülüklerinin tasfiye edilmesi olduğunu belirterek, "İstanbul Şube başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı yan yana duracağız" dedi.

Oda başkanlarımız, bu yasaya karşı hem mühendis mimar ve şehir plancılar olarak hem de diğer mücadele dinamikleri ile yan yana duracaklarını ve mücadele edeceklerini duyurdu.

BASIN AÇIKLAMASI METNİ

TMMOB Yasasının Değiştirilmesiyle, Kentimiz, Ülkemiz ve Meslek Disiplinlerimiz Tehdit Edilmektedir

TMMOB‘YE VE ODALARIMIZA SDAHİP ÇIKACAĞIZ!

AKP iktidarı döneminde atılmaya başlayan Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-TMMOB‘nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa‘nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek istenmektedir.

Bizler Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği‘ne bağlı Odaların İstanbul Şubeleri, on binlerce üyemizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görevi başında olan Odalarımızın İstanbul Şube Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB‘ye yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız.

TMMOB Yasasında Yapılmak İstenen Değişiklik Ne Anlama Gelmektedir?

29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun Başbakanlığa gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır. Gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış, bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır.

Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yapılar şekli yapılara dönüştürülerek AKP çevresinde kümelenmiş rantiye tarafından sürdürülen talan politikalarının önünde engel olmaktan çıkarılmak istenmektedir. Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB‘ye yönelik tasfiye politikaları da bu kapsam içindedir.

Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB Yasasını değiştirerek TMMOB‘yi işlevsizleştirmeye yönelik girişimler mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Odalarımız üyeleri ile birlikte bu sürece karşıdır, onbinlerce üyemizle birlikte TMMOB yasasına karşı da direneceğimiz bilinmelidir.

TMMOB Susturulmak, İstanbul Talan Edilmek İsteniyor!

Hazırlanan torba yasa taslağında; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu, İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunuyor.

Torba yasa taslağının bütününe bakıldığında neoliberal zihniyetin kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye birikim alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. AKP‘ye göre bu alanlarda gerçekleşecek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda anlayışından arındırılması gerekiyor. Bu nedenle sürece ayak direyen, izin vermeyen TMMOB‘nin parçalanması, dağıtılması gerekiyor. Sonuç olarak TMMOB‘nin etkisiz-yetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü yapısının parçalanması hedeflenmektedir.

İstanbul özelinde bakıldığında Odalarımızın açtığı davalar nedeni ile gerçekte rant amaçlı olduğu açıkça ortada olan, kentsel dönüşüm adı altında sürdürülen projelerin bazılarının durdurulması TMMOB‘yi iktidarın hedefi haline getirmiştir. Sermayenin yüksek çıkarlarına hizmet eden hiçbir projeden geri atmayan AKP iktidarının İstanbul‘a dair planlarını biliyor ve bunlara izin vermeyeceğimizi söylüyoruz.

Bu nedenle TMMOB Yasasında yapılan değişiklik, TMMOB ve bağlı Odaların demokratik kurullarında yani genel kurullarında ortaya çıkmadığından bir oldu-bitti yasa değişikliği ile yapılıyor.

TMMOB‘nin, AKP‘nin istediği şekilde biçimlendirilmesi demek bilimin ve teknolojinin halkın değil, bir avuç sömürücünün hizmetine sunulması demektir.

Bir kez daha söylüyoruz önümüzdeki temel görev, bu saldırıya geçit vermemektir. Bizler TMMOB‘ye bağlı Odaların İstanbul Şubeleri, onbinlerce üyemizin demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev başında olan Şube Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, birlik ve beraberlik içinde bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarımızın tasfiyesine dur diyeceğiz. Bunun bir kamusal görev olduğunu tekrar hatırlatıyor, iktidarı uyarıyor ve bu girişimlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Fizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Okunma Sayısı: 526

İstanbul Şube Kaynaklı Basın Açıklamaları »
Tüm Basın Açıklamaları »

 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME